Nizkoogljično gospodarstvo

Kohezijska politika ima pomembno vlogo pri podpiranju prehoda EU na nizkoogljično gospodarstvo v skladu s strategijo energetske unije.

Pravila Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) za obdobje financiranja 2014-2020 od držav članic prvič zahtevajo, da dodelijo obvezen najmanjši delež razpoložljivih sredstev za nizkoogljično gospodarstvo:

  • 20 % nacionalnih sredstev ESRR v bolj razvitih regijah,
  • 15 % v regijah v prehodu,
  • 12 % v manj razvitih regijah.

Države članice so presegle ta minimalni delež in načrtujejo, da bodo v obdobju 2014-2020 iz sklada ESRR in Kohezijskega sklada namenile 40 milijard evrov za nizkoogljično gospodarstvo (dvakrat več kot v preteklem obdobju financiranja).

S tem bodo države članice, regije, lokalne in mestne oblasti pomagale izvajati prepotrebna vlaganja v energijsko učinkovitost zgradb, obnovljivo energijo, pametna distribucijska omrežja ali trajnostni mestni promet ter raziskave in inovacije na teh področjih. Te naložbe bodo pomagale zmanjšati uvoz drage energije, zagotovile raznolikost naših energetskih virov, se borile proti energetski revščini, zmanjševale emisije, ustvarjale delovna mesta in zagotavljale podporo malim in srednje velikim podjetjem.

Sredstva regionalne politike EU so usmerjena v več trajnostnih, nizkoogljičnih tem. Te zajemajo spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov, izboljšanje energijske učinkovitosti v podjetjih, pametno upravljanje z energijo v javnih zgradbah in stanovanjskem sektorju ter raziskave in inovacije na področju nizkoogljičnih tehnologij. Velik poudarek je tudi na spodbujanju nizkoogljičnih strategij v mestih, ki vključujejo spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestih in pametnih energetskih omrežij.

V okviru tematskega cilja 7 je mogoče tudi pridobiti podporo za naložbe v trajnostni promet in mobilnost ter pametne sisteme za distribucijo, hrambo in prenos energije.Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020