Zdravje

Kohezijska politika EU vlaga v zdravje, ki je ključno za regionalni razvoj in konkurenčnost, da bi se zmanjšale gospodarske in socialne razlike. Naložbe lahko zajemajo več različnih področij, kot so starajoče se prebivalstvo Evrope, zdravstvena infrastruktura in trajnostni sistemi, e-zdravje, zdravstveno zavarovanje in programi za promocijo zdravja.

Dodatna orodja

 

Področje zdravja je upravičeno do podpore v okviru več od enajstih prednostnih nalog za kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020, vključno s tematskimi cilji 2 – IKT, 3 – mala in srednje velika podjetja, 8 – zaposlovanje, 9 – socialna vključenost in 11 – institucionalna zmogljivost.

Naložbe skladov ESI v zdravje so tesno povezane z okvirom zdravstvene politike, vključno z oceno potreb in stroškovno učinkovitostjo.