Okolje in učinkovita raba virov

Kohezijska politika EU podpira trajnostno rast s spodbujanjem gospodarjenja z vodami, ravnanja z odpadki, okolju prijaznih in inovativnih čistih tehnologij, pa tudi ukrepov, namenjenih zaščiti vode, zraka, biotske raznovrstnosti in narave.

Strukturni in investicijski skladi EU prispevajo k zaščiti in ohranitvi naravnih bogastev, kot so voda, narava in biotska raznovrstnost, čist zrak ali surovine. To vključuje naložbe v infrastrukturo, potrebno za čiščenje odpadne vode in ravnanje z odpadki (npr. recikliranje), pa tudi ukrepe za spremljanje stanja okolja ali razvoj zelene infrastrukture. Okolje tako postane vir gospodarske rasti in novih zaposlitvenih možnosti.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020