Zaposlovanje in trg dela

Kohezijska politika EU vlaga v zaposlovanje in dolgoročno rast v Evropi. Podpira strategijo Evropa 2020s ciljem 75 % zaposlenih oseb, starih od 20 do 64 let, do leta 2020.

Zaposlovanje in mobilnost delovne sile sta med enajstimi prednostnimi nalogami za kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020 („tematski cilj 8“).

Vlagalo se bo v dejavno politiko trga dela, samozaposlovanje, institucije trga dela, dejavno in zdravo staranje, zaposlovanje mladih in druge ukrepe, zasnovane za spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020