Učinkovita javna uprava

Sredstva kohezijske politike EU so namenjena vzpostavljanju institucionalnih zmogljivosti in reform v skladu s „tematskim ciljem 11“ (celotni seznam enajstih tematskih ciljev za obdobje financiranja 2014–2020 je na voljo tukaj) in v skladu s tehnično pomočjo za krepitev upravne zmogljivosti za upravljanje skladov.

Dodatna orodja

 

Tematski cilj 11

Njegov cilj je ustvariti institucije, ki so stabilne in predvidljive, vendar tudi dovolj prilagodljive, da se odzovejo na številne družbene izzive, so odprte za dialog z javnostjo, sposobne uvajati nove politične rešitve in zagotavljati boljše storitve. . Naložba v strukture, človeški kapital ter sisteme in orodja v javnem sektorju je namenjena bolj učinkovitim organizacijskim postopkom, sodobnemu upravljanju ter motiviranim in usposobljenim javnim uslužbencem.

Podpora za reforme javne uprave prek kohezijske politike je povezana s priporočili za države, programi za gospodarsko prilagoditev (kjer je to ustrezno) in nacionalnimi programi reform.

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Ključni ukrepi za Evropski socialni sklad:

Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev (na vseh ravneh vlade) za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja:

  • reforme za zagotovitev boljše zakonodaje, sinergij med politikami in učinkovitega upravljanja javnih politik ter preglednosti, integritete in odgovornosti v javni upravi ter pri porabi javnih sredstev;
  • razvoj in izvajanje strategij ter politik na področju človeških virov;
  • povečanje učinkovitosti upravnih storitev.

Krepitev zmogljivosti za zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju zaposlovanja, izobraževanja, zdravstva in socialnih zadev ter sektorske in teritorialne dogovore za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni:

  • povečanje zmogljivosti zainteresiranih strani, kot so socialni partnerji in nevladne organizacije, da lahko učinkoviteje prispevajo k zaposlovanju, izobraževanju in socialnim politikam;
  • razvoj sektorskih in teritorialnih dogovorov na področju zaposlovanja, socialne vključenosti, zdravstva in izobraževanja na vseh teritorialnih ravneh.

Ključni ukrepi za Evropski sklad za regionalni razvoj:

  • Krepitev institucionalne zmogljivosti ter učinkovitosti javnih uprav in javnih storitev v zvezi z izvajanjem ESRR in v podporo ukrepom na področju institucionalne zmogljivosti ter učinkovite javne uprave, ki jih podpira ESS, po potrebi vključno z zagotavljanjem opreme in infrastrukture v podporo posodobitvi javnih storitev na področjih, kot so zaposlovanje, izobraževanje, zdravstvo, socialne politike in carina.
  • Vlaga se lahko tudi v upravno zmogljivost, povezano z evropskim teritorialnim sodelovanjem.

Ključni ukrepi za Kohezijski sklad:

  • Krepitev institucionalne zmogljivosti in učinkovitosti javnih uprav ter javnih storitev v zvezi z izvajanjem Kohezijskega sklada.

Tehnična pomoč

Poleg naložb v učinkovito javno upravo v okviru tematskega cilja 11 je organom, ki upravljajo in uporabljajo sklade ESI, na voljo tudi tehnična pomoč za opravljanje nalog, določenih v okviru različnih uredb Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.

Tehnična pomoč podpira tudi ukrepe, namenjene zmanjšanju upravnega bremena za upravičence, ukrepe za krepitev zmogljivosti upravičencev za črpanje skladov ESI in ukrepe za krepitev zmogljivosti zadevnih partnerjev.

Komisija je začela več pobud v podporo izvajanju skladov, vključno s sistemom za izmenjavo TAIEX REGIO PEER 2 PEER ter zagotovitvijo usposabljanja za strokovnjake iz držav članic na področju pravil in predpisov skladov ESI ter seminarjev o ukrepih za preprečevanje goljufij in korupcije v zvezi z upravljanjem skladov.

Ukrepi v okviru tehnične pomoči se osredotočajo samo na izvajanje skladov ESI (na primer s krepitvijo človeških virov, potrebnih za upravljanje skladov, najemanjem svetovalcev za študije, pripravo projektov ali spremljanjem/vrednotenjem dejavnosti, usposabljanjem, mrežnim povezovanjem itd.) in je zato omejeno na programsko obdobje. Cilj tematskega cilja 11 je širši in bolj dolgoročen. Osredotoča se na dejansko reformo in sistemsko spremembo za izboljšanje bistvene uspešnosti javne uprave neodvisno od upravljanja skladov EU.

Povezave