Prednostne naloge za obdobje 2014–2020

Katere so novosti za obdobje 2014–2020?

  • Večji poudarek na rezultatih: jasnejši in merljivi cilji za lažje ugotavljanje odgovornosti.
  • Poenostavitev: en sklop pravil za pet skladov.
  • Pogoji: uvedba posebnih predpogojev, ki morajo biti izpolnjeni pred dodelitvijo sredstev.
  • Krepitev urbane razsežnosti in boj za socialno vključenost: minimalni znesek ESRR, namenjen za celostne projekte v mestih, in ESS za podporo marginaliziranim skupnostim.
  • Povezava na gospodarsko reformo: Komisija lahko začasno prekine financiranje za državo članico, ki ne izpolnjuje gospodarskih pravil EU.

Katere so prednostne naloge?

Kohezijska politika je za obdobje 2014–2020 določila 11 tematskih ciljev, ki podpirajo rast.

  • Naložbe iz sklada ESRR bodo podpirale vseh 11 ciljev, vendar pa so cilji 1–4 glavne prednostne naloge
  • Glavne prednostne naloge za ESS so cilji 8–11, čeprav sklad podpira tudi cilje 1–4.
  • Kohezijski sklad podpira cilje 4–7 in 11.    

1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

2. Izboljšanje dostopnosti, uporabe in kakovosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij

3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij

4. Podpora za prehod na nizkoogljično gospodarstvo

5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj

6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov

7. Spodbujanje trajnostnega prometa in izboljšanje omrežnih infrastruktur

8. Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter mobilnosti delovne sile

9. Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji

10. Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje

11. Izboljšanje učinkovitosti javne uprave