Načela

Dodatna orodja

 

Kohezijska politika temelji na štirih osnovnih načelih:

Koncentracija

To načelo ima tri vidike:

Načrtovanje programov

Kohezijska politika ne financira posameznih projektov, temveč večletne nacionalne programe, ki so usklajeni s cilji in prednostnimi nalogami EU.

Postopek načrtovanja programov je razložen na strani s koraki regionalne politik.

Partnerstvo

Vsak program se pripravi v sodelovanju med organi na evropski, regionalni in lokalni ravni, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe.

Sodelovanje je del vseh stopenj načrtovanja programov - od zasnove, upravljanja in izvajanja do spremljanja in vrednotenja.

Ta pristop zagotavlja, da ukrepi uresničujejo lokalne in regionalne potrebe ter prednostne naloge.

Dodatnost

Financiranje iz Evropskih strukturnih skladov ni nadomestilo za sredstva držav članic.

Komisija se z vsako državo dogovori o ravni upravičenih javnih (ali enakovrednih) izdatkov, ki jo mora država ohraniti v celotnem programskem obdobju. Na polovici (2018) in na koncu (2022) programskega obdobja Komisija tudi preveri izpolnjevanje dogovorjenega.

Namen dogovora je postaviti realne, vendar ambiciozne cilje za strukturno javno porabo in tako zagotoviti, da pomeni prispevek strukturnih skladov resnično dodano vrednost. Realna povprečna letna poraba praviloma ne sme biti manjša kot v prejšnjem programskem obdobju.

Več informacij