Za boljša vlaganja in upravljanja skladov

Komisija zagotavlja državam EU podporo, da jim na najboljši možni način pomaga uporabiti sredstva kohezijske politike in nasloviti težave z izvajanjem. Pomoč je bila okrepljena za obdobje financiranja 2014–2020.

Dodatna orodja

 

Krepitev upravne zmogljivosti

Zmogljivost držav EU, da uspešno upravljajo evropske strukturne in investicijske sklade, je eden od glavnih dejavnikov za uspeh kohezijske politike. Z izboljšanjem struktur, človeških virov, sistemov in orodij Komisija pomaga okrepiti upravno zmogljivost državne in regionalne uprave. Poleg vlaganj v zmogljivosti za upravljanje skladov skladi kohezijske politike za obdobje 2014–2020 podpirajo učinkovito javno upravo na splošno s sredstvi za krepitev institucionalnih zmogljivosti in reforme.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: izmenjave regionalnih strokovnjakov

Sistem strokovne izmenjave TAIEX-REGIO PEER 2 PEER en je orodje za usklajevanje potreb po strokovnem znanju v različnih državah. Orodje za upravljanje zahtev se neposredno odzove na posebne zahteve državnih ali regionalnih organov, ki upravljajo sklade, s strokovnimi delegacijami, študijskimi obiski in posebnimi delavnicami.

Dogovori proti podkupovanju

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko Evropske komisije se zavzema za iskanje in preizkušanje novih načinov varovanja skladov EU pred nevarnostjo slabega upravljanja, goljufij in korupcije ter za izboljšanje preglednosti upravljanja skladov. Kot eno izmed pobud na tem področju smo pripravili pilotni projekt „Dogovori proti podkupovanju – civilni upravljalni mehanizem za varovanje skladov EU pred goljufijami in korupcijo“. Izvedba projekta poteka v sodelovanju z organizacijo Transparency International z namenom, da se preizkusi projekt proti podkupovanju v številnih projektih, ki so sofinancirani iz sredstev evropskih strukturnih in kohezijskih skladov v državah EU.
Več informacij o Dogovorih proti podkupovanju je na voljo tukaj en.

Skupina na visoki ravni za spremljanje poenostavitve za upravičence skladov ESI

Naloga skupine strokovnjakov je svetovati Komisiji glede poenostavitve in zmanjšanja upravnega bremena za upravičence evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI).
Skupina na visoki ravni za spremljanje poenostavitve za upravičence skladov ESI en

Pobuda za regije, ki zaostajajo

Komisija bo preučila, zakaj regije z nizko ravnjo gospodarskega razvoja ali regije, ki se že vrsto let soočajo z negativno rastjo BDP, zaostajajo. Kohezijska politika, katere cilj je zmanjšanje razlik med stopnjami razvoja evropskih regij, namenja temu trendu še posebno skrb.
Pobuda za regije, ki zaostajajo en

Usposabljanje strokovnjakov o pravilih in predpisih

Komisija zagotavlja usposabljanje en za organe upravljanja, certifikacijske in revizijske organe, ki se ukvarjajo z Evropskim skladom za regionalni razvojEvropskim socialnim skladom in Kohezijskim skladom. Usposabljanje je osredotočeno na ključne nove elemente zakonodajnega okvira kohezijske politike EU za obdobje 2014–2020 in poteka v dveh modulih:

  • programiranje in izvedba;
  • finančno upravljanje in vprašanja o nadzoru.

Opomnik: Za boljše vlaganje sredstev iz skladov kohezijske politike EU ter upravljanje z njimi v državah članicah in regijah EU (24. marec 2015)  bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Akcijski načrt za javna naročila

Akcijski načrt za javna naročila en Komisije določa vrsto pobud, katerih namen je pomagati državam EU, da izboljšajo delovanje obeh uprav, in upravičencev pri izvajanju javnih naročil za naložbe EU v programskem obdobju 2014–2020.

Regionalne skupnosti strokovnih delavcev

Sodelujemo skupaj z organi upravljanja z namenom, da oblikujemo skupnosti strokovnih delavcev, ki delujejo v organih upravljanja/posredniških organih, da izmenjamo prakse in izkušnje. Za to smo sprejeli inovativne načine sodelovanja in uporabili pristop politike laboratorija.
Regionalne skupnosti strokovnih delavcev en

Študije o vključitvi novih regulatornih elementov v postopek načrtovanja programov

Namen študij je ocenjevanje, kako so novi regulatorni elementi prenovljene politike vključeni v postopek načrtovanja programov. Poleg tega podaja zadnja študija podatke o obsegu velikosti projekta v obdobju 2007–2013.
Študije podajajo dokaze in analitično osnovo za razpravo o oblikovanju politike po letu 2020 in s tem povezane ocene učinka.
Študije o vključitvi novih regulatornih elementov v postopek načrtovanja programov en

ARACHNE

ARACHNE je integrirano orodje IT za podatkovno rudarjenje in obogatitev podatkov, ki ga je razvila Evropska komisija. Namenjeno je podpori organom upravljanja pri administrativnih pregledih in upravljalnem preverjanju na področju strukturnih skladov (Evropski socialni sklad, ESS in Evropski sklad za regionalni razvoj, ESRR).
Orodje Za Oceno Tveganja Arachne

Okvir kompetenc EU za upravljanje in izvajanje ESRR in Kohezijskega sklada

Komisija daje na voljo okvir kompetenc EU in pripadajoče orodje za samoocenjevanje za nacionalne usklajevalne organe, organe upravljanja, revizijske in potrjevalne organe, skupne sekretariate in mednarodne organe. Ti instrumenti bodo podprli uprave v njihovih prizadevanjih za izboljšanje upravne zmogljivosti za upravljanje sredstev s tem, ko jim bodo pomagali prepoznati in obravnavati vrzeli v kompetencah.
Okvir kompetenc EU za upravljanje in izvajanje ESRR in Kohezijskega sklada

Povečana krepitev upravne zmogljivosti v začetnem obdobju po letu 2020

Organe upravljanja pozivamo, da se prijavijo za pilotni projekt Komisije „Povečana krepitev upravne zmogljivosti v začetnem obdobju“. Če bodo izbrani, bodo lahko koristili prilagojeno svetovalno podporo EU pri razvoju upravne zmogljivosti, da bodo pripravljeni na obdobje po letu 2020. Svetovalna podpora bo zagotovljena v tesnem sodelovanju z OECD.

Naslednji koraki:

Organi upravljanja se lahko prijavijo do 9. aprila 2018. Rezultati razpisa bodo objavljeni konec aprila. Za dodatne podrobnosti glejte razpis za prijavo interesa.
Povečana krepitev upravne zmogljivosti v začetnem obdobju po letu 2020 en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Ta praktični priročnik je namenjen upravam držav članic, ki si prizadevajo oblikovati časovne načrte za izgradnjo lastnih upravnih zmogljivosti za lažje izvajanje programov in spodbujanje dobrih praks.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en