Inspiring non-EU countries

Dodatna orodja

 

Novice

  Ronald Hall, višji zunanji strokovnjak in nekdanji glavni svetovalec GD REGIO poda svoj pogled na evropski program mednarodnega urbanega sodelovanja.

  Več kot polovica svetovnega prebivalstva živi v mestih. Urbana središča so vir rasti in razvoja. Kot takšna so magnet za prebivalce podeželja, ki iščejo priložnosti za več dohodkov, dostop do kakovostnih storitev, kot sta izobraževanje in zdravstvo, ter zagotavljanje boljše prihodnosti za njihove otroke.

  Prehod od dejavnosti na podeželju, ki prinašajo nizko produktivnost, predvsem tradicionalnega kmetijstva, k dejavnostim v urbanih območjih, ki prinašajo večjo dodano vrednost, na področju proizvodnje in sektorja številnih storitev, je ključ za rast gospodarstev. To je pot, ki so jo skozi zgodovino ubrale najbolj razvite države na svetu in kot takšnega ta model v bistvu sprejemajo države v vzponu po svetu.

  Prednosti urbanizacije, ki izhajajo zlasti iz modela urbanega razvoja z intenzivno porabo virov, značilnega za rast industrijskih narodov v 20. stoletju, imajo svojo ceno. Povzročile so upadanje naravnih virov – vključno s samo naravo – ter onesnaževanje zraka, rek in oceanov, ki zdaj ogrožajo kakovost življenja v metropolah razvitega sveta.

  Za države v razvoju in vzponu, kjer sta urbanizacija in gospodarska rast tesno povezani, je pomembno popolnoma razumeti izkušnje, ki smo jih pridobili iz industrijskega sveta. Na ta način se lahko v urbani politiki držav v vzponu upoštevajo dobre prakse, ki so jih nacionalne in mestne oblasti razvile v preteklih desetletjih, ter napake, ki smo jih delali v preteklosti.

  Prizadevanje za situacijo, v kateri ni poražencev

  Tako sodelovanje ustvarja situacije, v katerih ni poražencev. Medtem ko lahko industrijski narodi po več kot stoletju urbanizacije pokažejo veliko, pa je enako res, da imajo gospodarstva v vzponu, ki jih morda manj ovirajo tradicije, številne inovativne rešitve, ki jih lahko delijo z industrijskimi gospodarstvi. Vsekakor lahko v gospodarstvih v vzponu, kot so Kitajska, Indija in tudi Latinska Amerika, najdemo ene izmed največjih urbanih središč na svetu,

  vendar pa morda izjemna potreba po sodelovanju in izmenjavi znanja izhaja iz skupnega interesa držav in kontinentov za ohranjanje planeta. Nujno moramo skupaj razviti model urbanizacije, ki je trajnosten, ohranja naravo in naravne vire ter zmanjšuje emisije, ki onesnažujejo naša mesta, škodijo zdravju naših otrok ter prispevajo h globalnemu segrevanju. Zaradi tega je trajnostna urbanizacija osrednji izmed ciljev trajnostnega razvoja, ki so ga sprejeli Združeni narodi in ki je med drugim pripeljal do nove Agende za mesta (NUA), ki jo je v Quitu v Ekvadorju leta 2016 sprejelo več kot 170 držav.

  Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko je formaliziral 14 dialogov za regionalno in mestno politiko, vključno s 6 strateškimi partnerji EU (Kitajska, Rusija, Brazilija, Mehika, Japonska in Indija) pa tudi z državami Vzhodnega partnerstva (Ukrajina, Moldavija, Gruzija) in državami Latinske Amerike (Argentina, Čile, Peru, Kolumbija) ter z Integracijskim sistemom Srednje Amerike. Kljub odsotnosti takšnih dogovorov se je razvilo tudi sodelovanje z drugimi strateškimi partnerji, kot sta Kanada in Južna Afrika, in regionalnimi skupinami, kot so CARICOM (Karibska skupnost), ASEAN (Azija), SACU (Južna Afrika) in UEMOA (Zahodna Afrika).

  EU jemlje izziv trajnostne urbanizacije zelo resno. Komisarka za regionalno politiko, Corina Creţu, ki je leta 2016 v Quitu zastopala EU, je EU zavezala k temu, da bo znanje in sredstva namenjala napredku nove Agende za mesta. Ta ima mednarodno dimenzijo znotraj EU, kjer je za vodenje programov za razvoj mest v 28 državah članicah razvila agendo EU za mesta in, kot je navedeno v nadaljevanju, zunanjo dimenzijo skozi diplomatske odnose z državami, ki niso članice EU.

  Gonilna sila za trajnostni razvoj mest

  Ključno sredstvo, da se danes nadaljuje z zunanjo dimenzijo, je program za mednarodno urbano sodelovanje (IUC) (2017–2019), katerega bistveni element podpira mestne organe EU in mestne organe držav, ki niso članice EU, da sodelujejo na področju trajnostnega razvoja mest. Program IUC temelji na petih letih pilotnih ukrepov, zlasti v okviru evropskega projekta Mesta sveta in projekta URBELAC.   

  V okviru projekta Mesta sveta (2015–2018) so evropska mesta z ustreznimi mesti v Kanadi, na Kitajskem, v Indiji, na Japonskem, v Južni Koreji, Indoneziji, Vietnamu, Avstraliji in Južni Afriki sodelovala pri medsebojnih dogovorih parov mest. Pari mest so si izmenjali izkušnje o temah, kot so pametni razvoj mest, energetska učinkovitost, ravnanje z odpadki, trajnostna mobilnost, itn. V okviru projekta URBELAC (2011–2019), ki zdaj prehaja v četrti del, sta Evropska komisija in Medameriška razvojna banka podpirali mesta iz EU ter mesta latinskoameriških in karibskih držav (LAC). Vzpostavljena je bila mreža EU-LAC, ki spodbuja izmenjavo izkušenj, primerjalne analize in pripravo akcijskih načrtov. Tako Mesta sveta kot URBELAC sta konkreten rezultat podpore Evropskega parlamenta za mednarodno diplomacijo na ravni mest.

  Program IUC vzpostavlja platforme mestnega sodelovanja s Kitajsko, Indijo, Japonsko, Latinsko Ameriko in Severno Ameriko. Njegov program označuje prihajajočo dobo politike EU za spodbujanje mednarodnega sodelovanja med mesti. V okviru sodelovanja med mesti IUC približno 70 sodelujočih mest na vsaki strani vzpostavlja nove dogovore sodelovanja med mesti za trajnostni razvoj mest. Sem je vključena priprava lokalnih akcijskih načrtov za celostni razvoj mest. V osnovi je v teh načrtih prednostno obravnavano sodelovanje s sektorji agende EU za mesta in z novo Agendo za mesta.

  Mesta, ki črpajo iz izkušenj Mest sveta, uporabljajo pristop večjega števila deležnikov, pri čemer uporabljajo znanje in izkušnje javnih organov, gospodarstva, raziskovalne skupnosti in civilne družbe. Kot ključni vir znanja in izkušenj za podporo lokalnega akcijskega načrtovanja se uporablja lastni program Evropske unije RBACT za povezovanje mest v mreže.

  Povezovanje mest IUC je pripeljalo do razvoja skupnih pilotnih projektov, medtem ko javni organi, raziskovalne agencije in predstavniki gospodarstva na obeh straneh podpisujejo memorandume o soglasju, ki zagotavljajo njihovo dolgoročno prihodnost.

  Dajanje dobrega zgleda

  Mesto Parma (Italija) se je na primer v okviru programa IUC povezalo z mestom Fredericton (Kanada). Oddelek tega kanadskega mesta za dediščino in urbanistično načrtovanje ter rast in javne službe sodeluje z Uradom mesta Parma za enake možnosti in z Uradom za evropski projekt. Obe strani si s ciljem krepitve lokalne demokracije prizadevata za določitev ovir, ki preprečujejo politično udeležbo marginaliziranih skupin, in njihovih temeljnih vzrokov ter o možnih politikah in mehanizmih za njihovo odpravo in za ustvarjanje bolj vključujočega mestnega okolja.

  Italijansko mesto Bologna (Italija) sodeluje z mestom Austin (Združene države) pri različnih vprašanjih, od razvoja sistema bolj zdrave lokalne prehrane in izboljšanja učinkovitosti rabe virov do izboljšanja odpornosti na podnebne spremembe. Vprašanja upravljanja mest so bila visoko na dnevnem redu in, na primer, mesto Austin je prišlo do sklepa, da se morata Urad za trajnost in Urad za gospodarski razvoj bolj usklajevati.

  Rotterdam (Nizozemska) sodeluje s Suratom (Indija). Mesti usmerjata pozornost v reševanje vprašanj, povezanih z upravljanjem voda, kot so zagotavljanje kakovostne pitne vode, zmanjšanje onesnaževanja vode iz tehnoloških odpadnih voda, varstvo pred poplavami in učinkovita dodelava odplak. Surat je v Rotterdamu našel partnerja z znanjem in bogatimi izkušnjami na področju upravljanja voda. Rotterdam pa je v Suratu našel mesto, ki se s temi vprašanji spoprijema v veliko večjem obsegu, zaradi česar je to nizozemsko mesto že začelo drugače razmišljati o izzivih, s katerimi se srečujejo.

  VEČ O TEM

Več novic

International Affairs

In the international relations arena, the Directorate General for Regional and Urban Policy acts in support of, and in cooperation with the European External Actions Service (EEAS) and the external relations family of Directorates General (DEVCO and DG TRADE). There is a growing interest in different parts of world in the process of European integration, not just from an institutional point of view but also in terms of the policies that promote European economic and social development and territorial cohesion. Foremost among the latter is European regional policy which seeks to ensure that the benefits of the Single Market in Europe based on the free movement of goods and services, labour and capital, are as widely spread as possible.

Principal among the features of EU regional policy that are of interest to third countries such as China, Russia and Brazil, as well as to international organisations such as CARICOM, SACU, MERCOSUR and ASEAN, are issues such as the geographical targeting of resources between Member States and regions; the organization of multi-level governance systems; sustainable urban development policy; cross-border development; regional innovation systems and their implementation. So far as cooperation with countries in the European Neighbourhood are concerned, the EU seeks to promote key concepts of EU regional policy such as open markets, respect for the environment, participative democracy and partnership in the conception and implementation of development policy.

This interest comes at a time when the policy has undergone substantial changes. In effect, EU regional policy today is a means of delivering the Union's policy priorities across its territory. It does so by co-financing integrated, national or regional investment programmes, where the Union's contribution to the programmes is greatest in the least prosperous areas.

Today therefore, EU regional policy is an integral part of economic policy, but with the unique feature that it is delivered with the consent and involvement of the grassroots through a multi-level governance system where each level - European, national, regional and local - has a role to play. The involvement of the grassroots, for example, in devising regional and local strategies and selecting projects creates a sense of ownership of European policy and in that way contributes to territorial integration. It is these features that have inspired interest in large countries with major territorial imbalances that are seeking to combine the pursuit of a more even pattern of growth with governance systems that contribute to transparent public policies and that help to further integration through decentralisation.

As well as projecting notions of inter-regional solidarity and good governance, cooperation in the field of regional policy also provides the opportunity to project other values such as respect for the free market through competition, state aid and public procurement rules, for environmental rules and policies and for equal opportunities and minority rights. These create the framework conditions under which EU financial support is granted and provide positive incentives to achieving high standards in public policy.

Regional Policy Dialogues

The Commission, DG REGIO, has concluded formal agreements on regional policy cooperation with China PDF EN zh, Russia PDF EN EN, Brazil PDF EN EN, and Ukraine PDF EN Ukrainian, Georgia PDF EN, Moldova PDF EN, Chile PDF EN es, Peru PDF EN es, Argentina PDF en es, Japan PDF EN, Mexico PDF EN es, Sistema de Integracion de Centro-America (SICA) PDF EN es, Colombia PDF EN es, India PDF EN. These countries are confronted with wide regional disparities as well as major challenges in terms of coordinating the different levels of government, and ensuring that decentralization can be achieved without compromising efficiency.

Brochure : European Regional Policy, an inspiration for Countries outside the EU?

November 2009 - PDF en es fr hy ka mo pt Russian Ukrainian Chinese

Posters: PDF en