Sodelovanje med regijami in državami

Evropsko teritorialno sodelovanje

Evropsko teritorialno sodelovanje je temelj skupnega evropskega prostora in evropskega povezovanja. Ima velik pomen na evropski ravni, saj si prizadeva za meje brez ovir, zbližuje Evropejce, rešuje skupne težave, pospešuje izmenjavo zamisli in najboljših praks ter spodbuja strateško delovanje za dosego skupnih ciljev.

Strategije makroregij

"Makroregionalna strategija" je celostni okvir, ki ga spodbuja Evropski svet ter za katerega se bodo morda zagotovila sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Cilj tega okvira je med drugim obravnavanje splošnih izzivov, s katerimi se srečujejo države članice na določenem geografskem območju in tretje države na istem geografskem območju. Te države tako na podlagi okrepljenega medsebojnega sodelovanja prispevajo k doseganju gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije na zadevnem geografskem območju.

Do zdaj so bile sprejete štiri makroregionalne strategije EU, ki vključujejo številne politike.

Vse sprejete makroregionalne strategije spremlja tudi tekoči akcijski načrt, ki se redno dopolnjuje glede na nove nastajajoče potrebe in spreminjajoče se kontekste. Te štiri makroregionalne strategije zadevajo 19 držav članic EU in 8 držav zunaj EU.

Mednarodno sodelovanje

Evropska unija z državami zunaj EU izmenjuje izkušnje na področju regionalnega razvoja.

Druge oblike sodelovanja in povezovanja