Dolgoročna vizija za podeželska območja: za močnejša, povezana, odporna in uspešna podeželska območja v EU

Dodatna orodja

 
30/06/2021

Evropska komisija je danes predstavila dolgoročno vizijo za podeželska območja EU, v kateri je opredelila izzive, s katerimi se soočajo, in vidike, ki povzročajo zaskrbljenost. Izpostavila je nekatere izmed najobetavnejših priložnosti, ki so na voljo tem regijam. Današnja vizija je zasnovana na predvidevanjih in obsežnih posvetovanjih z državljani in drugimi akterji na podeželskih območjih. V njej sta predstavljena predloga za pakt za podeželje in akcijski načrt za podeželje, katerih cilj je okrepiti in povezati naša podeželska območja ter poskrbeti, da postanejo odporna in uspešna.

Da bi se uspešno odzvali na megatrende in izzive, ki jih prinašajo globalizacija, urbanizacija in staranje prebivalstva, ter izkoristili prednosti ekološkega in digitalnega prehoda, so potrebne lokalno usmerjene politike in ukrepi, ki upoštevajo raznovrstnost ozemelj znotraj EU, njihove posebne potrebe in relativne prednosti.

Prebivalstvo na podeželskih območjih po vsej EU je v povprečju starejše v primerjavi z mestnimi območji in v prihodnjem desetletju se bo počasi začelo zmanjševati. To je dejstvo, ki skupaj s pomanjkljivostmi na področju povezav in povezljivosti, preslabo razvito infrastrukturo, pomanjkanjem raznovrstnosti zaposlitvenih možnosti ter omejenim dostopom do storitev prispeva k zmanjšanju privlačnosti podeželskih območij za življenje in delo. Obenem pa so podeželska območja tudi dejavni akterji v ekološkem in digitalnem prehodu EU. Doseganje ciljev digitalnih ambicij EU za leto 2030 lahko zagotovi več priložnosti za trajnostni razvoj podeželskih območij poleg kmetijstva in gozdarstva, razvije nove možnosti za rast proizvodnje in zlasti storitev ter prispeva k boljši geografski porazdelitvi storitev in industrij.

Cilj te dolgoročne vizije za podeželska območja EU je obravnavati te izzive in vzroke za zaskrbljenost, in sicer na podlagi nastajajočih priložnosti, ki jih ponuja ekološki in digitalni prehod EU, ter izkušenj, pridobljenih s pandemijo COVID-19, ter z opredelitvijo načinov za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja in spodbujanje gospodarske rasti.

Pakt za podeželje

V nov pakt za podeželje bodo vključeni akterji na ravni EU ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni, da bi podprli skupne cilje te vizije, spodbujali ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter se odzvali na skupne želje podeželskih skupnosti. Komisija bo olajšala ta okvir prek obstoječih mrež ter spodbujala izmenjavo zamisli in najboljših praks na vseh ravneh.

Akcijski načrt EU za podeželje

Komisija je danes predstavila tudi akcijski načrt za spodbujanje trajnostnega, skladnega in celostnega razvoja podeželja. Več politik EU že zdaj zagotavlja podporo podeželskim območjem in prispeva k njihovemu uravnoteženemu, pravičnemu, zelenemu in inovativnemu razvoju. Med njimi bosta skupna kmetijska politika (SKP) in kohezijska politika bistvenega pomena za podporo in izvajanje tega akcijskega načrta. S hkratnim sodelovanjem na številnih drugih področjih politik EU se bo ta vizija uresničila.

Vizija in akcijski načrt opredeljujeta štiri področja ukrepanja, podprta z vodilnimi pobudami, da podeželje postane:

  • Močnejše: poudarek je na krepitvi vloge podeželskih skupnosti, izboljšanju dostopa do storitev in spodbujanju socialnih inovacij;
  • Povezano: za izboljšanje povezanosti v smislu prometa in digitalnega dostopa;
  • Odporno: ohranjanje naravnih virov in okolju prijaznejših kmetijskih dejavnosti za boj proti podnebnim spremembam, hkrati pa zagotavljanje socialne odpornosti s ponujanjem dostopa do usposabljanja in raznovrstnih kakovostnih zaposlitvenih možnosti;
  • Uspešno: za diverzifikacijo gospodarskih dejavnosti in izboljšanje dodane vrednosti kmetijskih in kmetijsko-živilskih dejavnosti ter podeželskega turizma.

Komisija bo podpirala in spremljala izvajanje akcijskega načrta EU za podeželje ter ga redno posodabljala, da se zagotovi njegova ustreznost. Prav tako se bo redno povezovala z državami članicami in podeželskimi akterji, da bi vzdrževali dialog o vprašanjih v zvezi s podeželjem. Poleg tega bo uvedeno „preverjanje učinkov ukrepov na podeželje“, s katerim se politike EU pregledujejo z vidika učinkov na podeželje. Namen je bolje opredeliti in preučiti morebitni učinek in posledice, ki jih določena politična pobuda Komisije prinaša za delovna mesta na podeželju, rast in trajnostni razvoj.

Poleg tega bo znotraj Komisije ustanovljen observatorij za podeželje, ki bo še izboljšal zbiranje in analizo podatkov o podeželskih območjih. To bo zagotovilo podlago za oblikovanje politik v zvezi z razvojem podeželja in podprlo izvajanje akcijskega načrta za podeželje.

Naslednji koraki

Današnja predstavitev dolgoročne vizije za podeželska območja pomeni prvi korak k močnejšim, bolje povezanim, odpornim in uspešnim podeželskim območjem do leta 2040. Pakt za podeželje in Akcijski načrt EU za podeželje bosta ključna elementa za doseganje teh ciljev.

Komisija se bo do konca leta 2021 povezala z Odborom regij, da bi preučila pot do ciljev te vizije. Do sredine leta 2023 bo Komisija ocenila, kateri ukrepi, ki so jih finančno podprle EU in države članice, so bili izvedeni in načrtovani za podeželska območja. Javno poročilo, ki bo objavljeno v začetku leta 2024, bo opredelilo področja, na katerih sta potrebna okrepljena podpora in financiranje, ter nadaljnje postopanje na podlagi akcijskega načrta EU za podeželje. Razprave v zvezi s poročilom bodo prispevale k razmisleku o pripravi predlogov za programsko obdobje 2028–2034.

Ozadje

Potreba po oblikovanju dolgoročne vizije za podeželska območja je bila poudarjena v političnih smernicah predsednice von der Leyen in poslanicah podpredsednici Šuicikomisarju Wojciechowskemu in komisarki Ferreiri

Člen 174 PDEU določa, naj EU posebno pozornost nameni podeželju, med drugim pri spodbujanju njegovega splošnega skladnega razvoja, krepitvi njegove ekonomske, socialne in teritorialne kohezije ter zmanjševanju razlik med različnimi regijami.

Aprila 2021 je bila izvedena raziskava Eurobarometer, v kateri so bile ocenjene prednostne naloge dolgoročne vizije za podeželska območja. Sodeč po tej raziskavi 79 % državljanov EU meni, da bi EU pri odločitvah o javni porabi morala upoštevati tudi podeželska območja; 65 % vseh državljanov EU je menilo, da bi moralo biti lokalno območje ali pokrajina sposobna odločati o porabi naložb EU na podeželju; 44 % pa jih je kot ključno potrebo podeželskih območij navedlo prometno infrastrukturo in povezave.

Komisija je med 7. septembrom in 30. novembrom 2020 izvedla javno posvetovanje o dolgoročni viziji za podeželska območja. Več kot 50 % anketirancev je navedlo, da je infrastruktura najnujnejša potreba podeželskih območij. 43 % vprašanih je kot nujno potrebo navedlo tudi dostop do osnovnih storitev in dobrin, kot so voda in električna energija ter banke in pošte. Anketiranci menijo, da bo privlačnost podeželskih območij v naslednjih 20 letih v veliki meri odvisna od razpoložljivosti digitalne povezljivosti (93 %), osnovnih storitev in e-storitev (94 %) ter od izboljšanja podnebne in okoljske uspešnosti kmetijstva (92 %).

Izjave članic in članov kolegija

Podpredsednica za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica je dejala: „Na podeželskih območjih živi skoraj 30 % prebivalstva EU in naš cilj je znatno izboljšati kakovost njihovega življenja. Prisluhnili smo njihovim pomislekom in skupaj z njimi oblikovali to vizijo na podlagi novih priložnosti, ki jih prinaša ekološki in digitalni prehod EU, ter izkušenj, pridobljenih s pandemijo COVID-19. S tem sporočilom želimo dati nov zagon podeželskim območjem kot privlačnim, živahnim in dinamičnim krajem, obenem pa seveda zaščititi njihovo pristnost. Podeželskim območjem in skupnostim želimo dati večji vpliv pri izgradnji prihodnosti Evrope.“

Komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski je dodal: „Podeželska območja so ključna za EU, saj proizvajajo našo hrano, vzdržujejo našo dediščino in varujejo našo krajino. Imajo ključno vlogo pri ekološkem in digitalnem prehodu. Vendar moramo tem podeželskim skupnostim zagotoviti prava orodja, da bodo lahko v celoti izkoristile prihodnje priložnosti in se uspešno soočale s trenutnimi izzivi. Ta dolgoročna vizija za podeželska območja je prvi korak na poti do njihovega preoblikovanja. Nova SKP bo prispevala k doseganju ciljev vizije s spodbujanjem pametnega, odpornega in raznovrstnega kmetijskega sektorja. Okrepila bo skrb za okolje in podnebne ukrepe ter socialno-ekonomsko tkivo podeželskih območij. Zagotovili bomo, da bo akcijski načrt EU za podeželje omogočil trajnostni razvoj naših podeželskih območij.“

Evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je povedala: „Čeprav se vsi soočamo z enakimi izzivi, pa številna ozemlja v EU nimajo enakih sredstev, prednosti in zmogljivosti za spopadanje z njimi. Naše politike morajo upoštevati različne značilnosti naših regij. Demokratično in povezano Unijo, ki si jo želimo, je treba zgraditi bliže našim državljanom in ozemljem ter vključiti različne ravni upravljanja. Dolgoročna vizija za podeželska območja poziva k rešitvam, prikrojenim njihovim posebnim potrebam in prednostim, pri katerih bi sodelovale regionalne in lokalne oblasti ter lokalne skupnosti. Podeželska območja morajo biti sposobna zagotavljati osnovne storitve za svoje prebivalstvo in graditi na svojih prednostih, da postanejo temelj gospodarskega razvoja. Vsi ti cilji so v samem središču nove kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

 

 

 

Novice

Povezane teme

Rural development