Panorama 67 - Vlaganje v kohezijsko politiko: model uspeha

Dodatna orodja

 
22/01/2019

Ministrska predsednica Malu Dreyer in minister za gospodarstvo dr. Volker Wissing iz Porenje-Pfalškega o sedanji in prihodnji podpori kohezijske politike v njuni regiji

Kako odgovarjate na mnenje, da dokaj bogate regije iz držav članic, ki so neto plačnice, ne potrebujejo podpore kohezijske politike?

Ministrska predsednica Malu Dreyer: Porenje-Pfalško je trenutno vsekakor ena od razvitejših regij EU. Evropskih ciljev ni mogoče doseči brez močnih regij, vendar tudi te potrebujejo strukturno podporo. Financiranje pomaga tudi prenašati pozitiven vpliv EU na terenu, tj. izven povsem finančnih vidikov. 

Cilj sedanjega regionalnega programa je okrepiti inovacije, povečati konkurenčnost MSP in podpreti prehod na nizkoogljično gospodarstvo. V kolikšni meri so ti cilji že doseženi?

Minister dr. Wissing: V programu ESRR za Porenje-Pfalško dajemo s 40 % sredstev iz ESRR prednost raziskavam in razvoju. Skladi EU sistematično in dosledno krepijo inovacijsko zmogljivost podjetij, s tem pa gospodarstvo regije. Bistveno se bo povečala tudi učinkovitost raziskovalnih ustanov in univerz.

ESRR s pomočjo za MSP, npr. s podpiranjem modernizacije ali širitve poslovnih prostorov, daje pomemben prispevek h krepitvi konkurenčnosti podjetij in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v manj razvitih delih države.

V skladu s strategijo Evropa 2020 podpira tudi ukrepe za uresničevanje ciljev politike na področju varstva podnebja ter trajnostne rasti, med drugim tudi prek novega programa podpore za povečanje energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov v podjetjih (program ERGU). Vsaka subvencionirana naložba v podjetju vodi k povečanju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov. 

Program sodelovanja Interreg je ključni steber kohezijske politike Katere stike ste vzpostavili z drugimi evropskimi regijami in kakšne koristi vam je to prineslo?

Ministrska predsednica Malu Dreyer: Porenje-Pfalško je nemška dežela z največjim številom sosednjih evropskih držav. Programi Interreg A „Širša regija“, „Zgornji Ren“ in „Evropska regija Meuse-Ren“ so nam omogočili, da smo s Francijo, Luksemburgom, Belgijo in Nizozemsko vzpostavili tesne in zaupne odnose že v prvem obdobju financiranja. Tu je tudi program Interreg B „Severozahodna Evropa“, ki se trenutno širi iz Irske do osrednje Nemčije.

Institucije iz Porenje-Pfalškega so prek neštetih projektov sodelovale s partnerjih iz sosednjih regij, spodbujale izvajanje naložb, usmerjale raziskave in doživele Evropo brez meja. Zlasti v t. i. širšem območju, v katerem Porenje-Pfalško sodeluje s Posarjem, Loreno, Luksemburgom in vzhodno Belgijo, je bistveno, da se vzpostavi tesno evropsko sodelovanje, predvsem za trg dela in mobilnost: za našo regijo so namreč značilni največji tokovi dnevnih migrantov v EU.

Obetamo si, da bodo prihodnji programi Interreg še bolj povezali prebivalce obmejnih regij in poiskali potencialne rešitve za mobilnost, varstvo okolja ter trajnostno, inovativno in digitalno ekonomijo. Zato upam, da se bodo za te programe zagotovila zadostna sredstva, da bomo lahko še naprej reševali te izzive. 

Inovativni pristop k skladom ESI je vključeval uporabo obnovljivih skladov in drugih instrumentov finančnega inženiringa. Kako uporabljate take instrumente?

Minister dr. Wissing: Oblikovali smo Inovacijski sklad za Porenje-Pfalško v obliki finančnega instrumenta, če naj navedem en primer. Sklad, ki ga sofinancira ESRR, zagotavlja obetavnim tehnološko usmerjenim podjetjem tvegan kapital v obliki odprte ali tihe udeležbe pod ugodnimi pogoji, ki se lahko uporabi za razvoj in predstavitev inovativnih proizvodov, proizvodnih procesov in storitev. S tem se izboljšuje osnovni kapital teh podjetij in ustvarjajo finančni predpogoji za uspešen zagon tehnoloških podjetij. 

Kako se po vašem mnenju razvijajo prednostne naloge kohezijske politike, če si ogledamo sklade ESI za obdobje 2021–2027?

Minister dr. Wissing: Kar zadeva politične cilje Komisije za naslednje obdobje financiranja, lahko še naprej podpiramo podjetja, zlasti pri tehnološkem razvoju in izvajanju inovacij, obenem pa izboljšujemo raziskovalno infrastrukturo. Pomembno je tudi, da podpiramo podjetja v gospodarsko manj razvitih območjih Porenje-Pfalškega, in sicer pri gradnji novih stavb, širitvi in modernizaciji. Izvajamo uspešen in raznolik program za spodbujanje MSP, ki ga želimo tudi nadaljevati. Upamo, da bodo osnutki do sedaj predloženih predpisov spremenjeni tako, da bodo to upoštevali.

Prizadevamo si za uresničitev cilja Evrope z nizkim CO2, v okviru programa ERGU pa lahko povečamo energetsko učinkovitost in učinkovito rabo virov v gospodarskih družbah. Finančno podporo iz tega programa lahko dobijo podjetja, ki prihranijo CO2, porabijo manj energije ali materialov ali ki zmanjšujejo svoje odpadke.

Vendar pa nas skrbijo pogajanja o novem večletnem finančnem okviru EU. Komisija v svojem predlogu iz maja 2018 že predvideva bistveno zmanjšanje sredstev iz ESRR. Svet in Parlament bi morala doseči odgovoren kompromis, ki bo upošteval prave potrebe evropskih regij, da se okrepita lokalna konkurenčnost in predvsem razvoj podeželja. Evropska kohezijska politika je model uspeha po vsem svetu, kar bi bilo treba upoštevati v naslednjem večletnem finančnem okviru.

Panorama 67: Success stories across our regions and borders

Novice