Smernice za Komisijo in države članice v zvezi s skupno metodologijo za ocenjevanje sistemov upravljanja in nadzora v državah članicah

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Cilj teh smernic je zagotoviti praktično orodje, s katerim si bodo revizorji pomagali pri ocenjevanju delovanja sistemov upravljanja in nadzora, ki so jih države članice vzpostavile za programe skladov ESI (razen EKSRP).

Pripravljene so na podlagi smernic, ki so se uporabljale v obdobju 2007–2013, in ugotovitev delovne skupine, sestavljene iz članov osebja revizijskih služb Generalnega direktorata za regionalno politiko, Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje ter Generalnega direktorata za pomorske zadeve in ribištvo Komisije, da se oblikuje referenčni okvir glede:

  • razlage ključnih zahtev, ki se uporabljajo (glej uredbo o skupnih določbah in delegirano uredbo Komisije),
  • razlage meril za ocenjevanje, ki se uporabljajo za vsako ključno zahtevo,
  • določitve smernic za oblikovanje ugotovitev za vsako ključno zahtevo in vsak organ;
  • določitve smernic za sprejetje splošnih ugotovitev o sistemu upravljanja in nadzora (ali delu sistema) programa ali skupine programov, ki upoštevajo vse obstoječe olajševalne dejavnike ali oblike nadzora.

Smernice so torej v prvi vrsti namenjene revizijskim direktoratom navedenih služb Komisije in revizijskim organom za zagotavljanje objektivnosti, doslednosti in preglednosti pri ocenjevanju skladnosti sistemov upravljanja in nadzora s ključnimi regulativnimi zahtevami. „Koraki za ocenjevanje“, opisani v teh smernicah, določajo metodologijo, ki jo je treba uporabiti pri izvajanju sistemskih revizij. Revizijski organi morajo te smernice uporabljati pri sistemskih revizijah organov upravljanja, organov za potrjevanje in posredniških organov ali pri nadzorovanju dela sodelujočih organov, ki izvajajo revizije, da zagotovijo usklajenost rezultatov revizije ter da lahko revizorji na različnih delih nadzorne verige zaupajo v delo drugih.

Publications