Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 20/09/2017

Evropska unija ima 40 regij ob notranjih kopenskih mejah, ki predstavljajo 40 % ozemlja Unije in skoraj 30 % prebivalstva EU. Vendar so mejne regije gospodarsko na splošno manj uspešne kakor regije znotraj države članice. V mejnih regijah je dostop do javnih storitev , kot so bolnišnice in univerze, v glavnem slabši. Posamezniki, podjetja in javni organi v mejnih regijah se pri prehajanju med različnimi upravnimi in pravnimi sistemi srečujejo s posebnimi težavami. Potrebni so ukrepi, ki presegajo evropsko financiranje, saj tovrstnih obstoječih težav ni mogoče rešiti samo s finančnimi sredstvi in naložbami. Da bi obravnavali te težave in predlagali vrsto novih konkretnih ukrepov, je Komisija 20. septembra 2017 sprejela sporočilo „Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU“.

Sporočilo podaja načine, kako lahko EU in njene države članice zmanjšajo zapletenost, dolžino in stroške čezmejnega sodelovanja ter spodbujajo združevanje storitev ob notranjih mejah. Obravnava tudi področja, ki jih je treba izboljšati, da bi lahko obmejni državljani v celoti izkoristili priložnosti, ki se ponujajo na obeh straneh meje. Namen sporočila je prispevati tudi k razmisleku, ki se je začel z Belo knjigo o prihodnosti Evrope, v kateri so bili predlagani ukrepi in izdana priporočila, ki regijam ob notranjih kopenskih mejah poenostavljajo sodelovanje, prispevajo k zmanjševanju ovir ter pomagajo obmejnim državljanom in podjetjem v celoti izkoristiti potencial teh regij.

Sporočilo predlaga vrsto ukrepov za povečanje konkurenčnosti in kohezije v obmejnih regijah, zlasti z reševanjem nekaterih pravnih in upravnih ovir, ki trenutno preprečujejo tesnejše sodelovanje in vzajemno delovanje. Vzpostavitev kontaktne točke za meje znotraj Komisije, sestavljene iz strokovnjakov Komisije za čezmejna vprašanja, ki bo svetovala nacionalnim in regionalnim organom pri spopadanju s pravnimi in upravnimi obmejnimi ovirami, bo olajšala izvajanje teh ukrepov.

Pozitivni učinki zmanjševanja čezmejnih ovir bodo prispevali k družbenogospodarskemu razvoju in vključevanju obmejnih regij. Komisija ima v tem procesu pomembno vlogo s predlaganjem zakonodaje ali mehanizmov financiranja ali s podpiranjem držav članic in regij pri boljšem razumevanju izzivov in razvoju operativnih sporazumov, zlasti s spodbujanjem izmenjave informacij in predstavljanjem uspešnih praks v obmejnih regijah.

K sporočilu je priložen delovni dokument služb Komisije, ki predstavlja ključne koncepte in proces priprave, ki se je začel leta 2015 s pobudo „Pregled čezmejnega sodelovanja. Poleg tega daje dodatne informacije o pravnih in upravnih težavah, s katerimi se srečujejo obmejne regije EU, in njihovem družbenem vplivu ter podpira ukrepe, ki jih je Komisija predlagala v sporočilu, z nadaljnjo analizo in konkretnimi primeri.

Predstavitveni dogodek ob sprejetju sporočila bo potekal 20. in 21. septembra v Bruslju. Poleg tega bodo v času od oktobra 2017 do februarja 2018 zunaj Bruslja organizirani trije podobni dogodki, in sicer v Meridi v Španiji, Københavnu na Danskem in Bratislavi na Slovaškem.

More information :

Cross-border review

Publications