Pregled uredb za kohezijsko in regionalno politiko za obdobje 2007–2013

Členi 158–162 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti določajo, da mora Unija spodbujati vsesplošni skladni razvoj ter krepiti ekonomsko in socialno kohezijo z zmanjševanjem razvojnih neskladij med regijami. Pravna podlaga instrumentov za dosego teh ciljev za obdobje 2007–2013 je sklop petih uredb, ki sta jih Svet in Evropski parlament sprejela julija 2006:

Naslednje uredbe so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije (Eur-Lex). Povezava do spletnega mesta Eur-Lex omogoča dostop do bibliografskega opisa, ki zajema celotno besedilo, popravke in priloge (če obstajajo) ter druge uporabne informacije o postopkih in razmerjih med dokumenti.

Splošna uredba

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999

Splošna uredba določa skupna načela, pravila in standarde za izvajanje treh kohezijskih instrumentov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada. Na podlagi načela skupnega upravljanja med Unijo ter državami članicami in regijami ta uredba določa prenovljeni postopek načrtovanja programov, ki temelji na strateških smernicah Skupnosti za kohezijo in njihovem spremljanju, ter skupne standarde za finančno upravljanje, nadzor in vrednotenje. Prenovljeni sistem izvajanja bo zagotovil preprostejše, sorazmerno in bolj decentralizirano upravljanje strukturnih skladov in Kohezijskega sklada.

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex

Izvedbena uredba

Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta oᅠEvropskem skladu za regionalni razvoj

Uredba Evropske komisije o dodeljevanju sredstev iz strukturnih in kohezijskega sklada 2007-2013 vključuje sveženj podrobnih predpisov v zvezi z upravljanjem finančnih kohezijski instrumentov.

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex

Uredba o ESRR

Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999

Uredba o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR) opredeljuje njegovo vlogo in področja pomoči, kot je spodbujanje javnih in zasebnih naložb za zmanjševanje regionalnih neskladij po Uniji. ESRR bo podpiral programe za regionalni razvoj, gospodarske spremembe, večjo konkurenčnost in ozemeljsko sodelovanje po EU. Prednost pri financiranju imajo raziskave, inovacije, varstvo okolja in preprečevanje tveganj, pomembno vlogo pa ohranjajo naložbe v infrastrukturo, zlasti v najmanj razvitih regijah.

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex

Uredba o ESS

Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999

Evropski socialni sklad (ESS) se bo izvajal v skladu z evropsko strategijo zaposlovanja, osredotočen pa bo na štiri ključna področja: povečevanje prilagodljivosti delavcev in podjetij, povečevanje dostopa do zaposlitve in udeležbe na trgu dela, krepitev socialne vključenosti z bojem proti diskriminaciji in omogočanjem lažjega dostopa do trga dela prikrajšanim osebam ter spodbujanje partnerstva za reforme na področjih zaposlovanja in vključevanja.

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex

Uredba o EZTS

Uredba (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS)

Peta uredba uvaja Evropsko skupino za ozemeljsko sodelovanje (ESOS). Namen tega novega pravnega instrumenta je poenostaviti čezmejno, transnacionalno in/ali medregijsko sodelovanje med regionalnimi in lokalnimi organi. Ti organi bi izvajali programe ozemeljskega sodelovanja kot pravne osebe in na podlagi konvencije med sodelujočimi nacionalnimi, regionalnimi, lokalnimi ali drugimi javnimi organi.

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex

Uredba o Kohezijskem skladu

Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94

Z Kohezijski sklad prispeva pomoč na področju okolja in vseevropskih prometnih omrežij. Uporablja se v državah članicah z bruto nacionalnim dohodkom (BND) manj kot 90 % povprečja Skupnosti, kar pomeni, da zajema nove države članice ter Grčijo in Portugalsko. Španija bo prehodno upravičena do Kohezijskega sklada. V novem obdobju bo Sklad poleg ESRR prispeval k večletnim naložbenim programom, ki se bodo upravljali decentralizirano, ne pa kot projekti, ki jih mora Komisija odobriti posamično.

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex

Uredba IPA

Uredba Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex