JASPERS: skupna pomoč pri pripravi projektov v evropskih regijah

Dodatna orodja

 

Kaj je JASPERS?

 • je partnerstvo za tehnično pomoč med tremi partnerji, tj. Evropsko komisijo, Evropsko investicijsko banko(EIB) in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD);
 • zagotavlja neodvisno svetovanje državam upravičenkam in jim pomaga pri pripravi večjih kakovostnih projektov, ki jih sofinancirata dva strukturna in investicijska sklada EU (Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad).

Pomoč, ki jo zagotavlja JASPERS, lahko pokriva:

 • podporo pri pripravi projekta, od začetne opredelitve do predložitve vloge za dodelitev sredstev EU;
 • neodvisen pregled kakovosti projektov;
 • ocenjevanje po predložitvi za vse večje projekte, predložene neposredno Komisiji EU;
 • horizontalne dodelitve in strateško podporo;
 • krepitev usposobljenosti, vključno s pristojnim centrom;
 • podporo pri izvajanju;
 • projekte v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, zlasti v sektorjih železniškega in cestnega prometa;
 • Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (EIAH) s pregledovanjem in obravnavanjem vlog.

Kateri projekti so upravičeni do pomoči JASPERS?

JASPERS nudi pomoč pri infrastrukturnih projektih, ki so v uredbi o skupnih določbah opredeljeni kot „večji“ projekti – na primer projekti, povezani s cestami, železnico, vodo, odpadki, energijo in mestnim prevozom. V primeru manjših držav, kjer je malo tako obsežnih projektov, je JASPERS namenjen največjim projektom.

Potencialni upravičenci se lahko za informacije obrnejo na organ upravljanja, ki je odgovoren za koordinacijo strukturnih skladov EU v posamezni državi.

Kako je JASPERS organiziran?

Člani osebja JASPERS se imenujejo na podlagi partnerskega dogovora: Komisija zagotavlja sredstva za zaposlitev specializiranih strokovnjakov, medtem ko partnerja EIB in EBRD prispevata neposredno osebje.

JASPERS je sestavljen iz sedmih oddelkov:

 • cestni promet;
 • železniški, letalski in pomorski promet;
 • voda in odpadki;
 • energija in trdni odpadki;
 • pametni razvoj;
 • povezovanje v mreže in pristojni center;
 • neodvisno ocenjevanje kakovosti.

Sedež JASPERS je pri EIB v Luksemburgu, ima pa tudi tri regionalne centre v Varšavi, na Dunaju in v Bukarešti, kjer dela okoli 70 % osebja, tako da so blizu upravičencem in jim lahko nudijo učinkovitejše storitve.

 • Regionalni center Varšava pokriva Poljsko, Estonijo, Latvijo in Litvo;
 • Regionalni center Dunaj pokriva Češko republiko, Madžarsko, Slovaško, Slovenijo in Malto;
 • Regionalni center Bukarešta pokriva Romunijo in Bolgarijo.

Strokovnjaki, ki delajo v Luksemburgu, lahko po potrebi delajo v kateri koli od držav upravičenk.

Povezane povezave

 • Spletna stran pobude JASPERS English
 • Jaspers: 10 years of Support for Cohesion Policy English