Instrument za predpristopno pomoc (IPA)

Od januarja 2007 instrument za predpristopno pomoč (IPA) nadomešča vrsto programov in finančnih instrumentov Skupnosti, namenjenih državam kandidatkam ali morebitnim kandidatkam za pristop, denimo programe PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS in finančni instrument za Turčijo.

IPA 2007-2013 ("IPA I") zajema pet področij:

  • pomoč pri prehodu in krepitvi institucij;
  • čezmejno sodelovanje (z državami članicami EU in drugimi državami, ki izpolnjujejo pogoje IPA);
  • regionalni razvoj (promet, okolje in gospodarski razvoj);
  • človeški viri (krepitev človeškega kapitala in boj proti izključenosti);
  • razvoj podeželja.

Države upravičenke se delijo na dve kategoriji:

  • države kandidatke za pristop (Turčija, Albanija, Črna gora, Srbija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija) so upravičene do sredstev na vseh petih področjih IPA;
  • morebitne države kandidatke zahodnega Balkana (Bosna in Hercegovina, Kosovo, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1244/99) so upravičene samo do sredstev na prvih dveh področjih.

Generalni direktorat za sosedstvo in širitvena pogajanja je pristojen za pravni okvir instrumenta za predpristopno pomoč 2014-2020 ("IPA II") in finančno pomoč v okviru instrumenta, razen za čezmejno sodelovanje med državami članicami in državami IPA.

map Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey Montenegro