Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments help to trigger investments on the ground for revenue-generating and cost-saving activities while maximising private investment with minimum public support to deliver the Cohesion Policy objectives of economic, social and territorial cohesion. Financial instruments represent a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. The European Regional and Development Fund and the Cohesion Fund support projects on the ground through financial products, such as loans, guarantees and equity

Dodatna orodja

 

Novice

  Večregionalni program pomoči (MRA) je eden od sklopov platforme fi-compass za svetovalne storitve o finančnih instrumentih v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI), ki jih zagotavlja Evropska komisija v partnerstvu z Evropsko investicijsko banko. Cilj projektov MRA, ki vključujejo vsaj dva organa upravljanja iz različnih držav članic EU, je oceniti možnost uporabe finančnih instrumentov evropskih strukturnih in investicijskih skladov na posebnih tematskih področjih skupnega interesa. Namen je omogočiti širšo uporabo finančnih instrumentov tako v smislu naložb iz skladov ESI kot tudi njihovega geografskega ali tematskega področja uporabe, pa tudi za spodbujanje k sodelovanju regij iz različnih držav članic, izmenjavi najboljših praks in vključevanju v vzajemno učenje. 

  Mesta v središču politike EU

  Več kot 70 % evropskih državljanov živi v mestnih območjih, v prihodnosti pa naj bi se število še povečalo. Mesta po vsej Evropi vsak dan prilagajajo svoje urbanistične načrte glede na potrebe reševanja najbolj perečih izzivov, kot so naraščajoče prebivalstvo, podnebne spremembe in digitalna preobrazba. Z razvijanjem celovitih strategij in opredelitvijo dolgoročnih ciljev politike mesta sprejemajo ukrepe, s katerimi podpirajo cenovno dostopna stanovanja, spodbujajo projekte na področju energijske učinkovitosti, oživljajo soseske in izboljšujejo javni prevoz. Toda strateški načrti se lahko uspešno izvajajo le, če imajo mesta dostop do financiranja. Brez močne podpore javnega in zasebnega kapitala je vizijo mesta težko uresničiti. 

  Leta 2013 se je nizozemsko mesto Haag odločilo, da bo 4 milijone EUR namenilo pilotnemu projektu JESSICA za vzpostavitev finančnega instrumenta za energijsko učinkovitost. Takrat udeleženci najbrž niso pričakovali, da bodo imeli v štirih letih holdinški sklad z več kot 46 milijoni EUR sredstev za inovacije, trajnost in razvoj mest. 

  Toda prvi koraki pri oblikovanju sklada so bili velik izziv. 

  „Ko smo ustanavljali sklad, smo imeli veliko vprašanj in smo morali premagati številne tehnične ovire, da bi vzpostavili trdno in varno podlago za prihodnje naložbe“, se spominja William van Den Bungelaar, sekretar Haaške fundacije za holdinški sklad za gospodarske naložbe (HEID). 

  Haag ima zdaj ekipo strokovnjakov, ki tesno sodeluje s svojimi neodvisnimi upravljavci skladov za spremljanje in podporo finančnim instrumentom v mestu. Zaradi uspeha fundacije HEID se finančni instrumenti zdaj pogosto uporabljajo pri financiranju strateških prednostnih nalog mesta. 

  Obnavljajoče se naložbe po Evropi

  Da bi svoje obstoječe znanje o finančnih instrumentih še nadgradili, je mesto Haag združilo moči s tremi drugimi evropskimi mesti – Manchestrom, Milanom in Londonom – v okviru enega izmed projektov MRA, imenovanem Obnavljajoče se naložbe v evropskih mestih (RICE). Cilj tega projekta je bil nadalje spodbuditi razvoj novih finančnih instrumentov za povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj mest, zlasti v zvezi s pametnimi mesti. S projektom so bile ugotovljene skupne potrebe po financiranju mest in tako opredeljeni tisti sektorji, v katerih lahko finančni instrumenti najbolje podpirajo projekte, ki so v skladu s prednostnimi nalogami politike mesta. Sektorji z največjimi potrebami po financiranju zajemajo promet, energijo, stanovanjski sektor in delovno okolje, zeleno in modro infrastrukturo ali gospodarski razvoj v širšem smislu, ki vključuje mala in srednja podjetja (MSP) ter zagonska podjetja, in razvoj novih poslovnih objektov ali inovacijskih obratov. 

  Partnerji projektov MRA in RICE so lahko izhajali iz izkušenj različnih vključenih mest. 

  „Uporaba finančnih instrumentov v Manchestru je zgodba o uspehu in njihove koristi so bile daljnosežne“, pravi Mark Duncan iz manchestrskega mestnega sveta. Podobno Binal Cadieu iz pristojnega organa za območje širšega Londona poudarja potencial novega finančnega instrumenta, t. i. Županskega sklada za energijsko učinkovitost (MEEF), ki je bil ustanovljen v Londonu. „Županski sklad za energijsko učinkovitost nam kot obnavljajoči se sklad predstavlja model za izkoriščanje milijonov funtov zasebnih naložb za nizkoogljične projekte,“ pravi Cadieu. 

  Načrt mestnega sklada projekta RICE

  Projekt RICE je zagotovil model mestnega sklada, ki ga je mogoče prilagoditi posebnim potrebam mest v Evropski uniji pri njihovem razvoju. Sklad je prilagodljiv, saj njegov načrt vključuje najboljše prakse, opažene med partnerji projekta RICE. Na kratko, to je „finančni instrument, ki ga vodi mesto, s katerim se neodvisno upravlja, ima naložbeno strategijo, ki je usklajena s strateškimi prednostnimi nalogami mesta, in dosega znaten učinek vzvoda javnih naložb“. 

  Van den Bungelaar, vodja projekta RICE, poudarja koristi partnerstva. 

  „Načrt določa prilagodljiv okvir za finančni instrument za razvoj mest, ki skupaj s svežnjem tehnične pomoči za podporo izvajanja dosega pomemben učinek vzvoda javnih naložb“, pravi van den Bungellar. „Model je preprost, ponovljiv in prilagodljiv, tako da ga lahko drugi prevzamejo kot osnovo za finančni instrument za razvoj mest.“ 

  Medtem ko vključenost neodvisnega upravljavca sklada spodbuja njegovo izvajanje, razvoj mestne naložbene strategije vodijo mesta. Z ustanovitvijo mestnega sklada imajo evropska mesta priložnost operacionalizirati svojo vizijo in strategijo. 

  Izkoriščanje podpore kohezijske politike

  Javna sredstva, kot so evropski strukturni in investicijski skladi, imajo ključno vlogo pri obravnavanju tržnih vrzeli, saj številnim projektom omogočajo dostop do sredstev EU, ki jim sicer ne bi bila na voljo ali pa bi bila predraga. Če imajo mesta dostop do sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, lahko uspešno izvajajo finančne instrumente, ki so usmerjeni k njihovim lokalnim potrebam, in uspešno mobilizirajo druge javne ter zasebne naložbe v projekte. To je mogoče doseči s posojili in jamstvi za dolgoročne mestne projekte, lastniškim kapitalom oziroma navideznim lastniškim kapitalom za naložbe v projekte z višjim profilom tveganja ali s kombinacijo vračljive pomoči in nepovratnih sredstev.

  Številna mesta nimajo veliko izkušenj z ustanavljanjem mestnih skladov. Zato potrebujejo strokovno podporo pri oblikovanju in vzpostavljanju novih finančnih instrumentov. Programi tehnične pomoči – kot je program MRA –, ki jih podpira Evropska komisija, olajšajo pripravo in izvajanje novega mestnega sklada, saj pomagajo mestom vzpostaviti njihove lastne zmogljivosti. 

  „Mestom, ki so nova v svetu finančnih instrumentov, kot so skladi za razvoj mest, projekt MRA-RICE ponuja uporabno orodje za začetek razvoja novega finančnega instrumenta in za oceno njegove izvedljivosti v lokalnem kontekstu“, pravi Lucia Scopelliti, zaposlena na občini Milano. 

  Več informacij o projektu MRA-RICE je na voljo na spletnem mestu www.fi-compass.eu

  Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past

Več novic

We are facing important challenges in Europe. We need to continue boosting economic growth and creating employment. We must do more with less and this can be achieved through financial instruments.

Commission services are committed to making this smarter use of EU resources through financial instruments as a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. It should be pointed out that financial instruments are not an end in themselves but a policy delivery mechanism.

Besides the obvious advantages of leveraging additional resources and recycling funds over the long term, the repayable nature of financial instruments offers incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects. Last but not least, the reflows from these investments become resources at the disposal of national authorities, that can subsequently be reinvested into further projects.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Need to know more?

The fi-compass platform maintains a library of documents, country pages, examples and events

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu