Evropski strukturni in investicijski skladi

Cilj petih najpomembnejših skladov je podpora za razvoj gospodarstva v vseh državah EU v skladu s cilji strategije Evropa 2020, pri čemer je njihovo delovanje vzajemno. Ti skladi so:

Do sredstev iz ESRR in ESS je upravičena vsaka regija EU. Do sredstev iz Kohezijskega sklada so upravičene le manj razvite regije.

Solidarnostni sklad Evropske unije

Solidarnostni sklad Evropske unije (EUSF) zagotavlja pomoč v primeru velikih naravnih nesreč.

Instrument za predpristopno pomoč

Podporo za države kandidatke in potencialne države kandidatke za vstop v EU je mogoče pridobiti prek instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).