(Interreg V-A) SI-HR - Slovenia-Croatia

Interreg

Dodatna orodja

 

Programme description

Glavni cilj

S strateškega stališča bo program spodbujal prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj, vrednotenje naravnih in kulturnih virov, varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti ter izboljšanje sodelovanja med državljani in institucijami. Hkrati bo program vključeval razvoj sistemov za obvladovanje nesreč na čezmejni ravni, spodbujanje pametnega ravnovesja med ohranjanjem ter izkoriščanjem kulturnih in naravnih virov za trajnostni razvoj ter krepitev institucionalne zmogljivosti na področju zdravja, socialne oskrbe in varnosti.

Za doseganje teh strateških ciljev se bo v okviru programa povečala prožnost ob naravnih nesrečah z uskladitvijo ukrepov na čezmejni ravni, da bi se izboljšala povezanost sistemov za obvladovanje poplav. Med cilje programa spada tudi spodbujanje dejavnega vrednotenja naravne in kulturne dediščine za krepitev trajnostnega razvoja s povečanjem priložnosti za zelena delovna mesta na območju programa. Program je namenjen ohranjanju in obnavljanju habitatov ter vrst na območjih Natura 2000 in ozaveščanju o vlogi, ki jo ima narava pri zagotavljanju blaginje prebivalstva ter dolgoročnem preprečevanju tveganj. S programom naj bi se zaradi boljšega sodelovanja med organi na obeh straneh meje izboljšala tudi obseg in kakovost zagotavljanja javnih storitev na čezmejni ravni. 

Prednostna področja financiranja

Program bo obravnaval zlasti naslednja tri prednostna področja:

 1. Celovito obvladovanje poplavne ogroženosti na območju čezmejnih      povodij
 2. Ohranjanje ter trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
 3. Zdrava, varna in dostopna obmejna območja

Nekaj pričakovanih rezultatov

 • Razvoj dodatnih šestih čezmejnih povodij s skupnimi orodji, modeli in zemljevidi za obvladovanje poplavne ogroženosti
 • Dodatnih 800 000 obiskovalcev
  krajev naravne in kulturne dediščine na območju programa
 • 250 oseb z boljšimi praktičnimi spretnostmi in znanjem ter usposobljenostjo za izvajanje ukrepov za doseganje biotske raznovrstnosti
 • Podpora za območje v velikosti 31 000 hektarjev, da bi se doseglo boljše stanje ohranjenosti
 • Sodelovanje 45 dodatnih institucij v čezmejnih strukturah
 • Dodatnih 300 oseb z boljšimi spretnostmi in znanjem v zvezi z zagotavljanjem čezmejnih storitev na področju zdravja, varnosti in socialne oskrbe.

Regions

 • Croatia
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 46,114,193.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 55,690,913.00 €

Total EU contribution: 46,114,193.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB029