Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Slovenija

Dodatna orodja

 

Programme description

Glavni cilji

Program bo imel odločilno vlogo pri spodbujanju gospodarskega razvoja in zagotavljanju blaginje za vse prebivalce Slovenije, pri tem pa bodo upoštevane posebne značilnosti zahodne in vzhodne Slovenije. Znatno bo prispeval k uresničitvi nacionalnih ciljev in ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Njegov cilj je okrepiti prizadevanja zlasti na področju raziskav in razvoja, podpirati inovacijske potenciale malih in srednje velikih podjetij, spodbujati učinkovitost virov in zmanjšati pritisk na okolje, poleg tega pa razvijati prometni sektor, spodbujati rast stopnje zaposlenosti in zmanjšati število ljudi, izpostavljenih tveganju revščine in socialne izključenosti.

Evropska sredstva v višini 3,011 milijarde EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega sklada (KS), Evropskega socialnega sklada (ESS) in posebna dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (YEI) so razporejeni v skladu z razvojnimi potrebami, obstoječimi razlikami in potenciali za rast Slovenije. Skupna dodelitev po skladih je naslednja:

 • 1,390 milijarde EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
 • 895 milijonov EUR iz Kohezijskega sklada,
 • 717 milijonov EUR iz Evropskega socialnega sklada,
 • 9 milijonov EUR iz pobude za zaposlovanje mladih.

Prednostna področja financiranja

Program vključuje vseh 11 tematskih ciljev in ustrezne prednostne naložbe, pri čemer se osredotoča na:

 • povečanje mednarodne konkurenčnosti podjetij, zlasti malih in srednje velikih, da se pospeši gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest;
 • izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter hkratna krepitev njenih povezav s podjetji in sektorjem visokošolskega izobraževanja;
 • razvoj visokokakovostne širokopasovne infrastrukture ter izboljšanje dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev;
 • povečanje energijske učinkovitosti in uporaba obnovljivih virov energije v javnem sektorju, gospodinjstvih in podjetjih;
 • izvajanje ukrepov za trajnostno mobilnost na mestnih območjih, da se izboljša kakovost zraka in spodbuja javni potniški promet;
 • podpiranje ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam z namenom zmanjšanja tveganja poplav na območjih z velikim tveganjem poplav;
 • razvoj okoljske infrastrukture v vodnem sektorju ter zagotavljanje učinkovite in trajnostne rabe naravnih virov;
 • nadgradnja železniške infrastrukture in izgradnja manjkajočih delov avtocest v vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T);
 • povečanje stopnje zaposlenosti, zlasti dolgoročno brezposelnih, mladih in starejših oseb ter oseb z nizko stopnjo izobrazbe;
 • zmanjšanje števila socialno izključenih oseb in oseb, izpostavljenih tveganju revščine, izboljšanje dostopa do storitev, ki temeljijo na skupnosti, in njihove kakovosti ter spodbujanje socialnega podjetništva;
 • izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema in sistema usposabljanja na potrebe trga dela ter zagotavljanje enakega dostopa do izobrazbe, usposabljanj in vseživljenjskega učenja za vse skupine;
 • povečanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave ter javnih storitev.

Pričakovani učinki

 • 7700 podjetij bo prejelo podporo.
 • Povečanje zaposlovanja v podprtih podjetjih za 1000 zaposlenih.
 • Dodatnih 20 800 gospodinjstev, povezanih z novimi širokopasovnimi omrežji s hitrostjo vsaj 100 Mb/s.
 • Zmanjšanje letne primarne porabe energije v javnih zgradbah za 23 GWh na leto.
 • 38 427 prebivalcev bo imelo korist od sofinanciranih ukrepov za zaščito pred poplavami.
 • Dostop do bolj kakovostne vode za dodatnih 120 000 oseb.
 • 25 km obnovljenih ali posodobljenih železniških prog in 13 km novozgrajenih cest v omrežju TEN-T.
 • 25 000 oseb bo sodelovalo v zaposlitvenih pobudah.
 • 19 000 oseb iz ranljivih ciljnih skupin bo sodelovalo v preventivnih programih.
 • 42 900 udeležencev v programih za pridobitev kompetenc in dvig ravni izobrazbe.

Besedilo program

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Regions

 • Slovenia

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 914,046,895.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 1,416,685,363.00 €
 • European Social Fund (ESF): 718,769,595.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO11 - Better public administration
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 3,818,118,670.00 €

Total EU contribution: 3,067,924,925.00 €

CCI number: 2014SI16MAOP001