URBACT

Interreg

Dodatna orodja

 

Programme description

Pregled programa URBACT III

URBACT III je program v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja (2014–2020), ki ga Evropska unija skupno financira prek Evropskega sklada za regionalni razvoj s sredstvi v višini skoraj 75 milijonov EUR.

URBACT III bo deloval kot evropski program za izmenjavo in učenje, ki spodbuja trajnostni razvoj mest. Omogočil bo sodelovanje med evropskimi mesti z namenom iskanja rešitev za mestne izzive ter izmenjave dobrih praks, spoznanj in rešitev med deležniki, ki se ukvarjajo z mestno politiko v Evropi. Program bo zajemal vseh 28 držav članic Evropske unije ter dve partnerski državi, Norveško in Švico.

URBACT III bo lajšal izmenjavo znanja in dobrih praks med mesti in drugimi ravnmi uprave z namenom spodbujanja celostnega trajnostnega razvoja ter izboljšanja učinkovitosti regionalne in kohezijske politike. Tako bo program URBACT III prispeval k ciljem strategije Evropa 2020, saj bo zagotavljal mehanizem, ki bo deležnikom, vključenim v razvoj in izvajanje mestnih politik, omogočil razvoj znanja ter spretnosti. Z znanjem in spretnostmi, ki jih bodo pridobili z udeležbo v programu URBACT III, bodo deležniki prispevali k močnejšim in živahnejšim evropskim mestom ter pomagali pri iskanju odgovorov na številna nova vprašanja v zvezi z razvojem mest, povezana s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo (tri prednostne naloge strategije Evropa 2020).

Predlagane strategije, cilji in glavni ukrepi programa URBACT III

Za ustrezen odziv na številne izzive, s katerimi se spopadajo urbana območja, morajo mestne uprave nenehno izboljševati in pridobivati znanje in spretnosti, ki jim omogočajo razvoj ter izvajanje celostnih trajnostnih politik. Večja usposobljenost mestnih uprav bo imela pozitiven učinek na izvajanje operativnih programov v programskem obdobju 2014–2020, v okviru katerega se bodo okrepile mestne razsežnosti kohezijske politike. Program URBACT III bo omogočil izmenjavo znanj in učenje med izvoljenimi uradniki in mestnimi interesnimi skupinami, kar bo pripomoglo k boljšemu načrtovanju in izvajanju celostnih mestnih pristopov v evropskih mestih.

Program URBACT III se bo osredotočal na štiri glavne cilje:

1. Zmožnost izvajanja politik: izboljšati zmožnosti mest za celostno in participativno upravljanje trajnostnih mestnih politik ter praks.

2. Oblikovanje politik: izboljšati oblikovanje trajnostnih strategij in akcijskih načrtov v mestih.

3. Izvajanje politik: izboljšati izvajanje celostnih in trajnostnih strategij za mesta ter akcijskih načrtov v mestih.

4. Krepitev in izmenjava znanja: zagotoviti, da bodo strokovnjaki in nosilci odločanja na vseh ravneh imeli boljši dostop do znanja ter da si bodo izmenjavali strokovno znanje o vseh vidikih trajnostnega razvoja mest z namenom izboljšanja politik razvoja mest.

Za doseganje teh ciljev se bodo v okviru programa URBACT III pripravile tri vrste ukrepov: nadnacionalna izmenjava, krepitev zmogljivosti ter izkoristek in širjenje. Vsi ukrepi bodo temeljili na prednostih programa URBACT II.

Osredotočanje na tematske cilje 

Čeprav se vrsta in narava težav med mesti razlikujeta, se bo program URBACT III osredotočal predvsem na skupne težave, s katerimi se evropska mesta spopadajo.

 • Tematski cilj 1: krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij
 • Tematski cilj 4: podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih
 • Tematski cilj 6: varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
 • Tematski cilj 8: spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile
 • Tematski cilj 9: spodbujanje socialne vključenosti in boja proti revščini

Osredotočanje na zadane cilje bo zagotovljeno z usmerjanjem razpisov za zbiranje predlogov za dejavnosti v okviru programa URBACT III na podlagi zadevnih tematskih ciljev. 

Pričakovani učinki

 • Mestni strokovnjaki v mestih imajo boljše znanje in sposobnosti, povezane s celostnimi pristopi za trajnostni razvoj mest
 • Mesta imajo pripravljene celostne strategije in akcijske načrte za trajnostni razvoj mest
 • Mesta učinkoviteje izvajajo celostne načrte za trajnostni razvoj mest
 • Strokovnjaki in nosilci odločanja na vseh ravneh imajo boljši dostop do tematskega znanja o trajnostnem razvoju mest v okviru programa URBACT in ga dejavno uporabljajo

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003