(Interreg V-A) IT-SI - Italy-Slovenia

Interreg

Dodatna orodja

 

Programme description

Glavni cilji

Program „Interreg V-A Italija - Slovenija“ je namenjen prispevanju k doseganju strateških ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Cilji programa so zagotoviti naložbe v rast in inovacije, spodbujati okoljsko trajnost in izboljšati kakovost življenja državljanov v regijah ob italijansko-slovenski meji. V okviru programa bodo obravnavana tudi vprašanja podnebnih sprememb, trajnostne mobilnosti in brezposelnosti na čezmejnem območju.Ukrepe na teh prednostnih področjih bo dopolnjevalo prizadevanje za spodbujanje tesnejšega sodelovanja med lokalnimi upravnimi organi. Tako naj bi se oblikovale rešitve za ozemeljske izzive, povezane z inovacijami, nizkoogljičnim gospodarstvom, okoljem, naravnimi in kulturnimi viri ter krepitvijo institucionalnih zmogljivosti.

Dodatne medsektorske teme so bile opredeljene kot dopolnitev glavnih ciljev programa in bodo obravnavane s posebnimi ukrepi na področjih informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter izobraževanja.

Prednostna področja financiranja

Program bo obravnaval zlasti naslednja tri prednostna področja:

 1. Spodbujanje inovacijskih zmožnosti za konkurenčnejše okolje. Cilj te prednostne naloge je spodbujati učinkovitejše naložbe v raziskave in inovacije ter izobraževanje. Poudarek bo na krepitvi obstoječega potenciala inovativnih sektorjev kot sektorjev, ki bi bili lahko privlačni za tuje vlagatelje. To bo doseženo z boljšim sodelovanjem med javnimi in zasebnimi akterji, ki sodelujejo pri raziskavah in inovacijah. Ukrepi, ki se izvajajo v okviru te prednostne naloge, bodo predstavljali oprijemljiv odgovor na izzive in potrebe na področju čezmejnega sodelovanja. Čeprav sta za območje, vključeno v program, značilna znaten potencial za raziskave in razvoj ter inovacijski potencial, še vedno obstajajo možnosti za krepitev in nadgradnjo uspešnega sodelovanja z gospodarstvom. Tako se bo izboljšala konkurenčnost proizvodnega sistema v inovacijam prijaznem okolju.
 2. Sodelovanje na področju nizkoogljičnih strategij. Cilj te prednostne naloge je podpiranje okolju prijazne gospodarske rasti skupaj s čezmejnim sodelovanjem pri oblikovanju celostnih rešitev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Poleg tega se bodo s programom razvijale in izvajale strategije za nizkoogljično energijo in mobilnost, ki temeljijo na politikah in ukrepih za varstvo okolja pred spremembami, ki jih povzroči človek. Obravnavani bodo tudi ukrepi, ki podpirajo odpornost na vplive podnebnih sprememb prek različnih ukrepov za prilagoditev in ublažitev. Celo na mikro ravni naj bi te strategije postale nov referenčni model za teritorialni razvoj. 
 3. Zaščita ter promocija naravnih in kulturnih virov V središču te prednostne naloge sta ohranjanje in promocija naravnih in kulturnih znamenitosti območja kot privlačnih turističnih destinacij. To bo doseženo s pomočjo različnih orodij IKT, usposabljanja za nova znanja in spretnosti, teritorialnega trženja, znamčenja in komunikacijskih strategij ter promocije prek družbenih medijev. Čeprav se šteje, da je turizem pomemben dejavnik razvoja, bo veliko pozornosti namenjene okoljski trajnosti. Diverzifikacija turistične ponudbe s poudarkom na naravoslovnih ekoloških dejavnostih, športu, zgodovini, lokalnih proizvodih, običajih in tradiciji ter mnogih drugih temelji na odgovornem turizmu, ki navdihuje okolju prijazno vedenje. S tem se zmanjšajo negativni vplivi turističnih tokov na območja naravne in kulturne dediščine, hkrati pa ustvarjajo nove zaposlitvene možnosti.
 4. Spodbujanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja. Ta prednostna naloga bo osredotočena na posodobitev in boljšo kakovost storitev, ki jih zagotavlja javna uprava. Ta proces bo podprt z izmenjavo znanja o dobrih praksah ter usklajenimi in koordiniranimi dejavnostmi med čezmejnimi institucijami. Tesnejše povezovanje in razumevanje zakonodajnega okvira in upravnih praks, ki jih izvajata državi, sta ključna dejavnika uspeha za doseganje konkurenčnosti celotnega območja. 

Nekaj pričakovanih rezultatov

 • Zagotavljanje inovativnih orodij za ravnanje z vodo in odpadki z vgrajeno zeleno tehnologijo;
 • 27 raziskovalnih inštitutov, ki sodelujejo v skupnih raziskovalnih programih;
 • 24 občin, ki sodelujejo pri zmanjšanju porabe energije;
 • 56 000 hektarov naravnih območij, podprtih z ukrepi programa;
 • 13 preizkušenih in izvedenih inovativnih zelenih tehnologij;
 • 11 skupnih rešitev za povečanje povezovanja, doslednosti in usklajenosti lokalnega upravljanja na čezmejnem območju.

Regions

 • Italy
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 77,929,954.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 92,588,182.00 €

Total EU contribution: 77,929,954.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB036