Danube

Interreg

Dodatna orodja

 

Programme description

Glavni cilji

Transnacionalni program za Podonavje podpira vključevanje politike na različnih področjih, povezanih s prednostnimi nalogami strategije EU za Podonavje (EUSDR). Transnacionalni projekti bi morali vplivati na nacionalne, regionalne in lokalne politike (kot neke vrste „gonila politike“).

Prednostna področja financiranja

Program bo osredotočen na štiri prednostna področja:

 • „Inovativno in družbeno odgovorno Podonavje“: spodbujanje ekoinovacij, prenosa znanja, politike grozdov, socialnih inovacij in kvalificiranega podjetništva, vključno s tehnološkimi in netehnološkimi vidiki inovacij. 
 • „Okolje in kulturno odgovorno Podonavje“: osredotočanje na skupne in integrirane pristope za ohranjanje in upravljanje raznolikosti naravnih in kulturnih dobrin v Podonavju kot podlaga za trajnostni razvoj in strategije rasti. 
 • „Bolje povezano in energetsko odgovorno Podonavje“: za reševanje skupnih izzivov, povezanih z okolju prijaznimi, nizkoogljičnimi in varnimi prevoznimi sistemi, vključno s celinskimi plovnimi potmi, pristanišči in multimodalnimi povezavami, kar naj bi prispevalo k trajnostni regionalni in lokalni mobilnosti, modalni integraciji in inteligentnemu prevozu. 
 • „Dobro upravljano Podonavje“: Ta prednostna naloga bo odločilno prispevala k izboljšanju zmogljivosti in položaja javnih ustanov ter ključnih akterjev pri učinkovitem izvajanju strategije EU za Podonavje. Prizadevala si bo tudi za izboljšanje pravnih in političnih okvirov, razvoja strategij, skupne zmogljivosti in ukrepov ter usklajevala zagotavljanje storitev na področjih z velikimi družbenimi izzivi (vključno s politiko trga dela, izobraževalnimi sistemi in politikami, demografskimi spremembami in migracijskimi izzivi, vključevanjem ranljivih in marginaliziran skupin, participativnim procesom načrtovanja in vključevanja civilne družbe, urbano-podeželskim sodelovanjem ter partnerstvom in sodelovanjem na področju zaščite, pravosodja in varnosti).

Pričakovani učinki

Okrepljeno sodelovanje za boljše reševanje izzivov na področju:

 • raziskav in inovacij,
 • kompetenc za poslovne in socialne inovacije,
 • trajnostne rabe naravne in kulturne dediščine ter virov,
 • transnacionalnega upravljanja z vodami in preprečevanja tveganja poplav, upravljanja tveganja nesreč,
 • okolju prijaznih, varnih in uravnoteženih prevoznih sistemov,
 • energijske varnosti in učinkovitosti,
 • Okrepljeno sodelovanje za povečanje zmogljivosti upravljanja koordinatorjev prednostnih področij (PAC) pri učinkovitem izvajanju nalog EUSDR, ciljev in ključnih ukrepov.

Regions

 • Austria
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Czechia
 • Germany
 • Hungary
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 202,095,405.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 274,578,077.00 €

Total EU contribution: 231,924,597.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M6TN001