Operativni program 'Krepitev zmogljivosti za regionalni razvoj'

Program sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja 'konvergenca' v Sloveniji

Slovenija

Dodatna orodja

 

Evropska komisija je 27. avgusta 2007 odobrila operativni program „Krepitev zmogljivosti za regionalni razvoj“ za obdobje 2007–2013 v Republiki Sloveniji. Ta program določa pomoč Skupnosti za Slovenijo v okviru cilja „konvergenca“. Celotni proračun operativnega programa je 2,01 milijarde EUR in pomoč Skupnosti prek ESRR znaša 1,71 milijarde EUR (približno 40 % celotnih sredstev EU, vloženih v Sloveniji v okviru kohezijske politike 2007–2013).

1. Namen naložb 

Slovenski nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO) in operativni programi (OP) za obdobje 2007–2013 so v skladu z ustreznimi priporočili glede kohezijske politike in načrta porabe Skupnosti za lizbonsko strategijo.

Glavni cilj operativnega programa „Krepitev zmogljivosti za regionalni razvoj 2007–2013“ (OP SRDP) je doseči osrednje cilje, določene v NSRO, zlasti spodbujanje konkurenčnosti države z zagotavljanjem uravnoteženega regionalnega razvoja v celi državi. Čeprav je Slovenija ena od novih držav članic, je v zvezi z lizbonskimi cilji zavzela napredno stališče. Cilji OP SRDP so povečanje konkurenčnosti, krepitev podjetništva, razvoj inovacij in tehnologije ter lažje ustvarjanje delovnih mest, vključno v turističnem sektorju, ob upoštevanju okoljskih in socialnih vidikov. Več kot 36 % finančnih sredstev za operativni program je dodeljenih dejavnostim, neposredno povezanim z raziskavami, inovacijami in razvojem tehnologije. V celoti je skoraj 65 % finančnih sredstev ESRR, ki so na voljo za ta OP (tj. več kot 1,10 milijarde EUR od 1,71 milijarde EUR), namenjenih za cilje, ki so neposredno povezani z lizbonsko agendo.

2. Pričakovani vpliv naložb

OP SRDP bo neposredno povečal konkurenčnost države, tako da bo neposredno ustvaril 11 500 novih delovnih mest, 2 100 ha novih poslovnih območij, 23 tehnoloških centrov in centrov odličnosti, 150 dodatnih inovacij in patentov letno, 700 novih raziskovalnih enot zaposleni/leto, vključno s 500 v poslovnem sektorju, 800 projektov za mala in srednja podjetja, povečal oskrbo prebivalstva s širokopasovnim dostopom s 94 % na 100 %, povečal turistične prenočitvene zmogljivosti za 5 000 postelj ter turistične prenočitve s 7,6 na 8,4 milijona.

3. Prednostne osi

Operativni program je razdeljen na pet prednostnih osi: tri se osredotočajo na konkurenčnost, odličnost v raziskavah, infrastrukturo gospodarskega razvoja ter vključitev naravnih in kulturnih zmogljivosti, ena na razvoj regij, zadnja pa na tehnično pomoč.

V celoti je približno 62 % sredstev OP SRDP dodeljenih za ukrepe konkurenčnosti in vključevanja, medtem ko gre okrog 36 % sredstev za razvoj regij ter 2 % za tehnično pomoč.

Prednostna os 1: konkurenčnost in odličnost v raziskavah

Cilj te razvojne prednostne osi je zlasti zagotavljanje raziskovalnega in inovacijskega preboja v slovenskem gospodarstvu z osredotočenjem na raziskave in razvoj (R&R), naložbe, povezane z inovacijami, ter na dejavnosti, ki spodbujajo podjetništvo. Ciljne dejavnosti vključujejo razvoj dodatnih centrov odličnosti, interdisciplinarne projekte R&R in naložbe v posodobitev opreme R&R. Približno 24 % razpoložljivih sredstev bo dodeljenih za to prednostno os.

Prednostna os 2: infrastruktura gospodarskega razvoja

Poseben cilj te prednostne osi je osredotočenje na znanje in razvoj infrastrukture za povečanje konkurenčnosti gospodarstva zlasti z razvojem „logističnih centrov za gospodarski razvoj“. Ti vključujejo poslovno-industrijsko-logistična območja, tehnološke parke/centre, regionalne podjetniške inkubatorje, visokošolske predinkubatorje, visokošolske in raziskovalne centre ter medpodjetniške izobraževalne centre na območjih z dovolj veliko kritično maso v smislu gospodarske dejavnosti, zmogljivost obstoječih izobraževalnih institucij ter zmogljivosti za gospodarski razvoj. Približno 23 % razpoložljivih sredstev bo dodeljenih za to prednostno os.

Prednostna os 3: vključitev naravnih in kulturnih zmogljivosti

Cilj te prednostne osi je ohranitev in vključitev naravnih in kulturnih zmogljivosti za razvoj in izboljšanje konkurenčnosti turizma, rekreacije in kakovosti življenja. Približno 15 % razpoložljivih sredstev bo dodeljenih za to prednostno os.

Prednostna os 4: razvoj regij

Strateški cilj te osi je uravnotežen razvoj regij, zlasti manj razvitih in obrobnih slovenskih regij. Z razvojem gospodarske, socialne, izobraževalne, prometne in okoljske infrastrukture (vključno z javno infrastrukturo na območjih s posebnimi okoljevarstvenimi režimi, katero imajo večinoma v lasti ali jo upravljajo lokalni/občinski organi) ter z razvojem mestnih območij prispeva k bolj uravnoteženemu regionalnemu, gospodarskemu in trajnostnemu razvoju v državi. Razvojna prednostna os ima pristop od spodaj navzgor, ki temelji na „Regionalnih razvojnih programih“, ki jih je pripravila vsaka od razvojnih regij in ki so nadalje razdeljeni v dva oddelka – regionalne razvojne programe in razvoj mejnih območij s Hrvaško. Približno 36 % razpoložljivih sredstev bo dodeljenih za to prednostno os.

Prednostna os 5: tehnična pomoč

Obstaja tudi določba za tehnično pomoč za izvajanje programa. Na voljo je finančna pomoč, ki zajema upravo, spremljanje, ovrednotenje in nadzor. Približno 2 % razpoložljivih sredstev bosta dodeljena za to prednostno os.

Finančni in tehnični podatki

Operativni program 'Krepitev zmogljivosti za regionalni razvoj'

Vrsta intervencije

Operativni program

Številka CCI:

2007SI161PO001

Number of decision

C/2007/4080-1

Datum dokončne odobritve

27/08/2007

Razdelitev sredstev po prednostnih oseh

Prednostna os Vrednost naložbe EU Nacionalni javni prispevki Skupni javni prispevki
Konkurenčnost in odličnost v raziskavah 402 133 645 70 964 762 473 098 407
Infrastruktura gospodarskega razvoja 396 934 393 70 047 246 466 981 639
Vključitev naravnih in kulturnih zmogljivosti 263 235 116 46 453 259 309 688 375
Razvoj regij 619 442 634 109 313 408 728 756 042
Tehnična pomoč 28 003 734 4 941 836 32 945 570
Skupaj 1 709 749 522 301 720 511 2 011 470 033