Operativni program 'Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013'

Program sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad (KS) v okviru cilja 'konvergenca' v Sloveniji

Slovenija

Dodatna orodja

 

Evropska komisija je 27. avgusta 2007 odobrila operativni program „Razvoj okoljske in prometne infrastrukture“ za obdobje 2007–2013 v Republiki Sloveniji. V tem programu je opredeljena pomoc Skupnosti Sloveniji v okviru cilja „konvergenca“. Pomoc Skupnosti za ta program prek Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 224 milijonov EUR, medtem ko bo iz Kohezijskega sklada dodeljenih 1,41 milijarde EUR. Skupni izdatki, vkljucno s prispevkom Slovenije, tako znašajo 1,92 milijarde EUR (okrog 46 % skupnih sredstev EU, vloženih v Slovenijo v okviru Kohezijske politike 2007–2013).

1. Namen naložbe EU

Glavni cilj operativnega programa je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljševanjem kakovosti okolja in oblikovanjem primerne in trajnostne infrastrukture. Obenem bo program pomagal doseci enega glavnih ciljev nacionalnega strateškega referencnega okvira, in sicer zagotoviti uravnotežen regionalni razvoj po vsej državi.

2. Pricakovani ucinek naložbe

Program bo omogocil izgradnjo in posodobitev 428 km železniških prog (zlasti prednostni projekt v vseevropskem prometnem omrežju: os Lyons–Trst–Divaca/Koper–Divaca–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja) ter obnovo in posodobitev 215 km cest (od tega bo 65 km del vseevropskega omrežja). V nacrtu je tudi povecanje deleža prebivalstva, povezanega z sistemom za oskrbo z vodo, na 96 %, zmanjšanje poplavnih obmocij na 220 000 ha, zmanjšanje obsega odlagališc nenevarnih odpadkov za 295 000 ton/leto, izboljšanje varnosti kolesarjev s 105 km na novo izgrajenih in posodobljenih kolesarskih stez ter zagotavljanje dodatnih zmogljivosti obnovljive energije, kar bo zmanjšalo energetsko intenzivnost ter emisije CO2 in onesnaževal zraka.

3. Prednostne osi

Operativni program je razdeljen na sedem prednostnih osi, in sicer tri za promet, tri za okolje in eno za tehnicno pomoc.

Polovica sredstev Kohezijskega sklada bo dodeljena prometnemu sektorju, druga polovica pa okoljskemu sektorju in podrocju trajnostne uporabe energije. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj bodo dodeljena prometnemu sektorju.

Prednostna os 1: železniška infrastruktura – Kohezijski sklad

Predlagane naložbe za posodobitev in izgradnjo nove železniške infrastrukture bodo pomagale zmanjšati negativne okoljske ucinke s spodbujanjem železniškega prometa. Za to prednostno os bo dodeljenih približno 30 % razpoložljivih sredstev.

Prednostna os 2: cestna in pomorska infrastruktura – Kohezijski sklad

Naložba v avtoceste bo privedla do zmanjšanja ozkih grl, boljše pretocnosti prometa in varnosti ter zagotovila dobre prometne povezave znotraj Slovenije in z drugimi evropskimi regijami. Naložbe v pristaniško infrastrukturo dajejo poudarek zlasti na pomorske avtoceste in pomen terminalov za intermodalni tovorni promet.

Prednostna os 3: prometna infrastruktura – Evropski sklad za regionalni razvoj

Ta prednostna os obravnava problem manj razvitih in bolj obrobnih slovenskih regij, ki so pogosto slabo povezane z mednarodnimi avtocestami za dolge razdalje, kar vodi do slabih regionalnih prometnih povezav. Ta prednostna os mora bistveno prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

Prednostna os 4: ravnanje s komunalnimi odpadki – Kohezijski sklad

Glavni cilji te prednostne osi so izgradnja regionalnih centrov za ravnanje z odpadki in tehnološka posodobitev že obstojecih centrov.

Prednostna os 5: varstvo okolja – vodni sektor – Kohezijski sklad

Ta prednostna os se bo osredotocila na tri podpodrocja vodnega sektorja, in sicer zbiranje in cišcenje odpadnih voda, oskrbo z vodo in preprecevanje poplav. V tem okviru bo program olajšal izgradnjo cistilnih naprav, vzpostavitev osrednjega sistema za oskrbo z vodo in dolgorocno zašcito obstojecih in potencialnih virov pitne vode.

Prednostna os 6: trajnostna raba energije

Cilj te prednostne osi je uvesti bolj trajnostno uporabo energije in tako prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter znatno povecati delež virov obnovljive energije pri primarni energiji. Dejavnosti se bodo osredotocile na energetsko ucinkovito obnavljanje obstojecih zgradb v javnem sektorju, spodbujanje ucinkovite uporabe elektricne energije in spodbujanje inovativnih ukrepov za lokalno oskrbo z energijo.

Prednostna os 7: tehnicna pomoc – Kohezijski sklad

Prav tako je treba zagotoviti tehnicno pomoc za izvajanje programa. Na voljo je financna pomoc za upravo, spremljanje, ocenjevanje in nadzor.

Finančni in tehnični podatki

Operativni program 'Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013'

Vrsta intervencije

Operativni program

Številka CCI:

2007SI161PO002

Number of decision

C/2007/4081-1

Datum dokončne odobritve

27/08/2007

Razdelitev sredstev po prednostnih oseh

Prednostna os Vrednost naložbe EU Nacionalni javni prispevki Skupni javni prispevki
Železniška infrastruktura 449 567 581 79 335 456 528 903 037
Cestna in pomorska infrastruktura 241 370 738 42 594 837 283 965 575
Prometna infrastruktura 224 029 886 39 534 686 263 564 572
Ravnanje s komunalnimi odpadki 205 568 426 36 276 782 241 845 208
Varstvo okolja – vodni sektor 325 483 339 57 438 237 382 921 576
Trajnostna raba energije 159 886 553 28 215 275 188 101 828
Tehnična pomoč 29 693 221 5 239 981 34 933 202
Skupaj 1 635 599 744 288 635 254 1 924 234 998