Operativni program 'URBACT II'

URBACT II (Program mrež za razvoj naselij) za strukturno pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja v vseh državah članicah ob sodelovanju Norveške in Švice.

Norveška

Dodatna orodja

 

Evropska komisija je 2. oktobra 2007 odobrila URBACT II 2007–2013, program evropskega teritorialnega sodelovanja, ki zajema celotno Evropsko unijo, vključno z Norveško in Švico. 

Cilj programa je pospešiti sodelovanje na področjih razvoja mest in izmenjavo izkušenj med evropskimi mesti.  Skupni proračun programa znaša 68 milijonov evrov.  Pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša približno 53 milijonov EUR, kar pomeni približno 12 % skupne naložbe EU, namenjene cilju medregionalnega sodelovanja in programov mreženja v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja kohezijske politike za obdobje 2007–2013.

1. Namen in cilj programa

Program mrež za razvoj naselij URBACT II želi izboljšati učinkovitost politik za razvoj mest in okrepiti skupni koncept integriranega razvoja mest.  Podpira aktiviranje in razširjanje znanja ter dejavno prispeva k izvajanju (prenovljene) lizbonske strategije za rast in delovna mesta ter k Strategiji Evropske unije za trajnostni razvoj.

Glavni cilj programa je:

zagotoviti orodje za izmenjavo in učenje za oblikovalce političnih odločitev, strokovnjake in druge organe, vključene v razvoj mestnih politik: URBACT II je forum za izmenjave, ki se uporablja za vzpostavitev tematskih omrežij in delovnih skupin ( „ projektov “ ) – vsak projekt je pretežno sestavljen iz mest, vključijo pa se lahko tudi lokalni organi, univerze in raziskovalna središča,

 • učiti se iz izmenjav med partnerji URBACT, ki si sporočajo izkušnje in dobro prakso, sprejemati sklepe ter jih dodatno izboljševati s tematskim pristopom in strokovnim znanjem,
 • razširjati in pr enašati dobro prakso in znanje, pridobljeno v izmenjavah, na vsa evropska mesta,
 • pomagati mestnim oblikovalcem odločitev in vodjem operativnih programov pri opredelitvi lokalnih akcijskih načrtov z neposrednim učinkom na prakso ter politike lokalnega razvoja mest.

2. Pričakovani učinek naložbe

Program URBACT II bo skupno podprl 46 tematskih omrežij in 14 delovnih skupin.  To bo prispevalo k izboljšanju učinkovitosti politik mestnega razvoja in krepitvi skupnega koncepta integriranega in trajnostnega razvoja mest.

Za povečanje lokalnega učinka in vzorne narave izmenjav mora vsak partner projekta razviti lokalni akcijski načrt, pripravljen s pomočjo skupine za lokalno podporo. Ustanovijo se tematska jedra za olajšanje razprav ter dejavnosti izmenjave znanja med različnimi tematskimi omrežji in delovnimi skupinami. S tem bo zagotovljeno, da bo URBACT II lahko čim bolje izkoristil razpoložljivo znanje in izkušnje. V različnih državah članicah so ustanovljene točke za razširjanje za boljšo komunikacijo med URBACT in lokalnimi organi.

URBACT II je tudi pomembno sredstvo za pobudo Regije za gospodarske spremembe. Eden ključnih elementov pobude je povezava projektov URBACT II z ustreznimi regionalnimi ali nacionalnimi operativnimi programi strukturnih skladov. Načrtovane čvrste povezave med mestnimi upravami in organi upravljanja lahko tako delujejo v vzajemno korist: organi upravljanja imajo korist zaradi bolje pripravljenih projektnih vlog, mesta pa imajo to prednost, da neposredno komunicirajo in so v stikih s pristojnimi organi financiranja. Evropska komisija opremi z oznako „ hitro ukrepanje “ tista omrežja URBACT, ki:

 • nameravajo bistveno prispevati k eni od prednostnih tem pobude Regije za gospodarske spremembe,
 • so pokazale zanimanje za tesno sodelovanje z organi upravljanja in službami Komisije ter
 • izpolnjujejo vrsto meril, ki jih je določila Evropska komisija.

3. Prednostna naloga

Program II se osredotoča na naslednje prednostne naloge sodelovanja:

Prednostna naloga 1: mesta, gonila rasti in delovnih mest [približno 44 % skupnega financiranja ESRR]

Naslednje glavne podteme:

 • spodbujanje podjetništva,
 • izboljšanje inovacij in na znanju temelječega gospodarstva,
 • zaposlovanje in človeški kapital (zaposljivost, kvalifikacije, dostop do trga dela, sistem izobraževanja in usposabljanja, ustvarjanje delovnih mest, zlasti za prikrajšane skupine in področja).

Prednostna naloga 2: privlačna in povezana mesta [približno 50 % skupnega financiranja ESRR]

Zajete so naslednje glavne podteme:

 • integrirani razvoj ogroženih območij in območij, ki utegnejo postati ogrožena – območja z opuščenimi rabami, mestna središča, obrobna ogrožena območja,
 • socialno vključevanje: stanovanja, upravljanje priseljevanja, mladi, zdravje, varnost, IKT, kultura,
 • okoljska vprašanja: odpadki, izboljšanje spremljanja okolja, izboljšanje kakovosti zraka, kakovost vode in oskrba z njo, obnovljivi viri energije, integrirane prometne politike, premik k družbi recikliranja,
 • upravljanje in urbanistično načrtovanje: urbanistično načrtovanje, upravljanje na več ravneh, udeležba državljanov, ozemeljsko upravljanje (horizontalno in vertikalno).

Prednostna naloga 3: tehnična pomoč [6 % skupnega financiranja ESRR]

Tehnična pomoč je na voljo za zagotovitev uspešnega in učinkovitega upravljanja programa URBACT II. Organ upravljanja programa to nalogo pretežno zaupa sekretariatu URBACT.

Finančni in tehnični podatki

Operativni program 'URBACT II'

Vrsta intervencije

Operativni program

Številka CCI:

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Datum dokončne odobritve

02/10/2007

Razdelitev sredstev po prednostnih oseh

Prednostna os Vrednost naložbe EU Nacionalni javni prispevki Skupni javni prispevki
Mesta, gonila rasti in delovnih mest 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Privlačna in povezana mesta 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Tehnična pomoč 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Skupaj 53 319 170 14 498 705 67 817 875