Program čezmejnega sodelovanja 'Slovenija - Avstrija'

Program sodelovanja v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Avstrija

Dodatna orodja

 

Evropska komisija je 21. decembra 2007 odobrila operativni program čezmejnega sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo za obdobje 2007–2013. Finančna podpora, ki jo nudi ta program, sodi v ukrepe Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za podporo posebnim avstrijskim in slovenskim regijam ob skupni meji.

Program je namenjen predvsem avstrijskim regijam Vzhodna Štajerska, Zahodna Štajerska, Južna Štajerska, Celovec - Beljak, Spodnja Koroška in Južna Gradiščanska ter gorenjski, koroški, savinjski, podravski in pomurski regiji v Sloveniji. Te regije so uvrščene kot regije NUTS III. Območja Gradec, Zgornja Štajerska - vzhod, Zgornja Štajerska - zahod in Zgornja Koroška na avstrijski strani in osrednjeslovenska regija na slovenski strani meje lahko v projektih sodelujejo kot mejne regije, tj. prejmejo največ 20 % sredstev ESSR, dodeljenih programu.

Operativni program spada v okvir cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, njegov skupni proračun pa znaša približno 79 milijonov EUR. Financiranje Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša približno 67 milijonov EUR, kar pomeni približno 0,8 % skupnih naložb EU, namenjenih cilju evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru kohezijske politike za obdobje 2007-2013.

1. Namen in cilj programa

Glavni izzivi čezmejnega sodelovanja med državama so:

  • prispevati k trajnemu razvoju in gospodarskemu vključevanju območja ob upoštevanju različnih stopenj razvoja v zadevnih regijah; in
  • povečanje razpoznavnosti območja programa in spodbujanje njegove konkurenčnosti na mednarodni ravni z izkoriščanjem prednosti, povezanih z njegovim strateškim položajem, razvojnim potencialom in inovacijskimi zmogljivostmi.

V okviru programa je prav tako treba izkoristiti razvojne možnosti, ki so se odprle s članstvom Slovenije v Evropski uniji, ter se pripraviti na ukinitev prehodnih ukrepov, ki veljajo za avstrijski trg dela.

V skladu s temi cilji je program namenjen povečanju konkurenčnosti v ključnih gospodarskih sektorjih, kot sta turizem in kmetijstvo. Poleg tega naj bi prispeval k izboljšanju raziskav in baze znanja ter posodobitvi lokalne infrastrukture, kot tudi k izboljšanju izobraževanja, povečanju možnosti za zaposlitev ter izboljšanju kakovosti življenja s spodbujanjem sodelovanja na področjih, kot so kultura, zdravstvo in socialne zadeve.

Podpora bo namenjena tudi spodbujanju trajnostnih čezmejnih projektov, zlasti na področjih, povezanih z okoljem, kot so obnovljivi viri energije in upravljanje naravnih virov..

2. Pričakovani učinek naložbe

Cilj operativnega programa je razviti konkurenčno in trajnostno sodelovanje, ki bo omogočilo boljši dostop do zaposlitve in možnosti zaslužka. Poleg tega se pričakuje, da bo program pozitivno vplival na naslednja področja:

  • razvoj podeželja in turizem;
  • varstvo in ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine;
  • spodbujanje regionalne in kulturne identitete; in
  • krepitev sodelovanja na področju zdravstva in regionalnega razvoja.

Med cilji programa sta tudi izboljšanje čezmejnih prometnih povezav in podpora ukrepov za varstvo okolja. Poseben poudarek bo pri dejavnostih programa med drugim namenjen izboljšanju upravnih zmogljivosti in spodbujanju mrežnega povezovanja institucij.

3. Prednostne naloge

Program temelji na naslednjih prednostnih nalogah:

konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje [približno 42,2 % celotnega financiranja]

Glavni cilj te prednostne naloge je povečanje konkurenčnosti s spodbujanjem čezmejnega sodelovanja ter odziv na različne izzive, ki bi lahko ovirali prehod na gospodarstvo, ki temelji na znanju.

Zaradi večje konkurenčnosti in gospodarske rasti bi se morale povečati možnosti za zaposlitev v sodelujočih regijah. Z zmanjšanjem razvojnih razlik naj bi program prispeval k gospodarskemu in socialnemu vključevanju čezmejnega območja.

trajnosten in uravnotežen razvoj [približno 51,8 % celotnega financiranja]

Dejavnosti v okviru te prednostne naloge naj bi prispevale k trajnostnemu in uravnoteženemu razvoju območja, kateremu je namenjen program, s spodbujanjem varstva in izkoriščanja okoljskih, socialnih in kulturnih virov regije. Prav tako je njihov cilj izboljšanje čezmejnega sodelovanja na lokalni in regionalni ravni.

tehnična pomoč [približno 6 % celotnega financiranja]

Za izvajanje programa bo na voljo tehnična pomoč. Finančna pomoč se lahko uporabi na področju uprave, spremljanja, vrednotenja in nadzora.

Finančni in tehnični podatki

Program čezmejnega sodelovanja 'Slovenija - Avstrija'

Vrsta intervencije

Operativni program

Številka CCI:

2007CB163PO054

Number of decision

C/2007/6607

Datum dokončne odobritve

21/12/2007

Razdelitev sredstev po prednostnih oseh

Prednostna os Vrednost naložbe EU Nacionalni javni prispevki Skupni javni prispevki
Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje 28 293 931 4 993 047 33 286 978
Trajnostni in uravnotežen razvoj 34 790 857 6 139 563 40 930 420
Tehnična pomoč 4 026 689 710 593 4 737 282
Skupaj 67 111 477 11 843 203 78 954 680