Operativni program 'Program Mediteran'

Transnacionalni operativni program sodelovanja v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Združeno

Dodatna orodja

 

Evropska komisija je 20. decembra 2007 odobrila transnacionalni program sodelovanja med Ciprom, Francijo, Združeno kraljestvo, Grčijo, Italijo, Malto, Portugalsko, Slovenijo, Španijo (+ IPA : HR, BA, ME, AL) za obdobje 2007–2013. Program Mediteran spada v okvir cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, njegov skupni proračun pa znaša približno 256 milijonov EUR. Financiranje Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša približno 193 milijonov EUR, kar predstavlja približno 2,2 % skupne naložbe EU, namenjene cilju evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru kohezijske politike za obdobje 2007–2013.

1. Namen in cilj programa

Namen programa je s krepitvijo gospodarstva v regiji prihodnjim generacijam zagotavljati rast in zaposlovanje. Podpiral pa bo tudi teritorialno kohezijo ter prispeval k varstvu okolja in politiki trajnostnega razvoja v regiji.

2. Pričakovani vpliv naložbe

Operativni program bo:

  • razširjal inovativne tehnologije in znanje,
  • krepil strateško sodelovanje med javnimi organi in organi za gospodarski razvoj,
  • varoval ter povečeval naravne vire in dediščino,
  • spodbujal obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost,
  • zmanjšal tveganja na morju in izboljšal varnost v Sredozemskem morju ter
  • izboljšal dostopnost do morja in lokalnih pristanišč z uporabo intermodalnih prevoznih rešitev.

Program bo podpiral tudi projekte, katerih namen bo preprečevanje naravnih nesreč in boj proti njim. Denar pa bo namenjen tudi podpori boljše uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v oddaljenih območjih ter krepitvi kulturnih vezi po vsej regiji. Poleg tega naj bi se s programom omogočilo boljše usklajevanje razvojnih politik in teritorialno upravljanje.

3. Prednostne naloge

Operativni program temelji na naslednjih prednostnih nalogah:

Prednostna naloga 1: povečanje inovacijskih zmogljivosti [približno 30 % celotnega financiranja]

Tehnološki, gospodarski in organizacijski potencial sredozemske regije je treba popolnoma izkoristiti ter tako v prihodnjih letih zagotoviti večjo konkurenčnost, razvoj in rast.

Gospodarstvo zaznamujejo regionalna neskladja, gospodarski subjekti pa poslujejo zelo razdrobljeno. S programom se tako namerava spodbuditi prenos tehnologij in znanja ter s tem povečati sinergije in ustvariti kritično maso med temi gospodarskimi subjekti. Zagotovljena bo pomoč za razširitev gospodarske dejavnosti v revnejših predelih regije. Pričakuje se, da bodo tudi mala in srednja podjetja (MSP) s pomočjo programa okrepila svoje mednarodne vezi.

Prednostna naloga 2: varstvo okolja in spodbujanje trajnostnega teritorialnega razvoja [približno 34 % celotnega financiranja]

Območje programa se zaradi svojih raznolikih geografskih značilnosti sooča s številnimi pritiski na okolje, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost, morski habitat, vodne vire in kulturno dediščino. Največjo odgovornost za to nosijo človekove dejavnosti, kot sta prekomeren ribolov in intenzivno kmetijstvo.

V odgovor na te pritiske bo program podprl ukrepe za varovanje okolja in spodbujanje praks trajnostnega razvoja. Od organizacij, odgovornih za regionalni razvoj, načrtovanje in povezane sektorje, se pričakuje sodelovanje, ki bo zagotovilo odgovorno upravljanje, ohranjanje ter razvoj sredozemskih naravnih virov in dediščine.

Prednostna naloga 3: izboljšanje mobilnosti in teritorialne dostopnosti [približno 20 % celotnega financiranja]

Nekateri deli Sredozemlja – zlasti osamljena območja, otoki in podeželje – so medsebojno in z drugimi regijami slabo povezani. Hkrati pa gospodarski razvoj, turizem ter čedalje večji pretok blaga in ljudi pritiskajo na sredozemska obalna in mestna območja ter njihove glavne prometne koridorje.

Ta prednostna naloga je namenjena izboljšanju prometnih povezav, ki bodo spodbujale mobilnost in teritorialno povezanost. Tudi IKT je treba učinkoviteje izkoristiti in tako prispevati k povezanosti oddaljenih območij z ostalo družbo. Čim boljša izkoriščenost novih tehnologij bo prav tako izboljšala gospodarsko in finančno uspešnost ter upravno učinkovitost celotne regije.

Prednostna naloga 4: spodbujanje policentričnega in povezanega sredozemskega prostora [približno 10 % celotnega financiranja]

Mnoga mestna središča, ki jih pokriva program, se ponašajo z visoko ravnijo konkurenčnosti, bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca in znanstvene zmogljivosti. Za ta območja je značilna koncentracija takega bogastva in storitev, ki je v popolnem nasprotju s številnimi njihovimi podeželskimi zaledji. Program je namenjen boljši povezanosti med mestnimi in podeželskimi območji ter uspešnejšemu reševanju številnih ustreznih razvojnih vprašanj. Takšne dejavnosti bodo prispevale k večji konkurenčnosti in zagotovile, da se teritorialne razlike ne bodo še bolj povečale.

Program bo podpiral tudi pobude, katerih namen bo spodbujanje sredozemske identitete in kulture glede na izzive gospodarske globalizacije ter mednarodne konkurence.

Prednostna naloga 5: tehnična pomoč [približno 6 % celotnega financiranja]

Za namene izvajanja programa se bo omogočila tehnična pomoč.

Finančni in tehnični podatki

Operativni program 'Program Mediteran'

Vrsta intervencije

Operativni program

Številka CCI:

2007CB163PO045

Number of decision

C/2007/6578

Datum dokončne odobritve

20/12/2007

Razdelitev sredstev po prednostnih oseh

Prednostna os Vrednost naložbe EU Nacionalni javni prispevki Skupni javni prispevki
Povečanje inovacijskih zmogljivosti 57 957 399 19 009 318 76 966 717
Varstvo okolja in spodbujanje trajnostnega teritorialnega razvoja 65 685 053 21 543 894 87 228 946
Izboljšanje mobilnosti in teritorialne dostopnosti 38 638 266 12 672 879 51 311 145
Spodbujanje policentričnega in povezanega sredozemskega prostora 19 319 133 6 336 439 25 655 572
Tehnična pomoč 11 591 480 3 863 827 15 455 306
Skupaj 193 191 331 63 426 357 256 617 686