Operativni program 'Italija - Slovenija'

Program v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Italija

Dodatna orodja

 

Evropska komisija je 20. septembra 2007 odobrila operativni program čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo za obdobje 2007–2013. Program zajema zagotavljanje podpore Skupnosti v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za določene italijanske in slovenske regije vzdolž skupne meje: italijanske regije Trst, Gorica, Videm, Benetke, Rovigo, Padova, Ferrara in Ravena ter slovenske regije Goriška, Obala - Kras in Gorenjska. Območja Osrednjeslovenska regija v Sloveniji ter Pordenone in Treviso v Italiji lahko sodelujejo v projektih kot sosednja območja in dobijo največ 20 % sredstev ESRR, dodeljenih programu.

Operativni program spada v okvir cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, njegov skupni proračun pa znaša približno 136 milijonov EUR. Pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša približno 116 milijonov EUR, kar pomeni približno 1,3 % skupne naložbe EU, namenjene cilju evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru kohezijske politike za obdobje 2007–2013.

1. Namen in cilj programa

Po širitvi Evropske unije je območje programa pridobilo velik strateški pomen na evropski in mednarodni ravni ter iz obrobnega območja v geografskem smislu postalo osrednje območje nove razširjene Evrope. V naslednjih letih bo glavni izziv spremeniti in razviti kulturna, gospodarska in socialna neskladja in razlike v „dodano vrednost“, in sicer na dosedanjih izkušnjah.

Splošni cilj programa je zato krepitev območja sodelovanja, spodbujanje privlačnosti in konkurenčnosti območja ter večja usmerjenost v trajnostni razvoj, z upoštevanjem njegove širitve na nova teritorialna območja ter posledično povečanja raznolikosti.

2. Pričakovani učinek naložb

Več posebnih kazalnikov bo uporabljenih za merjenje učinka programa in prednostnih nalog. Nekateri primeri pričakovanega učinka so:

 • 20 občin/javnih organov na leto je vključenih v zmanjšanje porabe energije in spodbujanje uporabe obnovljivih energetskih virov;
 • pet čezmejnih mrež na leto je vzpostavljenih za poklicno usposabljanje;
 • 50 ljudi na leto ima zagotovljeno delovno mesto, ki je rezultat čezmejnega projekta usposabljanja;
 • 5 000 ljudi na leto se udeleži kulturnih dogodkov;
 • pet mrež je vzpostavljenih v turističnem sektorju.

3. Prednostne naloge

Operativni program temelji na naslednjih prednostnih nalogah:

Prednostna naloga 1: okolje, promet in trajnostno teritorialno povezovanje [približno 34 % celotnega financiranja]

Ta prednostna naloga temelji na potencialu in sredstvih območja programa, ki se lahko nadalje razvijejo, da bi se izboljšala kakovost življenja sedanjih in prihodnjih generacij, zlasti prek upravljanja in trajnostnega razvoja njegovih naravnih virov, povečane uporabe obnovljivih in alternativnih energetskih virov ter izboljšanja integriranega prometnega sistema. Namen te prednostne naloge je doseči naslednje operativne cilje:

 • zaščito biotske raznovrstnosti in zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri;
 • zavarovanje okolja pred naravnimi in tehnološkimi tveganji ter onesnaženjem, zmanjšanje porabe energije in povečanje uporabe alternativnih obnovljivih energetskih virov;
 • izboljšanje dostopnosti in prometnih sistemov ter povečanje povezovanja med mestnimi in podeželskimi območji;
 • krepitev teritorialnega povezovanja med obmejnimi območji.

Prednostna naloga 2: konkurenčnost in na znanju temelječa družba [približno 29 % celotnega financiranja]

Druga prednostna naloga je oblikovana kot pomembna vrsta ukrepov v strateškem okviru programa in je namenjena neposrednemu spodbujanju konkurenčnosti predvsem s posodabljanjem in inovacijami, usmerjenimi v ekonomsko strukturo upravičenega območja. Prejšnje izkušnje so se izkazale za dragocene v različnih kontekstih, prav tako tudi pridobljeno znanje, vendar ne v enaki meri na vseh območjih. Pristop v okviru te prednostne naloge temelji na skupnih pobudah za raziskave in inovacije, ki upoštevajo okolje in so namenjene povečanju konkurenčnosti in razvoju na znanju temelječe družbe na območju. Prispevala bo k:

 • povečanju konkurenčnosti podjetij;
 • skupnemu razvoju turističnega potenciala;
 • povečanju zaposlitvenega potenciala in kvalifikacij z usklajenim visokim izobraževanjem in usposabljanjem;
 • spodbujanju raziskav in inovacij za razvoj na znanju temelječega gospodarstva.

Prednostna naloga 3: socialno vključevanje [približno 28% celotnega financiranja]

Eden najpomembnejših ciljev programa je izboljšanje komuniciranja ter socialnega in kulturnega sodelovanja za zadovoljitev povečanih zahtev državljanov po boljših podpornih storitvah in izmenjavi znanja ter tudi odpravi zgodovinskih, kulturnih in socialnih ovir. Te cilje je treba doseči s spodbujanjem obstoječega sodelovanja prek ohranjanja zgodovinske, kulturne in jezikovne dediščine ter vzpostavljanja mrež med italijanskimi in slovenskimi institucijami. Namen te prednostne naloge je doseči naslednje operativne cilje:

 • krepitev sistemov komuniciranja in izobraževanja;
 • ohranjanje znanja in uporabe kulturne dediščine ter izboljšanje kulturnih izmenjav;
 • povečanje kakovosti življenja z usklajenim razvojem zdravstvenih in socialnih sistemov.

Prednostna naloga 4: tehnična pomoč [približno 6% celotnega financiranja]

Za izvajanje programa bo na voljo tehnična pomoč. Na voljo je tudi finančna pomoč, ki pokriva upravo, spremljanje, vrednotenje in nadzor.

Finančni in tehnični podatki

Operativni program 'Italija - Slovenija'

Vrsta intervencije

Operativni program

Številka CCI:

2007CB163PO036

Number of decision

C/2007/6584

Datum dokončne odobritve

20/12/2007

Razdelitev sredstev po prednostnih oseh

Prednostna os Vrednost naložbe EU Nacionalni javni prispevki Skupni javni prispevki
Okolje, promet in trajnostno teritorialno povezovanje 42 996 564 7 587 629 50 584 193
Konkurenčnost in na znanju temelječa družba 33 700 010 5 947 060 39 647 070
Socialno vključevanje 32 537 941 5 741 990 38 279 931
Tehnična pomoč 6 972 416 1 230 426 8 202 842
Skupaj 116 206 931 20 507 105 136 714 036