Operativni program 'Srednja Evropa'

Program v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Slovaška

Dodatna orodja

 

Evropska komisija je 3. decembra 2007 odobrila program evropskega teritorialnega sodelovanja za obdobje 2007–2013. Program se imenuje „Srednja Evropa“, njegov cilj pa je transnacionalno sodelovanje med osmimi državami članicami. V program so vključene Avstrija, Češka, Italija (ozemlja na severovzhodu), Madžarska, Nemčija (ozemlja na vzhodu in jugu) Poljska, Slovenija in Slovaška. V programu bo s svojimi sredstvi in prispevkom iz evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta sodelovala tudi Ukrajina (zahodni del).

Skupni proračun programa je nekaj več kot 298 milijonov EUR, pri čemer pomoč Skupnosti iz ESRR znaša približno246 milijonov EUR. To predstavlja približno 2,8 % vseh naložb, ki jih je EU v okviru kohezijske politike za obdobje 2007–2013 namenila za cilj evropskega teritorialnega sodelovanja.

1. Namen in cilj programa

Sprejeti program je nov program na področju teritorialnega sodelovanja, vendar je večina partnerjev že sodelovala v programu „CADSES“ INTERREG IIIB, ki je za obdobje 2007–2013 razdeljen na dva programa: „Srednja Evropa“ in „Jugovzhodna Evropa“.

Splošni cilj programa je povečati teritorialno kohezijo, spodbujati notranjo integracijo in krepiti konkurenčnost Srednje Evrope. Ta široko zastavljeni splošni cilj ima dva strateška cilja:

  • povečati konkurenčnost Srednje Evrope s spodbujanjem inovativnosti in izboljšanja dostopnosti;
  • izboljšati teritorialni razvoj, tako da bo uravnotežen in trajnosten, in sicer z izboljšanjem okolja in razvojem privlačnih mest in regij.

2. Pričakovani učinek naložb

Pri oceni učinka programa na konkurenčnost, okolje, dostopnost, identiteto regije, kakovost življenja v mestih in regijah idr. bodo uporabljeni različni kazalniki, ki se bodo uporabljali za vsako od prednostnih nalog programa.

Pričakuje se, da bo program bistveno prispeval k povečanju splošne teritorialne kohezije območja, ki ga zajema, tako da bo zasebnim in javnim nosilcem dejavnosti omogočil priložnosti za iskanje skupnih rešitev skupnih problemov, ki segajo onkraj regionalnih in državnih meja.

3. Prednostne naloge

Splošni cilj in dva strateška cilja so bili razčlenjeni v pet tematskih prednostnih nalog, usmerjenih v različne sektorje socialno-ekonomskih akterjev na območju, ki ga zajema program.

Prednostna naloga 1: omogočanje inovacij v Srednji Evropi [približno 20 % celotnega financiranja]

Glavni cilj te prednostne naloge je na celotnem območju, ki ga zajema program, ustvariti ugodno klimo za inovacije in podjetništvo. Potencial območja na teh področjih je ogromen, vendar so razlike znotraj Srednje Evrope izredno velike. Partnerji želijo podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje v vseh fazah razvoja inovacij.

Prednostna naloga 2: izboljšanje dostopnosti Srednje Evrope in dostopnosti znotraj nje [približno 26 % celotnega financiranja]

Za Srednjo Evropo so značilne zelo različne stopnje dostopnosti, od zelo lahko dostopnih regij do manj dostopnih velikih podeželskih območij in periferije. Cilj te prednostne naloge je ključnim akterjem v transportu omogočiti sodelovanje, na podlagi katerega bodo lahko določili prednostne naloge, s katerimi se bosta povečala povezanost in interoperabilnost v Srednji Evropi. Ker program nima zadosti sredstev, ki bi jih lahko investiral v velike infrastrukturne projekte, se bo partnerje spodbujalo k pripravi konkretnih naložbenih načrtov, ki jih bodo morali predložiti drugim nacionalnim ali evropskim virom financiranja. Prednost bodo imeli trajnostni projekti, zato bo spodbuda namenjena predvsem rešitvam, ki bodo z vidika emisij ogljika nevtralne.

Prednostna naloga 3: odgovorno izkoriščanje okolja [približno 26 % celotnega financiranja]

Za regijo, ki jo zajema program, so značilna območja z visokim tveganjem v smislu naravnih nesreč, kot so poplave ali nesreče, ki jih povzroči človek. Regija je bogata z naravno in kulturno dediščino, ki jo je treba primerno zavarovati in upravljati. V okviru te prednostne naloge se bodo financirali projekti na področju upravljanja in preprečevanja tveganja, upravljanja virov, energetske učinkovitosti itn.

Prednostna naloga 4: spodbujanje konkurenčnosti in privlačnosti mest in regij [približno 22 % celotnega financiranja]

Kakovost življenja v Srednji Evropi se lahko izboljša s povečanjem zmogljivosti regij in mest v smislu prostorskega načrtovanja in urbanizma. Spodbujala se bo izmenjava najboljših praks in skupnih rešitev ter tako izboljšanje prostorskega načrtovanja na lokalni in regionalni ravni. Drugi pomemben vidik te prednostne naloge pa je, kako kar se da najbolje izkoristiti obstoječe kulturne vire.

Prednostna naloga 5: tehnična pomoč [približno 6 % celotnega financiranja]

Za izvajanje programa bo na voljo tehnična pomoč. Na voljo je tudi finančna pomoč, ki pokriva upravo, spremljanje, vrednotenje in nadzor.

Finančni in tehnični podatki

Operativni program 'Srednja Evropa'

Vrsta intervencije

Operativni program

Številka CCI:

2007CB163PO061

Number of decision

C/2007/5817

Datum dokončne odobritve

03/12/2007

Razdelitev sredstev po prednostnih oseh

Prednostna os Vrednost naložbe EU Nacionalni javni prispevki Skupni javni prispevki
Omogočanje inovacij v Srednji Evropi 49 202 215 10 077 562 59 279 777
Izboljšanje dostopnosti Srednje Evrope in dostopnosti znotraj nje 63 962 879 13 100 831 77 063 710
Odgovorno izkoriščanje našega okolja 63 962 879 13 100 831 77 063 710
Spodbujanje konkurenčnosti in privlačnosti mest in regij 54 122 437 11 085 318 65 207 755
Tehnična pomoč 14 760 664 4 920 221 19 680 885
Skupaj 246 011 074 52 284 763 298 295 837