Operativni program 'Alpski prostor'

Program v okviru cilja Evropskega teritorialnega sodelovanja, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Nemčija

Dodatna orodja

 

Evropska komisija je 20. septembra 2007 odobrila transnacionalni program teritorialnega sodelovanja med Nemčijo, Francijo, Italijo, Avstrijo in Slovenijo (z udeležbo Lihtenštajna in Švice) za obdobje 2007–2013. Program Alpski prostor spada v okvir cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, njegov proračun pa znaša približno 130 milijonov EUR. Financiranje Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znašajo približno 98 milijonov EUR, kar pomeni približno 1,1 % skupnih naložb EU, namenjenih cilju Evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru kohezijske politike za obdobje 2007–2013.

1. Namen in cilj programa

S programom se želi povečati konkurenčnost in privlačnost področja sodelovanja z razvojem skupnih ukrepov na področjih, kjer je transnacionalno sodelovanje bolj učinkovito in tudi potrebno za trajnostne rešitve.

2. Pričakovani učinek naložb

Sodelujoče države so oblikovale vrsto kazalnikov, ki se uporabljajo za vsako od prednostnih nalog programa in bodo omogočili oceno napredka med izvajanjem programa. Konkretni rezultati bodo merjeni v smislu ustvarjanja podjetij, stopenj zaposlenosti, ravni onesnaževanja, ravni osveščenosti glede okolja, ustvarjenih javnih naložb itn. Pričakuje se sodelovanje več kot 150 malih in srednjih podjetij (MSP) in središč za raziskave in tehnološki razvoj (R&TR), 30 okoljskih organov in nevladnih organizacij ter 10 organov na področju prevoza/operaterjev mobilnosti, ki naj bi imeli korist od dejavnosti projekta. Program predvideva tudi izvedbo več kot 25 projektov, usmerjenih v kakovost.

3. Prednostne naloge

Operativni program temelji na naslednjih prednostnih nalogah:

Prednostna naloga 1: konkurenčnost in privlačnost alpskega prostora [približno 32,6 % celotnega financiranja]

Glavni cilji so:

 • krepitev inovacijskih zmogljivosti MSP, spodbujanje njihovega razvoja ter sodelovanja med središči R&TR in MSP;
 • širitev možnosti razvoja na podlagi tradicionalnih sektorjev in kulturne dediščine ter
 • krepitev vloge urbanih okolij kot gonil trajnostnega razvoja ter razvoja obrobnih območij.

Prednostna naloga 2: dostopnost in povezljivost [približno 27,9 % celotnega financiranja]

Glavni cilji so:

 • zagotovitev ustreznega dostopa do javnih storitev, prevoza, informacij in komunikacij;
 • krepitev povezljivosti za postavitev temeljev na znanju temelječe informacijske družbe;
 • spodbujanje trajnostnih in inovativnih modelov mobilnosti, osredotočenih na okoljska vprašanja, vprašanja zdravja ljudi in vprašanja v zvezi z enakostjo ter
 • zmanjševanje negativnih učinkov prometnih tokov čez Alpe.

Prednostna naloga 3: okolje in preprečevanje tveganj [približno 32,6 % celotnega financiranja]

Glavni cilji so:

 • krepitev sodelovanja na področju varstva okolja;
 • spodbujanje celostnega pristopa k ohranjanju, načrtovanju in upravljanju naravnih virov in kulturne pokrajine;
 • spodbujanje razvoja učinkovitosti virov glede vode, energije, rabe zemljišč, surovin in drugih naravnih virov;
 • obvladovanje posledic podnebnih sprememb ter
 • napovedovanje, zmanjševanje in upravljanje učinkov naravnih in tehnoloških nevarnosti.

Prednostna naloga 4: tehnična pomoč [približno 6,9 % celotnega financiranja]

Ta prednostna naloga nudi podporo upravljanju programa in zajema dejavnosti obveščanja in komuniciranja.

Finančni in tehnični podatki

Operativni program 'Alpski prostor'

Vrsta intervencije

Operativni program

Številka CCI:

2007CB163PO014

Number of decision

C/2007/4296

Datum dokončne odobritve

20/09/2007

Razdelitev sredstev po prednostnih oseh

Prednostna os Vrednost naložbe EU Nacionalni javni prispevki Skupni javni prispevki
Konkurenčnost in privlačnost alpskega prostora 32 173 670 10 160 106 42 333 776
Dostopnost in povezljivost 27 577 433 8 708 663 36 286 096
Okolje in preprečevanje tveganj 32 173 670 10 160 106 42 333 776
Tehnična pomoč 5 867 538 3 159 444 9 026 982
Skupaj 97 792 311 32 188 319 129 980 630