Operativni program čezmejnega sodelovanja 'Slovenija – Madžarska'

Operativni program sodelovanja v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj

Slovenija

Dodatna orodja

 

Evropska komisija je 20. decembra 2007 odobrila operativni program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko za obdobje 2007–2013. Program vključuje zagotavljanje podpore Skupnosti kot del Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za določene slovenske in madžarske regije vzdolž skupne meje. Gre za madžarski okrožji Zala in Vas ter slovenski regiji Pomurje in Podravje – vse te enote so uvrščene kot teritorialne enote NUTS III.

Območje sodelovanja je del večje geografske enote, znane kot Panonska nižina. Podravska regija v Sloveniji lahko sodeluje pri projektih kot sosednje območje, kar pomeni, da lahko prejme največ 20 % sredstev ESRR, dodeljenih programu.

Operativni program spada v okvir cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, njegov skupni proračun pa znaša približno 36 milijonov EUR. Financiranje Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša približno 29 milijonov EUR, kar pomeni približno 0,3 % skupnih naložb EU, namenjenih cilju evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru kohezijske politike za obdobje 2007–2013.

1. Namen in cilj programa

Program namerava izboljšati razmere za gospodarsko rast na območju sodelovanja. Obljublja osredotočenje na izboljšanje življenjskih razmer in delo na način, ki spodbuja trajnostni razvoj. Za dosego tega cilja bo razvita strategija, ki obravnava gospodarske, socialne in okoljske vidike trajnosti.

2. Pričakovani učinek naložbe

Program želi razviti konkurenčno in trajnostno območje sodelovanja, ki bo omogočalo dostop do dela in pomenilo priložnost prihodka. Pozitivno naj bi vplivalo tudi na področja, kot so:

  • razvoj podeželja in turizem;
  • ohranjanje naravnih in kulturnih dobrin;
  • spodbujanje kulturne identitete; ter
  • regionalni razvoj in sodelovanje na področju zdravja.

Poleg tega je namen programa ustvariti boljše čezmejne prometne povezave, podpreti varstvo okolja in povečati rabo obnovljivih virov energije. Delo bo usmerjeno tudi v izboljšanje sposobnosti upravljanja in spodbujanje institucionalnih omrežij.

3. Prednostne naloge

Operativni program temelji na naslednjih prednostnih nalogah:

Prednostna naloga 1: povečanje privlačnosti območja sodelovanja [približno 46,4 % celotnega financiranja]

S to prednostno nalogo se želi izboljšati čezmejne prometne povezave območja, kar naj bi privedlo do boljših življenjskih in delovnih razmer. Program želi tudi izkoristiti obstoječe in nedotaknjene dobrine območja na področju turizma, kulture in umetnosti. Kulturne razlike na območju sodelovanja so znatne, vendar so tudi dobra podlaga za sodelovanje v vrsti sektorjev.

Prednostna naloga 2: trajnostni razvoj [približno 43,8 % celotnega financiranja]

Prednostna naloga odraža zahteve strategije Evropske unije iz Göteborga za trajnostni razvoj in priznava koristi, ki jih lahko prinese okoljska učinkovitost za širše regionalno gospodarstvo.

Ob upoštevanju tega bodo dejavnosti osredotočene na trajnostni razvoj lokalnih skupnosti in na ustvarjanje kakovostnega okolja za ljudi, ki v njem živijo in delajo. Posebni cilji te prednostne naloge so:

  • okrepiti sodelovanje na regionalni in lokalni ravni;
  • pomoč pri razvoju učinkovitega sistema preventivnega zdravstvenega varstva; ter
  • okrepitev sodelovanja med ustanovami zdravstvenega varstva.

Program bo prispeval tudi k učinkovitemu ohranjanju in upravljanju naravnih virov ter k racionalizaciji porabe energije, vključno s promocijo alternativne in obnovljive energije.

Prednostna naloga 3: tehnična pomoč [približno 9,8 % celotnega financiranja]

Za izvajanje programa bo na voljo tehnična pomoč. Finančna podpora lahko pokriva upravo, spremljanje, vrednotenje in nadzor.

Finančni in tehnični podatki

Operativni program čezmejnega sodelovanja 'Slovenija – Madžarska'

Vrsta intervencije

Operativni program

Številka CCI:

2007CB163PO053

Number of decision

C/2007/6511

Datum dokončne odobritve

20/12/2007

Razdelitev sredstev po prednostnih oseh

Prednostna os Vrednost naložbe EU Nacionalni javni prispevki Skupni javni prispevki
Povečanje privlačnosti območja sodelovanja 14 150 000 2 497 059 16 647 059
Trajnostni razvoj 13 372 283 2 359 815 15 732 098
Tehnična pomoč procesu čezmejnega sodelovanja 1 757 000 1 757 000 3 514 000
Skupaj 29 279 283 6 613 874 35 893 157