Program čezmejnega sodelovanja IPA Jadran 2007–2013

„Program čezmejnega sodelovanja IPA Jadran“, ki prejema pomoč Skupnosti iz naslova čezmejnega sodelovanja instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

Italija

Dodatna orodja

 
Evropska komisija je 25. marca 2008 za obdobje 2007–2013 odobrila program čezmejnega sodelovanja med tremi državami članicami EU (Grčija, Italija, Slovenija) in štirimi državami kandidatkami/potencialnimi državami kandidatkami (Hrvaška, Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora). Program je bil sprejet in sofinanciran iz naslova čezmejnega sodelovanja instrumenta za predpristopno pomoč (IPA). Srbija v programu sodeluje na stopnji postopnega opuščanja, sodelovanje pa se osredotoča na izboljšanje institucionalnih zmogljivosti.
Financiranje skupnosti za program v obdobju 2007–2011 znaša približno 245,6 milijona EUR, dopolnjuje pa ga približno 43,3 milijona EUR nacionalnih sredstev vseh sodelujočih držav. Skupna vrednost programa je približno 289 milijonov EUR.

1. Namen in cilj programa

Program čezmejnega sodelovanja je namenjen kot nadaljevanje in razširitev dveh predhodnih sosedskih programov 2004–2006: „Italija–Jadran“ in „Italija–Albanija“. Splošni cilj ostaja nespremenjen: krepitev zmogljivosti trajnostnega razvoja na območju Jadrana z usklajeno strategijo dejavnosti med partnerji upravičenih območij. Ta splošni cilj so sodelujoče države razdelile na tri dele. To so:
– Spodbujanje trajnostne gospodarske rasti: podpora gospodarskega razvoja z inovacijami in novimi tehnologijami, krepitev raziskav in inovacij za spodbujanje konkurenčnosti ter podpora razvoja območja Jadrana z gospodarskim, socialnim in institucionalnim sodelovanjem.
– Nadaljnji razvoj privlačnosti in kakovosti življenja v obmorskih obmejnih območjih: zaščita in skupno upravljanje dragocenih naravnega in kulturnega premoženja, preprečevanje tehnoloških in naravnih tveganj, varovanje biotske raznovrstnosti in širitev trajnostnega turizma.
– Spodbujanje socialne kohezije in sodelovanja: spodbujanje pravega občutka delitve s podporo človeških virov in razvoja trga dela, kulturnih izmenjav ter čezmejnih omrežij za spodbujanje in razvoj transportnih, informacijskih in komunikacijskih storitev.

2. Pričakovani učinek naložb

Sodelujoče države so razvile vrsto kazalcev za merjenje prednostnih nalog programa in omogočajo oceno njegovega napredka pri izvajanju programa. Rezultati bodo izmerjeni v smislu čezmejnega gibanja ljudi in izdelkov, ustanavljanja podjetij, stopnje zaposlenosti, ravni onesnaženosti in okoljske ozaveščenosti, pomorskih povezav itd

3. Prednostne naloge

Za doseganje posebnih in globalnih ciljev ima program tri glavne tematske prednostne naloge z dodatno (četrto) prednostno nalogo, posvečeno upravljanju programa (prednostna naloga „tehnična pomoč“). Program čezmejnega sodelovanja IPA Jadran 2007–13 je razdeljen na naslednje prednostne naloge:
Prednostna naloga 1: Sredstva za gospodarsko, socialno in institucionalno sodelovanje [približno 30 % celotnih sredstev]
Ta prednostna naloga se osredotoča predvsem na težave poslovanja in zaposlovanja. Njen cilj je ustvariti boljše pogoje, v katerih lahko nova podjetja rastejo in izboljšujejo pogoje za zaposlovanje in socialno vključevanje. Raziskave, inovacije ter aktivnosti podjetništva, grozdov in trženja se bodo spodbujale in podpirale, medtem ko bo pri aktivnostih in v omrežjih, osredotočenih na zdravje, izobraževanje, usposabljanje, socialno vključenost, ranljive skupine itd. igrala pomembno vlogo tudi človeška razsežnost.
Pri institucionalnem sodelovanju ta prednostna naloga spodbuja inovativne storitve za celotno prebivalstvo, in sicer z izmenjavo najboljših praks med organi lokalnih oblasti. Intervencije na tem področju dajejo prednost vključevanju srbskih partnerjev.
Prednostna naloga 2: Naravno in kulturno premoženje ter preprečevanje tveganja [približno 30 % celotnih sredstev]
Cilj druge prednostne naloge je spodbujanje, izboljševanje in varovanje naravnega in kulturnega premoženja, s čimer se bodo preprečila tehnološka in naravna tveganja. Na voljo je podpora za dejavnosti, povezane z okoljsko zaščito (npr. varovanje obstoječe biotske raznovrstnosti, skupno upravljanje naravnih znamenitosti) in za preprečevanje naravnih nesreč. Obstajajo tudi številne dejavnosti, povezane z ozaveščanjem in izobraževanjem lokalnega prebivalstva.
Ta prednostna naloga vključuje tudi kulturno premoženje in ponuja finančno podporo za projekte, katerih cilj je ohraniti in spodbujati dragocene kulturne znamenitosti v regiji. Sodelovanje se spodbuja s skupnim razvojem kulturnih turističnih intervencij ter z izmenjavo izkušenj in najboljših praks.
Prednostna naloga 3: Dostopnost in omrežja [približno 30 % celotnih sredstev]
Cilj te tretje prednostne naloge je spodbujanje, izboljševanje in razvoj transportnih, informacijskih in komunikacijskih storitev. Podpora je namenjena modernizaciji in krepitvi pristanišč in letališč, pri tem pa bo obstoječi potencial optimiziran z izboljšavami storitev in varnosti ter nadgradnjo obstoječih objektov. Cilj programa je omogočiti učinkovit, varen in trajnostni transportni sistem, ki bo spodbujal celostni razvoj na območju Jadrana in omogočil dostop do sosednjih ozemelj. Informacijska in komunikacijska omrežja se bodo izboljševala in dodatno razvijala kot orodja za izmenjavo dobre prakse.
Prednostna naloga 4: Tehnična pomoč [približno 10 % celotnih sredstev]
Ta četrta in zadnja prednostna naloga podpira upravljanje in izvajanje programa.

Finančni in tehnični podatki

Program čezmejnega sodelovanja IPA Jadran 2007–2013

Vrsta intervencije

Operativni program

Številka CCI:

2007CB16IPO001

Number of decision

C(2008)1073

Datum dokončne odobritve

25/03/2008

Razdelitev sredstev po prednostnih oseh

Prednostna os Vrednost naložbe EU Nacionalni javni prispevki Skupni javni prispevki
Gospodarsko, socialno in institucionalno sodelovanje 49 947 100 8 814 194 58 761 294
Naravno in kulturno premoženje ter preprečevanje tveganja 49 947 100 8 814 194 58 761 294
Dostopnost in omrežja 49 947 099 8 814 194 58 761 293
Tehnična pomoč 16 649 033 2 938 065 19 587 098
Skupaj 166 490 332 29 380 647 195 870 979