O zmene postoja voči Rómom a ich integrácii

Napriek úsiliu na miestnej a európskej úrovni Rómovia naďalej čelia vysokej miere sociálneho vylúčenia a chudoby.

Ďalšie nástroje

 

Projekty tohto druhu pomáhajú EÚ, aby sa do roku 2020 vypracovala na inteligentné, udržateľné a začleňujúce hospodárstvo, ako si stanovila vo svojej stratégii rastu EÚ 2020. EÚ čelí mnohým závažným problémom, medzi ktoré patrí starnutie populácie, nedostatočne kvalifikovaní pracovníci, potreba väčšej inovatívnosti, nachádzanie rovnováhy medzi hospodárskym rastom a ochranou životného prostredia a zaisťovanie bezpečných dodávok neznečisťujúcej energie. Projekty pod hlavičkou regionálnej politiky po celej EÚ aktívne prispievajú k riešeniu spomenutých a mnohých iných problémov. Robia tak zameraním sa na vytváranie pracovných miest, zvyšovanie úspešnosti vzdelávania, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, stimuláciu produktivity a na vytváranie prístupu k príležitostiam pre všetkých občanov. Projekty a regióny majú v tomto smere významnú úlohu, keďže vytvárajú skutočné výsledky, ktorými prispievajú k dosahovaniu kľúčových cieľov stratégie.

Projekt ROMA-Net sa zameriava na podporu integrácie Rómskeho obyvateľstva, ktorá sa považuje za kľúčový faktor začleňujúcej spoločnosti a je podstatná aj pre dosahovanie cieľov lisabonskej stratégie. Desať európskych miest vytvorilo partnerstvo a vzájomne si vymieňa odborné skúsenosti a šíri osvedčené postupy s cieľom zlepšiť a prispieť k rozvoju miestnej politiky, a vytvoriť tak silnejšiu komunitnú súdržnosť medzi rómskym obyvateľstvom a jeho susediacimi komunitami.

Projekt ROMA-Net je financovaný z programu URBACT II. Tento operačný program podporuje udržateľný rozvoj miest tak, že umožňuje mestám spolupracovať na vytváraní riešení hlavných problémov, ktorým mestá čelia. Takisto upevňuje ich kľúčovú úlohu pri riešení čoraz zložitejších spoločenských problémov.

Čestné a spravodlivé zaobchádzanie

Pre mnohých Rómov znamená sociálne a hospodárske vylúčenie chudobu, diskrimináciu, nezamestnanosť alebo neoficiálnu vykorisťovateľskú formu práce, závislosť od sociálnych dávok, nízku alebo žiadnu úroveň vzdelania, zlé zdravotné a nevhodné bytové podmienky často bez vlastníckych práv. Projekt sa snaží riešiť tieto nedostatky prostredníctvom podpory partnerov vrátane hlavného partnera, maďarského mesta Budapešť, pri vytváraní miestnych akčných plánov na sprostredkovanie lepších služieb.

Spoločným zámerom všetkých činností siete ROMA-Net je prispieť k zmene, zlepšiť služby na podporu mladých Rómov pri prechode do dospelosti, a majú tak pozitívny vplyv na rozvoj miestnej politiky a vykonávanie miestnych služieb. Úspešné dosiahnutie týchto cieľov je podmienené prekonaním negatívnych postojov a zlepšovaním konzultačného procesu, ktoré povedú k čestnému a spravodlivému zaobchádzaniu s Rómskou komunitou.

Kľúčové témy

EÚ si je vedomá, že začleňovanie Rómov si vyžaduje aktívnejšie a účinnejšie opatrenia. Predmetný projekt sa zameriava na tri témy. Prvou je „aktívne zapojenie a zvyšovanie integračných schopností komunity“, ktorá sa zameriava na účinné činnosti zapájania a vykonávacie nástroje, zvyšovanie povedomia o nediskriminácii a sociálny marketing. Druhá téma „integrovaný prístup založený na danej oblasti“ sa sústreďuje na poskytovanie služieb, boj proti segregácii pomocou zlepšovania bytových podmienok, ako aj na začleňujúce prístupy k regenerácii založené na danej oblasti. Po tretie sa projekt snaží vytvoriť, podporovať a používať prechodný pracovný trh a maximalizovať tak prínos sociálneho hospodárstva, sociálnych podnikov a sociálneho účtovníctva.

Celkovo ide v tomto projekte o zmenu správania a o aktívne zapojenie komunity do spoločnosti. Účastníkov vrátane úradníkov, zvolených predstaviteľov a občanov vyzýva, aby zmenili svoje správanie a objavili nové spôsoby, ako pracovať bok po boku s ľuďmi, s ktorými nie sú zvyknutí sedieť pri jednom stole.


Termín návrhu

29/08/2011