Regióny EÚ sa digitalizujú

Európske regióny využívajú rozvoj digitálneho pozemného televízneho vysielania na podporu inovácií a ekonomického rozvoja.

Ďalšie nástroje

 
DTT-TV kdekoľvek ste. DTT-TV kdekoľvek ste.

Súvislosti


Napriek komplexnému a rôznorodému charakteru trhu s komunikáciami v EÚ je prechod na digitálne služby spojený vo všetkých krajinách a regiónoch s podobnými problémami. Preto sa niektoré európske regióny rozhodli, že sa poučia zo skúseností  druhých, budú navzájom spolupracovať a napomáhať harmonickému rozvoju digitálnych technológií v Európe.


Projekt DICE (Digital innovation through cooperation in Europe, t.j. Spoluprácou k digitálnym inováciám v Európe) sa sústredí na podporu výmeny skúseností medzi siedmimi európskymi regiónmi, v ktorých prebieha proces zavádzania digitálneho pozemného televízneho vysielania a s tým spojených služieb. Projekt je výslovne zameraný na  využitie výhod digitálneho pozemného televízneho vysielania pri podpore regionálneho ekonomického rozvoja, predovšetkým smerom k malým a stredným podnikom z odvetvia médií a telekomunikácií. Projekt je spojený i s ďalšími otázkami, ako napríklad s prijatím zo strany spotrebiteľov, s technickými normami, podnikateľskými modelmi a systémami riadenia.


Vedúcim činiteľom tohoto projektu je federálny štát Berlín, reprezentovaný senátnym Oddelením pre ekonomiku, prácu a ženské otázky. Projektu sa ďalej účastnia títo partneri: Rakúsky regulačný úrad pre rozhlasové a televízne vysielanie a  telekomunikácie (Rakúsko), Ministerstvo obchodu a priemyslu (Veľká Británia), mesto Gavle (Mellersta Norrland, Švédsko), Poľská obchodná komora elektrotechniky a telekomunikácií KIGEiT Mazowiecke, Poľsko), Štátny úrad pre komunikácie Maďarska a Výbor pre rozvoj informačnej spoločnosti Litvy.


Rozvoj prostredníctvom digitalizácie


Všeobecným cieľom projektu DICE je posúdiť vplyv partnerských regiónov na technické zmeny v oblasti digitalizácie a zistiť, ako sa dajú tieto zmeny využiť na podporu ekonomického rozvoja v regiónoch. Projekt sa výslovne sústredí na podporu digitálnych služieb, aplikačných programov a kapacít vytvárajúcich nové trhy, znižujúcich náklady a zvyšujúcich produktivitu ekonomiky. Úmyslom projektu je, aby boli malé a stredné podniky hlavnými poskytovateľmi takýchto kapacít a aplikačných programov. Tým sa bude projekt podieľať na ekonomickom rozvoji a vytváraní pracovných miest v regiónoch.


Hlavným cieľom je podpora partnerských regiónov pri rozvoji konkurencieschopných a dynamických ekonomík založených na vedomostiach, pri zlepšovaní zamestnanosti a podpore sociálnej súdržnosti medzi regiónmi.


Výsledky


Projekt sa spočiatku zameral na rozvoj alebo upevnenie spolupráce medzi partnermi a na vytvorenie sietí medzi štátnymi a regionálnymi úradmi a príslušnými malými a strednými podnikmi. Založili sa individuálne pracovné skupiny, ktoré riešili problematické otázky, napríklad sociálnu prijateľnosť, obchodné modely, rozdelenie a správu kmitočtov, interaktívne služby, migračné, realizačné a podnikateľské príležitosti. Aktivity týchto sietí sú podporované na konferenciách a summitoch.


S pomocou týchto aktivít pomáha projekt DICE pri upevňovaní kapacít prechodu z analógového na digitálne vysielanie v partnerských regiónoch a podporuje rozvoj všeobecne štandardizovaných postupov. Tým, že sa určili a prevzali najosvedčenejšie postupy, podporili sa digitálne služby a aplikačné programy a vznikli nové trhy. Bezprostredným výsledkom spolupráce v rámci projektu DICE je skutočnosť, že sa partneri dostali v oblasti digitálneho pozemného televízneho vysielania na technologickú špičku. Zúčastnené regióny profitujú z toho, že stoja na čele rozvoja nových digitálnych noriem, ktoré budú môcť prevziať ďalšie regióny.

Termín návrhu

01/06/2006