Získavanie obnoviteľnej energie z nevyužitej trávy s DanubEnergy

V rámci nadnárodného projektu sa nevyužitá tráva zo záplavových nížin povodia Dunaja a ďalších riek strednej Európy premieňa na biopalivá, vďaka čomu sa získava trvalo udržateľná energia a zachováva biodiverzita.

Ďalšie nástroje

 
Projekt DanubEnergy využíva trávu zo záplavových nížin lužných lúk na výrobu biopalív. Projekt DanubEnergy využíva trávu zo záplavových nížin lužných lúk na výrobu biopalív.

" Odkedy som začal pracovať na tomto projekte, uvedomil som si, že zdroje nevyužívanej trávy sú skutočne obrovské. Teraz je pre mňa dovoz obrovského množstva peliet spoza Atlantiku ešte menej pochopiteľný. "

Bernhard Schneider, Energetická agentúra regiónov, manažér projektu DanubEnergy

Projekt DanubEnergy prostredníctvom výroby uskladniteľného pevného paliva získaného využitím biomasy z lužných lúk napĺňa tri ciele: zlepšuje výrobný proces zavádzaním novej vysoko energeticky účinnej technológie na výrobu biomasy, využíva doteraz nevyužívané materiály ako základ na výrobu paliva a dodáva na trh vysoko kvalitné biopalivá vyrobené v danom regióne.

Mobilná demonštračná výrobná stanica, ktorá bola predvedená na 9 miestach projektov v siedmych krajinách, ukázala výhody novej technológie a bola súčasťou štúdie uskutočniteľnosti, pričom sa zisťovalo, ktoré suroviny a technologické parametre sú najlepšie pre jednotlivé regióny. Spolu s projektom sa uskutočnili hodnotenia vplyvu na životné prostredie a sociálno-ekonomické štúdie s cieľom zistiť, aká je regionálna udržateľnosť tejto technológie. Zároveň sa v rámci tvorby spoločných kapacít zainteresovaní aktéri pripravili na pokračovanie tohto programu aj po skončení projektu.

Zachovávanie biodiverzity a hľadanie nových zdrojov bioenergie

Mnohé záplavové nížiny sú dôležitými oblasťami pre vtáky a iné druhy živočíchov, ktoré sú chránené na základe smerníc EÚ o vtákoch a biotopoch. Pri udržiavaní týchto typov krajiny sa musí tráva a trstina každý rok kosiť. Tento materiál je však príliš hrubý na to, aby sa mohol použiť ako krmivo, a zároveň je tiež príliš suchý na konvenčné využitie v bioplynových staniciach. Keď tráva hnije, ako sa to často stáva, uvoľňujú sa skleníkové plyny.

Vďaka novej technológii IFBB (Integrovaná výroba pevného paliva a bioplynu z biomasy) sa môže tento pokosený materiál ďalej využiť. Separuje sa na pevné časti, ktoré sa ďalej spracúvajú a transformujú na pevné palivové pelety, a na tekutinu, ktorá sa fermentuje v bioplynových staniciach na výrobu elektriny. V tom prípade nahrádza kukuricu. Bioplynové stanice musia znížiť podiel využívania kukurice ako vstupného materiálu, pretože je príliš cenná a jej využívanie na výrobu energie je príliš nákladné.

Ako ukázala štúdia zameraná na záplavovú nížinu v údolí Lainsitz na rakúsko-českej hranici, v čase trvania projektu bolo na pozorovaných lúkach zaznamenané zvýšenie počtu druhov (Schmidt, A., Botanická analýza oblastí pilotnej štúdie v záplavových nížinách rieky Lainsitz, Gmünd 2013).


Celkové investície a financovanie EÚ

Celkový rozpočet na projekt „Zlepšenie ekologickej efektivity výroby a dodávok bioenergie v pobrežných oblastiach povodia Dunaja a iných záplavových oblastiach v strednej Európe – DANUBENERGY“ predstavuje 1 777 824 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) prispel sumou 1 381 677 EUR z operačného programu „Stredná Európa“ v programovom období rokov 2007 – 2013.


Termín návrhu

19/12/2014