Prepojenie zmluvnej energetickej hospodárnosti s programami verejných dotácií

Projekt CombinES maximalizuje úsporu energie definovaním činností vykonávaných v rámci programov verejných dotácií a ich spájaním s implementáciou zmluvnej energetickej hospodárnosti.

Ďalšie nástroje

 
Renovácia radnice mesta Kočevje výrazne zvýšila jej energetickú účinnosť. Renovácia radnice mesta Kočevje výrazne zvýšila jej energetickú účinnosť.

" Projekt CombinES ponúka cennú vedomostnú podporu pri prekonávaní finančného rozdielu medzi technickými možnosťami a praktickou realizáciou opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti vo verejnom sektore, čo môže byť veľmi komplexná úloha. "

Dr Vladimir Prebilič, starosta mesta Kočevje, Slovinsko

Hoci máme technológiu a chceme zvýšiť energetickú účinnosť, väčšina zlepšení si vyžaduje financie. Regióny môžu platiť za účinnosť prostredníctvom nástrojov, ako je zmluvná energetická hospodárnosť, pri ktorej dodávateľ dáva finančnú záruku energetickej úspornosti projektu. Projekt CombinES podporuje nadnárodnú spoluprácu a zmeny politík, ktoré podporia takéto investície do energetickej účinnosti.

Partneri projektu CombinES boli priekopníkmi v spájaní zmluvnej energetickej hospodárnosti. Účinným spôsobom napĺňania opatrení energetickej účinnosti v prípade verejných budov je zmluvná energetická hospodárnosť, pri ktorej dodávatelia garantujú, že úspory energie z energeticky účinnej výstavby alebo renovácie pokryjú náklady na prácu. Ak sa očakávaná úspora energie nerealizuje, dodávatelia musia zaplatiť pokutu verejným orgánom, ktoré ich najali.

V stredoeurópskom regióne neboli doteraz verejné dotácie prepojené s takýmto súkromným spolufinancovaním. „Keďže sa zmluvná energetická hospodárnosť využíva na realizáciu opatrení v oblasti energetickej účinnosti s krátkou alebo strednou dobou návratnosti, vhodne sa kombinuje s dotovanými opatreniami na tepelnú izoláciu,“ vysvetľuje Jana Szomolányiová zo spoločnosti SEVEn. „Týmto spôsobom sa verejné výdavky použijú len na opatrenia, ktoré by sa nemohli realizovať na základe trhových podmienok.“

Odporúčania na vysokej úrovni

V rámci projektu prebehlo počiatočné vyhodnotenie existujúcich pravidiel poskytovania verejnej podpory pre energetickú úspornosť v jednotlivých krajinách, ako aj budúcich možností realizácie úsporných opatrení. Na základe toho prieskumu sa vytvorilo viacero odporúčaní pre tvorcov politík a účastníkov trhu, ako sú pravidlá a kritériá pre programy poskytujúce dotácie na tepelnú izoláciu.

Okrem iných odporúčaní sa navrhuje aj prístup „Komplexná renovácia CombinES“. Definuje špeciálnu formu komplexnej renovácie, pri ktorej sa dotuje časť renovácie súvisiaca s tepelnou izoláciou a technologická časť renovácie sa realizuje prostredníctvom zapojenia spoločnosti poskytujúcej energetické služby využitím modelu zmluvnej energetickej hospodárnosti. Hlavnou výhodou takéhoto prístupu je možnosť vzájomne optimalizovať oba typy opatrení v rámci jednej renovácie. Vedie to k optimálnym výsledkom, teda k dosiahnutiu maximálnej úspory energie v rámci daných investičných nákladov. Tieto výsledky nemožno dosiahnuť čiastočnou renováciou ani realizáciou oboch typov opatrení bez ich koordinácie. „Program dotácií by mal tiež vyžadovať, aby príjemca dotácií poskytoval energetické riadenie po realizácii opatrení na tepelnú izoláciu,“ hovorí pani Szomolányiová.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „CombinES“ predstavujú 705 100 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 578 785 EUR z operačného programu „STREDNÁ EURÓPA“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

16/12/2014