Zastavenie rozširovania nezistených patogénov

Na základe poznatkov, ktoré dokazujú, že viaceré vírusové ochorenia kolujú medzi zdravými jedincami nerozpoznané, si tento projekt kladie za cieľ skvalitniť diagnostiku a predchádzať tak potenciálne závažným komplikáciám v budúcnosti.

Ďalšie nástroje

 

Projekty tohto druhu pomáhajú EÚ, aby sa do roku 2020 vypracovala na inteligentné, udržateľné a začleňujúce hospodárstvo, ako si stanovila vo svojej stratégii rastu EÚ 2020. EÚ čelí mnohým závažným problémom, medzi ktoré patrí starnutie populácie, nedostatočne kvalifikovaní pracovníci, potreba väčšej inovatívnosti, nachádzanie rovnováhy medzi hospodárskym rastom a ochranou životného prostredia a zaisťovanie bezpečných dodávok neznečisťujúcej energie. Projekty pod hlavičkou regionálnej politiky po celej EÚ aktívne prispievajú k riešeniu spomenutých a mnohých iných problémov. Robia tak zameraním sa na vytváranie pracovných miest, zvyšovanie úspešnosti vzdelávania, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, stimuláciu produktivity a na vytváranie prístupu k príležitostiam pre všetkých občanov. Projekty a regióny majú v tomto smere významnú úlohu, keďže vytvárajú skutočné výsledky, ktorými prispievajú k dosahovaniu kľúčových cieľov stratégie.

Iba rok po začatí projektu sa výskumný tím posunul z 1. fázy projektu zameranej na bioinformatickú analýzu do 2. fázy, v ktorej sa venuje príprave pozitívnych a negatívnych skúšok.

Neviditeľné nebezpečenstvo predstavuje reálnu hrozbu

V júni 2010 spoločnosť BioScience Slovakia v spolupráci s Virologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) začala realizovať výskumný projekt s názvom Priemyselný výskum v klinickej diagnostike infekčných patogénov, ktorý spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja.

Za hlavnú pohnútku projektu možno považovať vedecký fakt, podľa ktorého viaceré vírusové infekcie prítomné v zdravých jedincoch zostávajú nerozpoznané. Problém nastáva v prípade, že dôjde k potlačeniu imunity (napr. v dôsledku choroby, transplantácie orgánu, určitého typu liečby alebo vedľajších príznakov liečby), kedy sa môžu tieto patogény naplno prejaviť a vyvolať zhoršenie zdravotného stavu, závažné komplikácie alebo až smrť.

Presnejšia diagnostika

Tento projekt si kladie za cieľ výrazným spôsobom skvalitniť diagnostiku infekčných patogénov, ktorá sa v súčasnosti nerealizuje dostatočne efektívne a využíva rôzne metódy a zvláštne formáty pre každý patogén. Pre zjednodušenie, zrýchlenie a zvýšenie citlivosti diagnostiky je potrebný komplexný prístup v jednotnom formáte, vhodnom na rutinnú diagnostiku a to za pomoci najnovších poznatkov molekulárnej biológie. Súčasťou cieľov je zaviesť do rutinnej klinickej praxe nový formát sér, a zároveň zriadiť spoločnú výskumnú bázu pre akademickú obec a súkromný priemysel.

Výskumníci už majú sa sebou fázu projektu zameranú na bioinformatickú analýzu a svoju pozornosť teraz obrátili na prípravu negatívnych a pozitívnych skúšok, ktorých cieľom je optimalizácia podmienok na odhaľovanie patogénov. Ukončenie projektu je naplánované na máj 2013.

Termín návrhu

22/08/2011