Slovenské dediny využívajú potenciál biomasy na dosiahnutie energetickej bezpečnosti a tvorbu pracovných miest

Osem dedín v slovenskom regióne Poľana zrenovovalo v rámci bioenergetického projektu svoje kotolne, v ktorých sa teraz namiesto pôvodných kotlov na uhlie používajú kotly na drevnú štiepku. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň energetickej bezpečnosti vo vidieckej komunite využitím lokálnej biomasy.

Ďalšie nástroje

 

Región Poľana je typický najmä bohatými zdrojmi obnoviteľnej energie. Vďačí zaň svojej polohe v husto zalesnenej oblasti v centrálnej časti Slovenska, v ktorej sa nachádza viacero priemyselných drevospracujúcich závodov. Tieto podmienky znamenajú vysoký potenciál využitia biomasy.

Dediny vykurované biomasou

V roku 2005 vzniklo združenie obcí s názvom Biomasa Bystricko, ktoré sa snaží o to, aby tieto komunity dosiahli sebestačnosť vo výrobe energie. Dediny dnes vďaka projektu, ktorý sa začal v roku 2009, využívajú miestnu drevnú štiepku ako palivo v nových moderných kotloch na drevnú štiepku, ktoré nahradili tradičné kotly na uhlie. Drevná štiepka pochádza kompletne z miestnych zdrojov, väčšinou sú to zvyšky z priemyselných piliarskych závodov, ktoré by sa inak nevyužili. Renovované kotly vyhrievajú 43 renovovaných budov v 8 dedinách, pričom dediny samy spravujú všetky nové kotolne.

Ďalej využiteľné výsledky

Región Poľana je bohatý na prírodné zdroje, ktoré však neboli vždy docenené. Vďaka projektu sa tieto zdroje dostávajú do popredia záujmu regiónu, čím sa posilňuje aj komunitné cítenie jeho obyvateľov. Medzi úspechy projektu patrí dobre koordinovaný komunitný prístup, väčšia energetická bezpečnosť v regióne, zníženie nákladov na energiu o 25 %, zníženie emisií z fosílnych palív o 2 643 ton ročne a vytvorenie nových pracovných miest.

Projekt možno preniesť aj na iné miesta. V oblastiach, ktoré majú dostatok prírodných zdrojov na to, aby sa stali sebestačnými, by mohli vzniknúť družstevné združenia dedín. Projekt je dôkazom toho, že spolupráca na miestnej úrovni môže priniesť výrazné zlepšenie energetickej účinnosti a zníženie emisií skleníkových plynov v regióne.

V rámci projektu by malo vzniknúť 21 pracovných miest.

Celkové investície a financovanie zo strany EÚ

Celkové investície do projektu „Bioenergetická rekonštrukcia kotolní“ sú vo výške 7 200 000 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 5 800 000 EUR prostredníctvom priority Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy v rámci operačného programu Životné prostredie v programovom období rokov 2007 – 2013. Vnútroštátny príspevok bol 700 000 EUR.


Termín návrhu

25/11/2013