Vozový park pre cestujúcich v prímestskej a regionálnej železničnej doprave zvyšuje mobilitu občanov Slovenska

Zásadná modernizácia vozového parku na železničných tratiach Slovenska pomáha vytvárať integrovaný dopravný systém a jej cieľom je osloviť cestujúcich, ktorí využívajú menej udržateľné spôsoby dopravy.

Ďalšie nástroje

 

Investície predpokladajú nákup deviatich elektrifikovaných jednotiek s minimálnym počtom 300 miest na jednotku a 20 kusov dieselových hromadných jednotiek s minimálnym počtom 170 miest na jednotku. Odlivom cestujúcich z individuálnej cestnej dopravy by malo dôjsť k zníženiu objemu dopravných zápch na cestách a emisií výfukových plynov a zároveň k zvýšeniu mobility.

Hospodárnejší a pohodlnejší spôsob prepravy

Modernizácia vozového parku sa zameriava na šesť oblastí Slovenska: Bratislavu, Trnavu, Nitru, Trenčín, Košice a Prešov. Takmer 4,1 milióna cieľových obyvateľov týchto regiónov pravidelne dochádza z prímestských oblastí do centier hlavných hospodárskych, sociálnych a kultúrnych aktivít, nehovoriac o zdravotnej starostlivosti a športových strediskách.

Integrovaný dopravný systém prispieva k regionálnemu rozvoju skracovaním času cestovania verejnou dopravou, ako aj sprístupnením centier miest a iných obľúbených oblastí. V rámci projektu sa zvyšuje frekvencia vlakových spojov najmä v čase dopravnej špičky a výrazne sa zlepšuje kvalita služieb. Očakáva sa, že verejnú železničnú dopravu bude využívať o 5 % viac cestujúcich.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu Vozový park pre prímestskú a regionálnu železničnú prepravu cestujúcich v rámci integrovaného dopravného systému predstavujú 179 113 000 EUR, pričom Kohézny fond EÚ prispeje sumou 144 472 795 EUR prostredníctvom operačného programu Doprava na programové obdobie 2007 – 2013 v rámci priority Integrované systémy dopravy, vozový park a infraštruktúra.

Termín návrhu

29/12/2014