Rekonštrukcia cesty prispela k zlepšeniu dopravných spojení v česko-slovenskom pohraničí

Cesta II. triedy číslo 484 medzi Turzovkou na Slovensku a Bílou v Českej republike prešla rekonštrukciou a modernizáciou. Na ceste sa zmodernizovali mosty a cestné značenie, ako aj neďaleké priepusty. Miestnym obyvateľom prináša lepšie cezhraničné spojenie a návštevníkom umožňuje jednoduchší prístup do tejto oblasti.

Ďalšie nástroje

 
Zmodernizovaný most na úseku cesty Bílá – Klokočov – Turzovka © Radim Fryč Zmodernizovaný most na úseku cesty Bílá – Klokočov – Turzovka © Radim Fryč

" Vďaka projektu zrekonštruovaná cesta slúži ako jedno z hlavných dopravných spojení pre obyvateľov pohraničnej oblasti. Celá lokalita je príťažlivá pre návštevníkov regiónu a lepšie dopravné spojenia prispeli k zlepšeniu miestneho životného prostredia, keďže sa znížila úroveň hluku a zvýšila sa kvalita ovzdušia. "

Luboš Bourek, Odbor európskych projektov, Krajský úrad Moravskosliezkeho kraja

Moravskosliezky kraj v Českej republike a Žilinský kraj na Slovensku už dlhodobo spolupracujú na cezhraničných projektoch, a to aj v oblasti dopravy. Modernizácia dopravnej infraštruktúry sa na obidvoch stranách hranice považuje za dôležitú otázku, keďže patrí medzi hlavné predpoklady hospodárskeho rastu a rozvoja regiónu.

Cesta II. triedy číslo 484 medzi Turzovkou na slovenskej strane a Bílou na českej strane je poznačená mimoriadne vysokým objemom dopravy, pretože poskytuje prístup k trasám vedúcim do krajských centier, ako sú Ostrava, Žilina a Čadca. Táto cesta je významnou tepnou, ktorá prepája Moravskosliezky a Žilinský kraj, a preto má podstatný vplyv na bežný život a mobilitu miestneho obyvateľstva, a takisto aj na hospodársky rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu.

Dvojfázová rekonštrukcia a modernizácia

Cesta a jej infraštruktúra boli podľa odborného posúdenia v takom stave, že bola nutná rekonštrukcia a modernizácia. Projekt sa vykonával v dvoch fázach a súčasťou prác bola modernizácia mostných štruktúr, odvodnenia, dopravných značiek, výmena zvodidiel, ktorými sa označuje okraj jazdných pruhov alebo vozovky, obnova cestného značenia a ďalšie zlepšenia, ktorých cieľom bolo skvalitniť cestu tak, aby vedela zvládať cezhraničné dopravné toky.

Výsledkom dvoch fáz projektu je zrekonštruovaný a zmodernizovaný úsek cesty v dĺžke 15,6 km, pričom približne 10,4 km sa nachádza na Slovensku a 5,2 km v Českej republike. Na slovenskej strane bolo zmodernizovaných šesť mostov a päť priepustov a na českej strane dva mosty a dvanásť priepustov.

Projektom sa zvýšila prístupnosť na obidvoch stranách hranice a miestni obyvatelia sa teraz vedia ľahšie dopraviť do práce a školy. Rekonštrukcia prispela k zlepšeniu bezpečnostných noriem na ceste a k hladšiemu toku dopravy, kým zmodernizovaním cestných povrchov sa znížila miera opotrebovávania vozidiel.

Prínosy pre hospodárstvo a životné prostredie

Z hospodárskeho hľadiska bol projekt prospešný pre podniky v cestovnom ruchu, pretože cesta prechádza oblasťou, ktorú obľubujú turisti. Projekt mal tiež pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže sa znížila hlučnosť povrchu vozovky pri kontakte s vozidlami a priechodnejšia doprava pomohla zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Projekt bol propagovaný prostredníctvom zverejnenia oznamov v krajských týždenníkoch a prostredníctvom umiestnenia informačných tabúľ v blízkosti prác počas vykonávania projektu. Tabule boli po dokončení projektu nahradené trvalými reklamnými plochami s vysvetlením prác vykonaných na obidvoch stranách hranice.

Po dokončení sa uskutočnili záverečné konferencie, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia partnerov. Informácie o projekte boli zverejnené na webových lokalitách partnerov a miestnym deťom sa rozdali propagačné materiály, ako napríklad reflexné prúžky a vesty.


Celková investícia a finančné prostriedky EÚ 

Celková investícia na obidve fázy projektu Rekonštrukcia úseku cesty Bílá – Klokočov – Turzovka predstavuje sumu 4 875 434 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispieva sumou 4 144 118 EUR v rámci operačného programu Slovensko – Česká republika na programové obdobie rokov 2007 – 2013.


Termín návrhu

20/06/2016