Regióny spájajú sily pri vytváraní pracovných a vzdelávacích príležitostí

Prostredníctvom cezhraničnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií dáva projekt EdTWIN žiakom a učiteľom príležitosť nadobudnúť nové poznatky, byť mobilnejšími a zlepšiť si vyhliadky na prácu v stredoeurópskom regióne.

Ďalšie nástroje

 

Projekty tohto druhu pomáhajú EÚ, aby sa do roku 2020 vypracovala na inteligentné, udržateľné a začleňujúce hospodárstvo, ako si stanovila vo svojej stratégii rastu EÚ 2020. EÚ čelí mnohým závažným problémom, medzi ktoré patrí starnutie populácie, nedostatočne kvalifikovaní pracovníci, potreba väčšej inovatívnosti, nachádzanie rovnováhy medzi hospodárskym rastom a ochranou životného prostredia a zaisťovanie bezpečných dodávok neznečisťujúcej energie. Projekty pod hlavičkou regionálnej politiky po celej EÚ aktívne prispievajú k riešeniu spomenutých a mnohých iných problémov. Robia tak zameraním sa na vytváranie pracovných miest, zvyšovanie úspešnosti vzdelávania, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, stimuláciu produktivity a na vytváranie prístupu k príležitostiam pre všetkých občanov. Projekty a regióny majú v tomto smere významnú úlohu, keďže vytvárajú skutočné výsledky, ktorými prispievajú k dosahovaniu kľúčových cieľov stratégie.

V rámci regiónu sa organizujú rôzne aktivity, napr. vzájomné pozorovanie vyučovania či školenia. Dobrým príkladom je aj nedávne podujatie s názvom Danube Twins, pozostávajúce zo spoločného kurzu pre 500 žiakov z Viedne a Bratislavy, ktorí strávili jeden deň v susednom meste.

V minulosti rozdelení, dnes zjednotení

Historické udalosti v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku a na Slovensku prinútili niekoľko generácií žiť oddelene jeden od druhého. Medzi Rakúskom a jeho susedmi možno stále pozorovať sociálne, jazykové a hospodárske bariéry, pričom väčšina študentov sa ako prvý cudzí jazyk učí angličtinu. Takisto je v Rakúsku naďalej vyššia životná úroveň a Rakúšania sa boja lacnej pracovnej sily v podobe Slovákov, Čechov a Maďarov, čo vedie k nedôvere medzi ľuďmi žijúcimi v pohraničných regiónoch.

Projekt EdTWIN iniciovala Mestská školská rada pre Viedeň v roku 1995 a dnes funguje zároveň v troch bilaterálnych programoch cezhraničnej spolupráce: Rakúsko – Česká republika, Rakúsko – Slovensko a Rakúsko – Maďarsko. Projekt pomáha búrať všetky zostávajúce bariéry vrátane strachu a predsudkov. V rámci spolupráce bola vypracovaná štúdia na vymedzenie kľúčových zručností pre úspešné zaradenie sa do trhu práce v regióne Strednej Európy. Na základe týchto poznatkov sa v rámci projektu EdTWIN vytvárajú učebné materiály a poskytuje sa pomoc študentom, učiteľom a inšpektorom zo základných škôl, stredných a odborných škôl pri nadobúdaní nových zručností.

Učiť sa navzájom

Osobitný dôraz sa kladie na učenie jazykov susedných krajín, najmä prostredníctvom školení, keďže vo Viedni rýchlo rastie dôležitosť znalosti češtiny, slovenčiny a maďarčiny. Medzi ďalšie činnosti patrí financovanie partnerstiev medzi školami, pozorovanie vyučovania, spoločné umelecké a kultúrne aktivity, vytváranie spoločných učebných materiálov, školenia pre učiteľov a odborné stáže. Za zmienku stojí zaujímavá činnosť s názvom Cezhraničná profesijná orientácia. Je určená študentom rozhodujúcim sa o svojom povolaní po škole, ktorí sa zúčastnia na kurze, a potom dostanú za úlohu naplánovať a zorganizovať návštevu susedného regiónu.

Projekty tohto druhu prinášajú skutočné výsledky a zohrávajú ústrednú úlohu pri napĺňaní cieľov EÚ stanovených v stratégii rastu Európa 2020. EÚ si je vedomá, že svet okolo nej sa rýchlo mení, preto sa snaží vypracovať sa na inteligentné, udržateľné a začleňujúce hospodárstvo a stanovuje si ambiciózne ciele v oblasti zamestnanosti, inovácií, vzdelania, sociálneho začlenenia a klímy/energie.

Termín návrhu

17/08/2011