Nové koncepcie klastrov, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť strednej Európy

Inovatívne spoločnosti v spolupráci s výskumnými ústavmi v novovznikajúcich priemyselných odvetviach zvyšujú konkurencieschopnosť klastrov v strednej Európe.

Ďalšie nástroje

 

" Projekt CluStrat ponúka jedinečnú príležitosť na získanie nového pohľadu na uplatňovanie kľúčových podporných technológií v tradičných odvetviach, a to v niektorých oblastiach s perspektívou rastu, ako ich vymedzila štátna správa spolkovej republiky Baden-Württemberg. "

Hermann Koch, zástupca vedúcej útvaru klastrovej politiky oddelenia regionálnej hospodárskej politiky, Ministerstvo financií a hospodárstva, Baden-Württemberg, Nemecko

Globálne problémy, ako je starnutie obyvateľstva a zmena klímy v Európe, vytvárajú nové príležitosti na trhu v nových priemyselných odvetviach. Partneri projektu CluStrat zo strednej Európy spojili svoje sily s cieľom vytvoriť koncepcie a nástroje na podporu klastrov v novovznikajúcich odvetviach aktívneho starnutia, ekologického hospodárstva a udržateľnej mobility.

Partneri projektu vyvinuli spoločnú stratégiu na zvýšenie inovačnej kapacity a konkurencieschopnosti klastrov v regióne. Táto stratégia sa opiera o inovačný potenciál tradičných aj novovznikajúcich odvetví, technológií a služieb. Využíva medziodvetvový prístup zahŕňajúci kľúčové podporné technológie a súčasne sa opiera o stratégie inteligentnej špecializácie.

Konzorcium v prvom rade posúdilo potenciál každého zúčastneného regiónu v troch vyššie uvedených novovznikajúcich odvetviach. Následne sa na základe vytvorenej stratégie testovali v rámci pilotných akcií nové koncepcie klastrov v každom regióne. Výsledky a skúsenosti z týchto pilotných akcií sa potom premietli do návrhov na regionálnej, vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni. A nakoniec spoločný akčný plán ukázal, ako by sa nové koncepcie klastrov mohli zaviesť do praxe.

Nepretržitý dialóg

Partneri tiež začali politický dialóg na regionálnej, vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni. Je to prebiehajúci proces, na ktorom sa zúčastňujú tvorcovia politík na všetkých úrovniach. Slúži na výmenu a overenie platnosti informácií zistených v rámci projektu a navrhovaných opatrení a odporúčaní.

Tento systematický proces orientovaný na dialóg zvyšuje vnútornú integráciu a rozvoj politiky. Podporuje aj medziregionálne prepojenia medzi klastrami a tvorcami klastrovej politiky a zároveň posilňuje spoločnú identitu regiónu.

Táto stratégia navyše spája rozvíjajúce sa technológie a služby s tradičnými odvetvovými klastrami a umožňuje, aby sa prierezovým otázkam, ako je udržateľnosť a rovnosť pohlaví, venovala politická pozornosť, ktorú si zaslúžia. Projekt CluStrat sa považuje za vlajkový projekt v rámci stratégie EÚ pre podunajskú oblasť.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do rozšírenia projektu „CluStrat – Podpora inovácií prostredníctvom novej koncepcie klastrov na podporu novovznikajúcich odvetví a medzisektorových tém“ predstavovali sumu 3 691 259 EUR, z ktorej Európsky fond regionálneho rozvoja prispel sumou 2 945 988 EUR z operačného programu Stredná Európa na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

24/06/2015