Sieť cyklotrás a mostov spájajúca Rakúsko a Slovensko

Projekt na rakúsko-slovenskej hranici vytvoril sieť cyklotrás a mostov, čím propaguje čistú mestskú dopravu a prepája tieto dve krajiny. Nový most spája cyklotrasy na oboch stranách hranice a zároveň podporuje spoluprácu medzi dvoma krajinami na poli cestovného ruchu a kultúry.

Ďalšie nástroje

 
Nový most cez rieku Morava spája Rakúsko a Slovensko a zvyšuje cestovný ruch v pohraničných oblastiach.  © Cyclomost II Nový most cez rieku Morava spája Rakúsko a Slovensko a zvyšuje cestovný ruch v pohraničných oblastiach. © Cyclomost II

Projekt je pokračovaním programu Cyklotrasy bez hraníc, ktorý sa uskutočnil v roku 2006. Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť a vybudovať most cez rieku Morava, ktorá tvorí hranicu medzi dvoma krajinami. Most predstavuje kľúčový prvok prepojenia týchto krajín, pretože predtým na hranici dlhej 70 km bol len jeden cestný most a jeden trajekt.

Nový most určený pre chodcov a cyklistov zvyšuje mobilitu medzi Rakúskom a Slovenskom. Vďaka zvýšenej mobilite podporuje aj cestovný ruch a kultúru v oboch oblastiach. Tento projekt umožnil v oblasti opätovne vybudovať historický most, ktorý bol zničený v roku 1880 a nikdy nebol obnovený.

Prekonávanie konštrukčných prekážok

Pred dokončením musel projekt prekonať isté výzvy. Nachádza sa v oblasti NATURA 2000, ktorá je pravidelne zaplavovaná. Most navyše označuje koniec úseku rieky, ktorý je klasifikovaný ako vnútrozemská vodná cesta. Realizácia preto musela byť bezchybná, aby sa zachovala bezpečnosť a zabezpečil úspech projektu. Počas fázy návrhu a konštrukčnej fázy sa brali do úvahy odlišné právne rámce dvoch dotknutých krajín. Napriek rozdielnym administratívnym štruktúram v Rakúsku a na Slovensku spolupráca pri návrhu mosta preukázala úspešné viacúrovňové riadenie a vznikol ucelený plán na vybudovanie trvalého mosta. Ten bol oficiálne otvorený v septembri 2012.

Prínosy pre cestovný ruch a ďalšie pozitíva

Od otvorenia mosta možno pozorovať viditeľný pozitívny ekonomický vplyv na sezónny cestovný ruch, ktorý následne podporil tvorbu pracovných miest v oboch krajinách. Most podporuje a uľahčuje cyklistické a pešie cezhraničné výlety. Poskytuje stimul na ďalší rozvoj a zároveň podporuje cestovný ruch šetrný k životnému prostrediu.

Najviac z neho ťaží mesto Bratislava, ktoré má okolo pol milióna obyvateľov. V mestskej časti Devínska Nová Ves sa otvorili nové podniky zamerané na cyklistov. Okrem toho zámok Schlosshof, významné stredisko cestovného ruchu v Rakúsku, tiež zaznamenal zvýšený počet turistov zo Slovenska, ktorí prichádzajú cez most.

Most má aj symbolický význam. Vyjadruje otvorenosť a mier medzi regiónmi. V období železnej opony boli odstránené mosty, hraničné priechody a cezhraničná preprava. Dnes, takmer po troch desaťročiach od pádu železnej opony, tieto kritické miesta miznú a pohraničné oblasti spolupracujú pri rozvoji a obnove. Most cez rieku Morava, ktorý vytvára prepojenie ponad prirodzenú hranicu medzi Rakúskom a Slovenskom, je dôležitým symbolickým a hospodárskym krokom pre región.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „Cyclomost II“ boli 4 930 920 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 4 191 282 EUR v rámci operačného programu „Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko“ v programovom období rokov 2007 – 2013 v rámci prioritnej osi „Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj“.

Termín návrhu

08/07/2015