Spoločný projekt Rakúska a Slovenska zvyšuje vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti autizmu a zlepšuje úroveň zdravotných služieb

Vo Viedni, Bratislave a Trnave je autizmom postihnutých asi 28 000 ľudí. Napriek tomu, že Viedeň aj Bratislava sú dôležité výskumné centrá v oblasti medicíny a psychológie, obidve mestá musia ešte dosiahnuť úroveň medzinárodných štandardov v oblasti diagnostiky, integrácie a vedecky podloženej terapie. V oblastiach, ktorým sa projekt venuje, mali mnohí ľudia postihnutí autizmom zhoršené sociálne, komunikačné a jazykové a praktické zručnosti. Obrovská môže byť aj psychologická záťaž, ktorej sú vystavení ľudia s autizmom a ich rodiny. Cieľom projektu bolo zvýšiť vzdelanie v oblasti autizmu a zlepšiť starostlivosť v týchto oblastiach pre podporu sociálneho začleňovania a celoživotného vzdelávania.

 

Ďalšie nástroje

 
Po prvý raz tak bola metóda ABA predstavená v Rakúsku aj na Slovensku © Georg Steidl, ACE Po prvý raz tak bola metóda ABA predstavená v Rakúsku aj na Slovensku © Georg Steidl, ACE

Osnova odbornej prípravy

V rámci projektu išlo o zvýšenie úrovne starostlivosti o pacientov s autizmom vo Viedni aj v Bratislave, a to na úroveň medzinárodných štandardov prostredníctvom prenosu poznatkov a vytvorenia akreditovaného programu odbornej prípravy pre terapeutov so špecializáciou na autizmus. Osnovy odbornej prípravy na terapiu autizmu boli vypracované ako cezhraničný pilotný projekt. V posledných rokoch sa v týchto dvoch krajinách pristupovalo k terapii z rôznych uhlov pohľadu na základe rôznych vedeckých poznatkov, takže metóda a osnovy sa stali predmetom intenzívnej diskusie, ktorá viedla k otvorenejšiemu prístupu k odbornej príprave zahŕňajúcej najlepšie postupy z Rakúska aj Slovenska.

Akreditovaný kurz odbornej prípravy

Kurz odbornej prípravy bol akreditovaný podľa najnovších medzinárodných štandardov. Školitelia a účastníci boli prizvaní na účasť na programe, na ktorom sa oboznámili s metódou aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA). Po prvý raz tak bola metóda ABA predstavená v Rakúsku aj na Slovensku a účastníci absolvovali vzdelávací kurz s cieľom uplatňovať túto metódu v budúcnosti a následne zaškoliť aj ostatných odborníkov.  Účastníci vykonali aj hospitáciu existujúcich ústavov pre autistov v zahraničí.

Veľká časť projektu sa venovala mapovaniu právneho rámca a príprave organizačnej infraštruktúry, pokiaľ ide o miesta a učebný materiál, s cieľom zabezpečiť jeho trvalý úspech. Odhodlaný prístup a presadzovanie vytvorenia kurzu a vykonávania terapie podľa rakúskych a slovenských právnych podmienok a zabezpečenie, aby bol program v súlade s požiadavkami sociálneho zabezpečenia, boli ďalšími kľúčovými cieľmi projektu. Projekt je priekopníkom v regióne a podporuje dlhodobé úsilia o pochopenie autizmu a o prístupe k nemu. Program odbornej prípravy je finančne životaschopný z dlhodobého hľadiska prostredníctvom osobitného zamerania na miestne kapacity financovania a vytvorenia udržateľnej štruktúry.

Ďalšie vzdelávanie

V Bratislave sa konali ďalšie semináre o diagnostike, poradenstve a poskytovaní starostlivosti.  Semináre sa venovali poruchám autistického spektra ako aj Aspergerovmu syndrómu, farmakologickej a psychoterapeutickej liečbe a liečbe a vzdelávaniu detí s autizmom a poruchami komunikácie (metóda TEACHH). Tieto semináre umožnili ďalší a neustály prenos poznatkov ľuďom, ktorí pracujú s pacientmi s autizmom. Časť projektu zahŕňala renováciu priestorov pre potreby odbornej prípravy a tiež nákup potrebnej literatúry, hardvéru, softvéru a skúšobných postupov. Vďaka pilotnému programu a neustálemu úsiliu o vzdelávanie sú teraz terapeuti z oblastí tohto projektu schopní ponúknuť pacientom s autizmom nové metódy. V rámci tohto prístupu sa venovala pozornosť aj aktívnej účasti členov rodiny, aby sa zvýšilo ich povedomie a poznatky o autizme a aby dokázali byť lepšou oporou.


Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „ACE Autism and Competence Exchange (výmena kompetencií v oblasti autizmu)“ boli 519 532 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 77 179 EUR v rámci operačného programu Európska teritoriálna spolupráca Rakúsko – Slovenská republika v programovom období rokov 2007 – 2013 v rámci prioritnej osi Sociálny rozmer integrácie.


Termín návrhu

08/07/2015