Bioplasty: Šetrnejší plast pre kvalitnejšie životné prostredie

Náš vzťah k plastom je rozporuplný - na jednej strane máme radi pohodlie, ktoré ponúkajú, a na druhej strane odsudzujeme ich vplyv na životné prostredie. Projekt PLASTiCE usiluje o zmenu a podporuje výskum a komercializáciu bioplastov, nového druhu obalov, ktoré sú biodegradovateľné alebo vyrobené len z materiálov z obnoviteľných zdrojov.

Ďalšie nástroje

 
Príprava kompostu zahŕňa odstránenie konvenčných plastov z organického odpadu a vloženie biodegradovateľných vriec do organického odpadu. Príprava kompostu zahŕňa odstránenie konvenčných plastov z organického odpadu a vloženie biodegradovateľných vriec do organického odpadu.

" Projekt PLASTiCE ponúka ucelené objektívne informácie o bioplastoch, ktoré sú prínosom pre priemysel aj spotrebiteľov na príslušných domácich trhoch. Prostredníctvom systému certifikácie zavedenom v rámci projektu sa zjednoduší spolupráca medzi nami a ďalšími krajinami zainteresovanými do projektu. "

Dr. Oliver Ehlert, výrobný riaditeľ, DIN CERTCO

Vplyv plastových obalov na životné prostredie je zničujúci. Keďže sa vyrábajú z fosílnych zdrojov, v procese ich výroby sa spotrebuje veľké množstvo prírodných zdrojov a následne po ich použití sa po stáročia hromadia na skládkach.

Projekt PLASTiCE presadzuje nahradenie týchto fosílnych zdrojov udržateľnými, biodegradovateľnými alebo obnoviteľnými zdrojmi. Tento projekt podporuje používanie plastov so zvýšenou trvanlivosťou a presadzuje bioplasty v celom hodnotovom reťazci v rámci strednej Európy. Od výroby až po nakladanie s odpadom je konečným výsledkom úplná integrácia plastov do cyklov prírodného materiálu.

Informácie a poradenstvo

Dosiahnutie tohto cieľa v strednej Európe sťažuje nedostatok informácií. Z tohto dôvodu sa v rámci projektu PLASTiCE pripravujú objektívne informácie o týchto kľúčových otázkach, ako je biodegradácia, štandardizácia, certifikácia a obsah biologického materiálu. Všetky dokumenty sú dostupné vo viacerých jazykoch a šíria sa prostredníctvom internetovej stránky, podujatí, v rámci platforiem sociálnych médií a pri priamom stretnutí so zainteresovanými stranami, na ktorých sú zamerané.

S cieľom zvýšiť toto úsilie sa v rámci projektu vytvoril nadnárodný poradný orgán určený na zber komplexných a objektívnych informácií zameraných na zvýšenie povedomia o udržateľných plastoch. Systém s názvom Bioplasty – príležitosť pre budúcnosť venuje osobitnú pozornosť príležitostiam, ktoré bioplasty prinášajú do všetkých segmentov hodnotového reťazca.

Spojenie výskumu a priemyslu

Kľúčom na dosiahnutie úspechu projektu je uľahčenie spolupráce medzi výskumom a priemyslom. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci projektu zaviedla podpora komplexného výskumu a vývoja pre priemyselné odvetvia, ktoré usilujú o rôzne uplatnenie bioplastov. Výsledkom tejto spolupráce bolo zverejnenie množstva prípadových štúdií, ktoré nielenže prispievajú k lepšiemu pochopeniu príležitostí, ktoré bioplasty poskytujú, ale slúžia aj ako plán pre budúce kroky. Očakáva sa, že tieto kroky v blízkej budúcnosti povedú ku komercializácii obalov z bioplastov.


Celkové investície a financovanie z EÚ

Celkové investície vynaložené na projekt PLASTiCE sú vo výške 2 522 178 EUR, z ktorých 2  112 448,30 EUR je príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ v rámci operačného programu „Stredná Európa“ na programové obdobie na roky 2007 až 2013.


Termín návrhu

12/12/2014