Revitalizácia beskydských lesov s cieľom zachovať prírodné dedičstvo

Územná spolupráca na poľsko-slovenskej hranici posilňuje ochranu prostredia Beskydského pohoria prostredníctvom oživenia a obnovy horských lesov, aby boli odolnejšie voči škodcom a chorobám, a súčasne propagáciou ich krásy s cieľom podporiť cestovný ruch. Na ploche viac ako 1 900 hektárov sa vysadilo viac ako 15 miliónov sadeníc a vyznačila sa cezhraničná cyklotrasa a náučný chodník dlhý 32 km.

Ďalšie nástroje

 
Nové sadenice zasadené v beskydských lesoch © Regionálne riaditeľstvo správy štátnych lesov v Katoviciach Nové sadenice zasadené v beskydských lesoch © Regionálne riaditeľstvo správy štátnych lesov v Katoviciach

" Tento projekt nám umožní vytvoriť les s diverzifikovanou skladbou, ktorá bude zodpovedať regionálnemu charakteru a bude odolnejšia voči prírodným katastrofám a škodcom. Stabilizáciou pôdy a zastavením toku vody na horských svahoch sa zníži riziko zaplavenia úpätí. Nová turistická trasa ešte viac zatraktívňuje oblasť z hľadiska cestovného ruchu a informačné tabule pozdĺž trasy zvyšujú ekologické povedomie. "

Maria Łabnová, projektová koordinátorka a vedúca oddelenia pre správu ekosystému poľských štátnych lesov

Novo vysadené stromy, prevažne borovice a buky, chránia prírodné dedičstvo horských lesov a zachovávajú ich prirodzenú historickú skladbu. Sadenice by mali zvýšiť retenciu stromov, ochranu pôdy a klimatickú funkciu lesov na oboch stranách hranice, ako aj pomôcť zabrániť povodniam.

Beskydská zelená cesta sa tiahne po existujúcich turistických trasách a vedie cez najstaršiu prírodnú rezerváciu v pohorí, kde možno najlepšie pozorovať príklady pôvodného horského lesa. Pozdĺž trasy sa umiestnili informačné tabule v poľskom a slovenskom jazyku s cieľom vyzdvihnúť krásu lesov, ich živočíchov a rastlín, ako aj zvýšiť ekologické povedomie a informovať o projekte.

Očakávané viditeľné účinky

Beskydy sa z väčšej časti nachádzajú v oblasti sústavy Natura 2000, a preto je revitalizácia lesov mimoriadne dôležitá pre životné prostredie. Zatiaľ čo lesníci a ochrancovia životného prostredia sú oboznámení s vplyvmi projektu, turisti a miestni obyvatelia uvidia mnoho výsledkov až za niekoľko rokov, keď nové stromy vyrastú, aj keď sadenice už teraz pomáhajú pri stabilizácii pôdy na svahoch a spomaľujú toky vody.

Masové vysádzanie smrekov za posledné roky predstavuje pre Beskydské lesy veľký problém, pretože tieto stromy majú nízku odolnosť voči škodcom a ochoreniam. Rýchly a podľa expertov nezvratný úbytok pohraničných smrekových lesov si v rámci revitalizačného projektu vyžaduje spoločné cezhraničné opatrenia. Mali by posilniť lesy a podporiť dlhodobú diverzitu, aby sa z nich mohli tešiť budúce generácie.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celková investícia do projektu „REW BE LAS“ boli 6 416 811 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 4 085 720 EUR z operačného programu „Poľsko – Slovensko“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

14/08/2015