Zachovanie kultúrneho dedičstva v krajinách strednej Európy

Program Vital Landscapes spája partnerov a investorov zo strednej Európy s cieľom nájsť riešenia prostredníctvom činností na regionálnej úrovni a medzinárodných výmen. Krajiny so stáročnou históriou tvoria nevyhnutnú súčasť regionálnej identity, ale príliš často chýba povedomie o ich hodnotách, čo vedie k ich necitlivému rozvoju.

Ďalšie nástroje

 
Deti sa učia o rozhodujúcom význame neporušenej prírodnej krajiny.  © Luka Vidic, Ljubljansko Barje, Slovenia Deti sa učia o rozhodujúcom význame neporušenej prírodnej krajiny. © Luka Vidic, Ljubljansko Barje, Slovenia

" Vďaka projektu VITAL LANDSCAPES sme vyhotovili databázu oblastí a opatrení na zachovanie krajiny v regióne Unteres Saaletal. Početné semináre s občanmi a zainteresovanými stranami navyše priniesli nové myšlienky v oblasti rozvoja našej krajiny. "

Dr Gerd Villwock, podpredseda prírodného parku Unteres Saaletal

Osem partnerov tohto projektu z akademickej a odbornej oblasti, ktorých spája túžba zachovať kvalitu, krásu a rôznorodosť krajín v strednej Európe, sa usiluje zaviesť inovatívne formy zapojenia občanov a organizovať tradičnejšie nadnárodné podujatia, konferencie, stretnutia pracovných skupín a študijné cesty. Sú impulzom pre zainteresované strany zo strednej Európy, aby diskutovali o prístupoch k zachovaniu krajiny a aby sa učili jeden od druhého s cieľom zvýšiť svoj podiel na možných riešeniach.

Zapojenie miestnych ľudí

Projekt Vital Landscapes sa usiluje o zapojenie miestnych ľudí do rozhodovania o budúcom rozvoji ich krajiny. V oblasti Unteres Saaletal (Nemecko) sú sprievodcovia kultúrnou krajinou školení tak, aby vystupovali ako zástupcovia regiónu a informovali obyvateľstvo o hodnotách krajiny. Skupina v Unteres Saaletal spolupracuje aj s miestnymi odborníkmi s cieľom určiť vhodné miesta na zachovanie prírodného prostredia, ktoré môže slúžiť ako protiváha k susedným oblastiam podrobeným intenzívnejšiemu územnému rozvoju.

V rakúskom regióne Mühlviertel sa v rámci projektu organizujú dialógy o krajine s cieľom zistiť, čo miestni ľudia očakávajú vzhľadom na rozvoj ich obce a okolia. Zhromažďujú sa názory a organizujú sa stretnutia, na ktorých účastníci vyjadrujú svoje priority týkajúce sa ich komunity a diskutujú o scenároch rozvoja.

Na území Šumavy (Česká republika) napríklad pravidelné stretnutia pomáhajú posilniť väzby medzi miestnymi ľuďmi a novo vytvorenou biosférickou rezerváciou. V Ljubljansko Barje (Slovinsko) miestni poľnohospodári presviedčajú rodiny z predmestia o kvalite miestnych potravín a vysvetľujú deťom, ako môžu prispieť k udržateľnému rozvoju, pričom zdôrazňujú rozhodujúci význam neporušenej prírodnej krajiny.

Spoločné uplatňovanie ekologických hodnôt v strednej Európe

Zmeny, ktoré majú vplyv na našu krajinu, sa prejavujú tak pomaly, že sa dajú len ťažko postrehnúť. Obrazy alebo simulácie však môžu zainteresovaným stranám pomôcť vizualizovať riziká, ktoré hrozia krajine, a jasnejšie demonštrovať proces zmien. Projekt vyžíva rôzne techniky vizualizácie na poskytnutie objektívneho východiska pre diskusie. V rámci projektu sa preverujú moderné metódy vizualizácie spolu s uplatňovaním konvenčných metód, ako je napríklad porovnávanie historických obrazov, máp a ortofotosnímok, ktoré sa uskutočnilo v Malých Karpatoch (Slovensko). Vyspelejšie techniky zahŕňajú vývojové aplikácie GoogleEarth, ktoré umožňujú vytvoriť 3D obraz zmien krajinných prvkov v regióne Nagyberek v Maďarsku. V regióne Msciwojow (Poľsko) projekt spolupracuje s miestnymi zainteresovanými stranami, pričom využíva nástroj na tvorbu modelov 3dsmax, ktorý pomáha obyvateľom vytvoriť víziu ich obce po jej obnove.

Projekt sa vo svojom úsilí o zachovanie kultúrnych krajín zaoberá spôsobmi prepojenia rozmanitých potrieb hospodárskeho rozvoja regiónu s ochranou životného prostredia a životnými podmienkami. Kľúčovým výsledkom projektu je podpora dialógu medzi aktérmi starajúcimi sa o krajinu, ako sú poľnohospodári, investori, ekológovia a obyvatelia, na regionálnej aj európskej úrovni.


Celkové investície a financovanie z EÚ

Celkové investície vynaložené na projekt Valorizácia a udržateľný rozvoj kultúrnych krajín s využitím inovatívnych metód spolupráce a vizualizačných technológií sú vo výške 2 018 152 EUR, z ktorých 1 619 435 EUR je príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ v rámci operačného programu Stredná Európa pre programové obdobie na obdobie rokov 2007 až 2013.


Termín návrhu

12/12/2014