Budovanie čistiarní odpadových vôd umožní pripojiť k novým kanalizačným sieťam tisíce ľudí

V rámci veľkého projektu sa zmodernizujú tri čistiarne odpadových vôd (ČOV) a vybudujú nové kanalizačné siete s cieľom zvýšiť kvalitu života tisícov ľudí v dvoch regiónoch západného Slovenska.

Ďalšie nástroje

 

Hlavným cieľom tohto programu je zabezpečiť primeraný zber a čistenie odpadových vôd v aglomeráciách alebo oblastiach obcí Topoľčany, Bošany, Solčany, Kovarce, Partizánske, Veľké Uherce a Bánovce nad Bebravou. Cieľom toho programu je tiež znížiť znečistenie povrchových a podzemných vôd.

Pracovný program pozostáva z niekoľkých prvkov, ktoré po dokončení programu prinesú nový kanalizačný systém (vrátane prípojok). Bude mať dĺžku takmer 100 km a 49 čerpacích staníc. Vďaka tomuto programu sa ku kanalizačnej sieti pripojí viac ako 11 000 ľudí. Po dokončení diela sa ku kanalizačnému systému pripojí približne 85 % miestnych obyvateľov.

Po modernizácii troch čistiarní pocíti zlepšenie služieb na čistenie odpadovej vody viac ako 115 000 miestnych obyvateľov. Toto dielo zabezpečí fungovanie čistiarní odpadových vôd v rámci požadovanej kapacity a splnenie ekologických parametrov týkajúcich sa znečistenia odpadových vôd, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch štátu a EÚ.

Projekt prebiehajúci na viacerých miestach

Tento projekt pokrýva tri geografické oblasti s nasledujúcim rozdelením prác:

Topoľčany: verejný kanalizačný systém sa vybuduje v niektorých častiach regiónu a v obciach Tovarníky, Jacovce, Nitrianska Streda, Čeľadince, Solčany a Bošany. ČOV v Topoľčanoch sa dokončí a rozšíri tak, aby vyhovovala väčšiemu hydraulickému a objemovému zaťaženiu.

Partizánske: nový verejný kanalizačný systém získajú niektoré časti mesta Partizánske a obce Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany, Pažiť, Brodzany, Veľké Uherce, Kolačno a Malé Uherce. Práca na modernizácii miestnej ČOV umožní efektívnejšie zníženie koncentrácií rozptýlených pevných látok, dusíka a fosforu.

Bánovce nad Bebravou: kanalizačný systém sa vybuduje v meste Bánovce nad Bebravou a jeho častiach Malé Chlievany, Horné Ozorovce a Dolné Ozorovce, ako aj v obci Horné Naštice. ČOV sa zmodernizuje novými súčasťami na zlepšenie mechanického čistenia spolu s novými nádržami, aby čistiareň mohla efektívnejšie likvidovať biologický odpad.

Projekt pomôže Slovensku splniť záväzky stanovené v smernici EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd (91/271/EHS). Predpokladáme, že v priebehu 12-mesačnej fázy realizácie projektu sa vytvorí 878 pracovných miest.


Celkové náklady a financovanie EÚ


Projekt Čistiareň odpadových vôd Sever má celkový oprávnený rozpočet 102 481 786 EUR s príspevkom z Kohézneho fondu EÚ vo výške 55 201 943 EUR na programové obdobie 2007 – 2013. Projekt je financovaný prostredníctvom prioritnej osi Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd v rámci operačného programu Životné prostredie.


Termín návrhu

18/02/2013